W dniu 4 lutego 2014 r. uchwalono rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 165/2014 w sprawie tachografów stosowanych w transporcie drogowym i uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego, które choć w pełnym brzmieniu zacznie obowiązywać dopiero 2 marca 2016 roku, to część z postanowień zacznie obowiązywać już od 2 marca 2015 roku, a więc już za kilka miesięcy, i to głównie tym normom poświęcona jest niniejsza publikacja.

Dlaczego po 30 latach od opublikowania rozporządzenia (EWG) 3821/85 zdecydowano się na ich uchylenie?
Próbując określić motywy ogłoszenia nowego brzmienia rozporządzenia w sprawie elektronicznych urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie, z pewnością należy wskazać na fakt, iż dotychczasowe rozporządzenie (EWG) 3821/85 było przecież wielokrotnie i znacznie nowelizowane, w związku z czym istniała potrzeba choby uporządkowania oraz uproszczenia stosowania norm tamże zawartych. Normodawca uznał dostrzegł, iż aby zapewnić najwyższych poziom przestrzegania przepisów prawa należy wprowadzić poprawki zarówno do elementów technicznych samego urządzenia jak również do stosowanych procedur kontrolnych. Ujednolicono kategorię pojazdów zwolnionych z obowiązku poruszania się w transporcie drogowym według norm określonych w rozporządzeniu (WE) 561/2006, a w konsekwencji również należało wyłączyć ich stosowanie w niniejszym rozporządzeniu. Uznano także, iż pojazdy bądź zespół o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 7,5 tony wykorzystywane do przewozu materiałów, sprzętu lub urządzeń do użytku kierowcy w trakcie pracy, używane w odległości do 100 km od bazy przedsiębiorstwa, przy założeniu iż prowadzenie takiego pojazdu nie stanowi głównego zajęcia kierowcy nie powinno mieć zastosowanie do norm czasu pracy zawartych w (WE) 561/2006. Rozważono również montaż w pojazdach czujników wagi, które miały by ograniczyć wykonywanie przewozów towarów z przekroczeniem z góry określonych przecież norm dla pojazdu. Wśród przyczyn ogłoszenia nowego rozporządzenia wskazano również na potrzebę zwiększenia liczby wykonywanych kontroli drogowych, do których to organy kontrolne zostały przecież zobligowane, poprzez umożliwienie dokonywania mobilnych kontroli, dzięki możliwości komunikacji na odległość pomiędzy tachografem, a pojazdem kontrolnym. Zaakcentowano potrzebę tworzenia aplikacji mobilnych ułatwiających możliwość sczytywania danych przez kierowcę, co ma znacznie pomóc w przestrzegania bądź co bądź restrykcyjnych terminów na ich sczytywanie. Położono również duży akcent na odpowiedzialność jaka cięży na warsztatach dokonujących homologacji samych tachografów, ich kontroli – tak, aby zapobiec konfliktu interesów jaki występuje pomiędzy warsztatami, a przedsiębiorstwami przewozowymi. Choć to tylko niektóre z przesłanek ogłoszenia nowego tekstu rozporządzenia, myślę że w wystarczającym stopniu skutecznie uzasadniają one jego wdrożenie, gdyż chyba nikt ni ma wątpliwości, iż postęp technologiczny naszego społeczeństwa od 1985 r. znacznie przeskoczył na przód, a więc dostosowanie samych urządzeń czy też procedur z tamtego okresu, a wykorzystywanych w transporcie jest dla całej branży transportowej elementem mogącym mieć pozytywne konsekwencje. Natomiast, przechodząc do meritum, czyli do samych zmian które to zaczną obowiązywać już 2 marca 2015 roku, postaram się poniżej zaprezentować ich główne zakresy, a to:

Art. 24 rozporządzenia 165/2014 (wejście w życie od 2 marca 2015)
Rozszerzenie zakresu kontroli instalatorów, warsztatów i producentów pojazdów poprzez przeprowadzanie regularnych kontroli podmiotów upoważnionych do instalacji, sprawdzeń, przeglądów i napraw tachografów. Stałą kontrolę kompetencyjności oraz rzetelności tychże osób poprzez ustalanie jasnych procedur krajowych, gwarantujących właściwe przeszkolenie pracowników, dostępność urządzeń niezbędnych do właściwego wykonania badań, jak również zapewnienie nieposzlakowanej opinii przez podmioty wykonujące i świadczące usługi powołane do świadczenia usług wskazanych powyżej. Właściwe organy zapewniają ponadto wykonywanie cyklicznych audytów (co najmniej raz na dwa lata) w zakresie stosowanych środków zabezpieczeń i sposobów użytkowania kart warsztatowych. Przewidziano również możliwość przeprowadzania niezapowiedzianych audytów technicznych w celu kontroli wykonanych kalibracji, przeglądów czy też instalacji. Zakres takich kontroli określono na poziomie wynoszącym co najmniej 10% warsztatów rocznie. Przewidziano również możliwość cofnięcia czasowego bądź na stałe wydanych uprawnień w tym zakresie.

