Jednoosobowa działalność gospodarcza to bardzo popularna forma prawna świadczenia usług transportowych. Jedną z dopuszczalnych form opodatkowania tak prowadzonej działalności pozostaje ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Ryczałt jest jednak dość specyficznym sposobem opodatkowania, ponieważ oferuje on podatnikom nie jedną, czy dwie, a kilka różnych stawek podatku, w zależności od konkretnego rodzaju świadczonych usług. Nic więc dziwnego, iż wielu przyszłych przedsiębiorców ma poważne wątpliwości, którą z nich wybrać. Jaki jest w takim razie ryczałt od usług transportowych?

Zanim przejdziemy do stawek podatku zryczałtowanego, na jakie mogą zdecydować się przedsiębiorcy pragnący skorzystać z tej formy opodatkowania, warto zwrócić uwagę na kilka specyficznych konstrukcji znanych ryczałtowi.

Pierwsze i najważniejsze pozostaje to, iż ryczałt jest formą opodatkowania, w której opodatkowaniu podlega przychód podatnika, a nie jego dochód. Ryczałtowcy nie mają dlatego prawa, by obniżać swoją podstawę opodatkowania o ponoszone koszty.

Opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają nie tylko przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, ale i przychody z działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej osób fizycznych, spółki cywilnej osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku lub spółki jawnej osób fizycznych.

Ważne jest również to, że poza podatnikami rozpoczynającymi w danym roku działalność gospodarczą prawo do opłacania ryczałtu w danym roku podatkowym przysługuje, jeżeli w roku poprzedzającym podatnicy uzyskali przychody z działalności gospodarczej prowadzonej wyłącznie samodzielnie (lub wyłącznie w formie spółki), w wysokości nieprzekraczającej 2 000 000 euro. Nie są to natomiast jedyne ograniczenia, jakie obowiązują przy tej formie opodatkowania. Na mocy art. 8 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, prawa do korzystania z ryczałtu nie mają m.in. podatnicy osiągający przychody z tytułu działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych, czy wytwarzających wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych nie jest tym samym dostępny dla każdego przedsiębiorcy. Nie został on jednak wyłączony dla przewoźników drogowych i usług transportowych.

Usługi transportowe a ryczałt

Stawki ryczałtu od usług transportowych zostały określone w art. 12 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, a konkretniej w art. 12 ust. 1 pkt 5 lit a) oraz art. 12 ust. 1 pkt 6 lit a). 

Ryczałt w transporcie może zatem wynosić:

  • 8,5% (przychody z działalności usługowej) albo
  • 5,5% (przychody w zakresie przewozu ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton).

Na większą uwagę zasługuje ryczałt w transporcie ze stawką 5,5%, ze względu na użyte w tym przepisie określenie „tabor samochodowy”, które to nie zostało zdefiniowane i doprecyzowane. Wskazówki znajdziemy jednak w interpretacjach indywidualnych wydawanych przez organy podatkowe, gdzie „tabor samochodowy” definiuje się następująco: „W języku potocznym pojęcie »tabor samochodowy« – w kontekście omawianego przypadku – oznacza zespół wszelkich środków samochodowych, które mogą służyć różnym celom, np. tabor autobusowy, tabor maszyn drogowych. Nie ulega tym samym wątpliwości, że w pojęciu »tabor samochodowy« mieszczą się pojazdy ciężarowe” (interpretacja indywidualna z dnia 2 czerwca 2023 r., sygn. akt. 0113-KDIPT2-1.4011.303.2023.2.ID).

W przywołanej powyżej sprawie organ zauważył również, że dla zastosowania właściwej stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych do przychodów uzyskanych z prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego towarów istotna jest techniczna możliwość przewiezienia ładunku o określonym tonażu.

Mając na uwadze powyższe, świadczenie usług transportowych taborem samochodowym, którego ładowność jest większa niż 2 tony, podlega opodatkowaniu stawką 5,5%, natomiast jeśli w działalności transportowej wykorzystywane są samochody o ładowności mniejszej niż 2 tony, wtedy też należy sięgnąć po stawkę 8,5%. Potwierdza to również interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora KIS z dnia 31 maja 2021 r., sygn. akt 0115-KDIT1.4011.179.2021.2.AS.

Usługi transportowe a PKD

Zanim jednak przystąpimy do wyboru właściwej stawki ryczałtu dla transportu, należy poprzedzić to jeszcze jedną, obowiązkową czynnością – określeniem odpowiedniego dla wykonywanej działalności PKD. W przypadku usług transportowych jest to najczęściej PKD 49.41.Z „Transport drogowy towarów”, obejmujący:

  • przewozy towarów realizowane środkami transportu drogowego przystosowanymi do przewozu: dłużyc, inwentarza żywego, towarów zamrożonych lub schłodzonych, towarów ciężkich, towarów masowych (włączając transport cysternami mleka z gospodarstw rolnych), samochodów, odpadów i materiałów wtórnych (z wyłączeniem ich zbierania i usuwania),
  • wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą,
  • transport towarów pojazdami napędzanymi siłą mięśni ludzkich lub ciągniętymi przez zwierzęta.

W przypadku przewozów pasażerskich najczęściej wybieranym PKD pozostaje natomiast PKD 49.31.Z lub 49.39.Z, czyli „ Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski”, lub „Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany”.

Do kiedy należy opłacać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych?

Ryczałt oblicza się za każdy miesiąc i wpłaca na rachunek właściwego urzędu skarbowego w terminie do 20. dnia  następnego miesiąca, a za grudzień – w terminie do 20. dnia stycznia następnego roku podatkowego. Jeżeli jednak podatnicy rozliczają się kwartalnie, wpłacają ryczałt do 20. dnia następnego miesiąca po upływie kwartału, za który ryczałt ma być opłacony, a za ostatni kwartał roku podatkowego – w terminie do 20. dnia stycznia następnego roku podatkowego.

Utrata warunków do opodatkowania ryczałtem

W sytuacji, w której przewoźnik utraci warunki do opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, jest zobowiązany, licząc od dnia, w którym nastąpiła utrata tych warunków, zaprowadzić właściwe księgi – chyba że jest zwolniony z tego obowiązku, a także opłacać podatek dochodowy na ogólnych zasadach. W razie utraty warunków do ryczałtu następuje zatem przejście na skalę podatkową. Za podstawę do określenia podatku dochodowego, jeśli przejście na zasady ogólne nastąpiło w trakcie trwania roku, przyjmuje się wtedy dochód osiągnięty po utracie warunków do opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Utrata warunków do opodatkowania ryczałtem wystąpi w szczególności wtedy, gdy przychody z działalności przekroczyły kwotę 2 000 000 euro.

Prowadzenie firmy transportowej ze wsparciem prawnym kancelarii LEGALTRANS

Niezależnie od tego, czy prowadzą Państwo firmę transportową w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, czy też w formie spółki z o.o. lub innej, w każdym przypadku, prędzej lub później konieczne stanie się skorzystanie z profesjonalnego wsparcia prawnego. Nasza kancelaria LEGALTRANS, która specjalizuje się w obsłudze przedsiębiorstw przewozowych, świadczy zarówno doraźną pomoc w sytuacjach nagłych, jak i oferuje stałą obsługę prawną dla klientów, którzy pragną korzystać z regularnego wsparcia prawników. Jeśli chcą Państwo pracować ze świadomością, że wszystko jest robione zgodnie z przepisami, bez ryzyka narażania się na negatywne sankcje prawne, zapraszamy do kontaktu!

Powrót do listy aktualności

Facebook