ashampoo photo optimizer 6.0.20 portable free free download windows movie maker 6.0 for windows 10 adobe illustrator cs4 me serial number free itunes download windows 10 64 bit latest version microsoft office word 2010 instalar gratis free adobe premiere pro cs5 stabilize video free autodesk autocad structural detailing 2013 free windows 10 black screen with cursor after login free

Zgodnie z art. 104 § 2 kodeksu pracy, pracodawca zatrudniający co najmniej 20 pracowników jest zobowiązany do wprowadzenia regulaminu pracy. Ten wewnątrzzakładowy dokument powinien określać porządek pracy oraz prawa i obowiązki zarówno pracodawcy jak i pracowników. Tworząc regulamin pracy dla swojego przedsiębiorstwa warto zastanowić się nad wieloma kwestiami, które można uregulować w sposób jak najbardziej dopasowany do profilu prowadzonej działalności.

Warto zadbać, aby zapisy regulaminu szczegółowo określały organizację pracy i były instrukcją postępowania w różnych sytuacjach, które zdarzają się w codziennym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. W przypadku przedsiębiorstw transportowych, niezbędne jest przytoczenie przepisów zarówno krajowych jak i zagranicznych dotyczących transportu drogowego. W regulaminie pracy można wskazać na obowiązki i zakazy płynące z tych przepisów tak by uniknąć ewentualnych spornych kwestii.

Jednym z ważniejszych elementów regulaminu jest również określenie systemu czasu pracy oraz długości okresu rozliczeniowego, jakim są objęci pracownicy. Decyzja w tej kwestii ma ogromne znaczenie ponieważ bezpośrednio przekłada się na obciążenia finansowe związane z zatrudnianiem pracowników. W zależności od systemu na jaki się zdecydujemy, będziemy również mieli większą lub mniejszą swobodę planowania czasu pracy w zakładzie. Należy wskazać, że zgodnie z ustawą o czasie pracy kierowców, przedsiębiorstwa zatrudniające kierowców mają do wyboru system podstawowy, równoważny, zadaniowy, przerywany lub mieszany (system równoważny z przerywanym). Z kolei wydłużony okres rozliczeniowy może się przyczynić do wyodrębnienia większej ilości czasu wolnego, jakiego można udzielić w zamian za pełnione dyżury, pracę w niedziele lub święta, a także godziny nadliczbowe. Nieprawidłowy dobór systemu czasu pracy oraz okresu rozliczeniowego naraża przedsiębiorcę między innymi na zwiększone koszty choćby z tytułu poszczególnych składników wynagrodzenia.

Regulamin pracy powinien również określać okres pory nocnej. Jak wiadomo, w odniesieniu do kierowców przepisy prawa wymagają ustalenia zarówno pory nocnej z kodeksu pracy jak i z ustawy o czasie pracy kierowców. Z pierwszą porą nocną związane jest dodatkowe wynagrodzenie dla pracownika, który pracował w czasie jej trwania, a więc wydatek. Z kolei z drugą porą nocną wiąże się zakaz pracy ponad 10 godzin, jeśli praca była wykonywana w porze nocnej – zagrożeniem jest więc ewentualna kara jaką może nałożyć organ kontrolny. Przedsiębiorca powinien przeanalizować pracę kierowców i dobrać najkorzystniejsze okresy pór nocnych.

Kodeks pracy wymaga również wprowadzenia do regulaminu szeregu innych uzgodnień i informacji. Dotyczą one między innymi wynagrodzenia za pracę, wykazu prac wzbronionych pracownikom młodocianym oraz kobietom, potwierdzania obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności, a także zagadnień dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Załączony do niniejszego wydania wzór regulaminu pracy jest wskazówką mogącą pomóc w tak ważnej dla przedsiębiorstwa kwestii, jaką jest tworzenie porządku pracy. Niemniej należy pamiętać, że każde przedsiębiorstwo wymaga odrębnego podejścia i różnych zapisów. Sam wzór wymaga uzupełnienia w liczne elementy, których może podjąć się Kancelaria Transportowa LEGALTRANS.

Przy wyborze najkorzystniejszych uregulowań w przedmiotowym regulaminie pracy, zwracamy szczególną uwagę na wielkość i specyfikę przedsiębiorstwa oraz różnorodność realizowanych zleceń przewozowych. W trakcie doregulowywania niniejszego regulaminu pracy o najkorzystniejsze zapisy (indywidualne dla każdej firmy), brana jest pod uwagę specyfika pracy kierowców wykonujących zróżnicowane zadania przewozowe oraz różne jej natężenie w roku. W szczególności najkorzystniejsze uregulowania mogą okazać się diametralnie różne w przypadkach zróżnicowanych zadań przewozowych wykonywanych przez kierowców przedsiębiorstwa, w szczególności, jeśli przedsiębiorstwo wykonuje:

  1. przewozy międzynarodowe –m.in. z uwagi na potrzebę dostosowania uregulowań dotyczących rozliczania zagranicznych podróży służbowych 9 regulamin wynagradzania)
  2. przewozy krajowe – m.in. z uwagi na potrzebę dostosowania uregulowań dotyczących kwestii rozliczania krajowych podróży służbowych
  3. wahadła – m.in. z uwagi na potrzebę dostosowania uregulowań z uwagi na wyjątkowy charakter takiego transportu (powtarzalność)
  4. transport około kominowy – m.in. z uwagi na potrzebę dostosowania uregulowań dotyczących kwestii odbioru odpoczynków i przestrzegania norm odnoszących się do czasu prowadzenia (z uwagi na konieczność codziennych powrotów do bazy kierowcy często przekraczają powyższe normy) – częstymi zarzutami przed sądami pracy są argumenty zmuszania przez pracodawcę do ciągłego przekraczania norm.
  5. transport drobnicowy – m.in. z uwagi na potrzebę dostosowania uregulowań dotyczących przerw (z uwagi na częste postoje i krótkie okresy prowadzenia pojazdu charakteryzujące ten rodzaj transportu), rejestrację związanych z tym okresów aktywności oraz ich rozliczanie..
  6. transport kombinowany – m.in. z uwagi na potrzebę dostosowania uregulowań dotyczących poprawności odbierania odpoczynków na promie, w pociągu i rejestrację związanych z tym okresów aktywności oraz ich rozliczanie.

Dzięki dostosowaniu regulaminu jedynie w sposób tak złożony i wszechstronny, jesteśmy w stanie zapewnić bardzo wysoki poziom zabezpieczeń dla Państwa firmy transportowej. Trzeba pamiętać, iż dobrze przygotowany dokument w znaczącym stopniu przekłada się na zabezpieczenie przedsiębiorstwa w przypadku konfliktów z kierowcami przed Sądami Pracy.  Dobrze dostosowany regulamin niesie za sobą również bardzo dużą wartość w przypadku kontroli organów administracyjnych w przedsiębiorstwie.  To również nieoceniony pod względem wartości dowodowej dokument w przypadku wszelkich wypadków przy pracy, które niestety w transporcie drogowym zdarzają się na porządku dziennym.

Piotr Zaszczudłowicz, prawnik, specjalista ds. ewidencji czasu pracy kierowców

Powrót do listy aktualności

Facebook