Art. 34 rozporządzenia 165/2014 (wejście w życie od 2 marca 2015)
Wśród norm które zaczną obowiązywać już od pierwszego kwartału 2015 roku, wskazać należy na regulacje w zakresie użytkowania kart kierowcy i wykresówek. Powielono znane z aktualnie obowiązującego rozporządzenia regulacje, a to iż kierowca zobowiązany jest korzystać z karty kierowcy oraz tarcz tachografu, w każdym dniu prowadzenia pojazdów, jak również do jej nieuzasadnionego wyjmowania przed zakończeniem dziennego okresu pracy, jak również do używania jej przez okres dłuższy niż ten do którego została przeznaczona. Jak również to, iż kierowcy nie używają wykresówek oraz kart kierowcy zarówno brudnych oraz uszkodzonych. Kierowcy również bez zmian zapewniają zgodność czasu zapisu na wykresówce oraz karcie z czasem właściwym dla kraju rejestracji pojazdu, samemu obsługują nośniki w zakresie okresów aktywności takich jak: czasu prowadzenia pojazdu, innej pracy, okresów gotowości czy też przerw bądź odpoczynków. Powtórzono również rozwiązania zawarte w rozporządzeniu (WE) 3821/85, w zakresie danych jakie to kierowca zobowiązany jest nanosić ręcznie na wykresówkę, to jest: swoje imię i nazwisko, datę i miejsce rozpoczęcia i zakończenia używania wykresówki, numer rejestracyjny każdego użytkowanego pojazdu również w przypadku jego zmiany, wskazania licznika długości drogi przy rozpoczęciu pierwszej jazdy jak również przy zakończeniu ostatniej jazdy, jak również w przypadku zmiany samego pojazdu, wskazania godziny dokonania samej zmiany, jak również licznika długości drogi tegoż ze przejętego pojazdu. Pozostał również obowiązek ciążący na kierowcy w zakresie umieszczania symbolu państwa, w którym miało miejsce rozpoczęcie bądź zakończenie przewozu, z tym jednak wyłączeniem, iż kierowcy wyposażeni w tachograf który samodzielnie rejestruje dane dotyczące lokalizacji (tak zwane: inteligentne tachografy) są z tego obowiązku zwolnieni.

Art. 45 rozporządzenia 165/2014 (wejście w życie od 2 marca 2015)
Niniejszym rozporządzeniem dokonano również zmian w zakresie rozporządzenia (WE) 561/2006 poprzez dodanie nowej kategorii pojazdów nieobjętej zastosowaniem norm czasu pracy z rozporządzenia w przypadku pojazdów bądź zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 7,5 tony, używanymi do przewozu materiałów, sprzętu lub urządzeń do użytku kierowcy w trakcie pracy, które to pojazdy są używane wyłącznie w promieniu 100 km od bazy przedsiębiorstwa oraz pod warunkiem że prowadzenie takich pojazdów nie stanowi głównego zajęcia kierowcy. Jak również zwiększono promień do 100 km (wcześniej: 50 km) w przypadku przewozów pojazdami używanymi przez operatorów świadczących usługi powszechne określone w art. 2 ust. 13 dyrektywy 97/67/WE Parlamentu Europejskiego, czy to do przewozu materiałów, sprzętu lub urządzeń do użytku kierowcy w trakcie pracy, pojazdami używanymi do przewozu rzeczy, z napędem na gaz ziemny lub ciekły lub z napędem elektrycznym, o dopuszczalnej masie całkowitej wraz z przyczepami lub naczepami nieprzekraczającymi 7,5 tony, oraz pojazdami wykorzystywanymi do przewozu żywych zwierząt z gospodarstw na miejscowe targowiska i z powrotem lub z targowisk do miejscowych rzeźni.

Autor:
Kamil Kiwior
Prawnik, Specjalista ds. transportu drogowego
w Kancelarii Transportowej LEGALTRANS

Powrót do listy aktualności

Facebook