Legaltrans - Kancelaria Transportowa

Z dniem 1 stycznia 2019 roku zmieniły się zasady rozpoznawania kosztów związanych z wydatkami poniesionymi przez przedsiębiorców na nabycie oraz użytkowanie samochodów osobowych.  Należy zaznaczyć, iż zmiana ta obejmuje samochody osobowe, które są wykorzystywane do celów „mieszanych” tj. na cele służbowe oraz prywatne, a także korzystające z formy finansowania pod postacią leasingu operacyjnego.

Zgodnie z nowymi zasadami rozliczania wcześniej wspomnianych samochodów ustawodawca zlikwidował obowiązek rozliczania kosztów według limitu kilometrówki, natomiast wprowadził ich procentowe rozliczenie. Zmiany te dotyczą takich samochodów osobowych, które:

  • nie stanowią ewidencji środków trwałych, a do końca 2018 roku były rozliczane według kilometrówki,
  • stanowią środki trwałe,
  • są używane na podstawie umowy leasingu, najmu, dzierżaw czy innej podobnej umowy.

 

SAMOCHÓD OSOBOWY NIE WPROWADZONY DO EWIDENCJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH

Z dniem 1 stycznia 2019 roku, ustawodawca postanowił, że w przypadku samochodu osobowego, który stanowi własność podatnika i nie jest on wpisany do ewidencji środków trwałych, podatnik będzie mógł ująć w kosztach podatkowych 20% wydatków, jakie poniósł z tytułu kosztów używania tego samochodu oraz składek na jego ubezpieczenie. Należy zaznaczyć, iż do kosztów eksploatacji samochodu można zaliczyć m.in.: zakup paliwa, opłaty parkingowe, naprawy i części zamienne czy przejazdy autostradą.

Wydatki poniesione na eksploatację samochodu obejmują również podatek VAT, który zgodnie z odrębnymi przepisami nie stanowi podatku naliczonego, a także naliczony podatek VAT  w takiej części, w jakiej zgodnie z przepisami VAT podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty lub zwrot różnicy podatku VAT. Nasuwa się wniosek, iż limitowy 20% podlega kwota netto + 50% VAT, który nie podlegał odliczeniu.

SAMOCHÓD OSOBOWY BĘDĄCY ŚRODKIEM TRWAŁYM

Z dniem 1 stycznia 2019 roku samochód osobowy wprowadzony do ewidencji środków trwałych oraz wykorzystywany do celów „mieszanych” ma prawo do zaliczenia w koszty podatkowe tylko 75% wydatków poniesionych przed podatnika na eksploatację tego samochodu.

Podatnik będzie mógł odliczyć 100% poniesionych wydatków z tytułu używania samochodu osobowego, który jest środkiem trwałym, tylko i wyłącznie w przypadku, kiedy ten samochód będzie wykorzystywany tylko na cele działalności gospodarczej. Pamiętać należy, iż jednym z obowiązków podatnika w tym przypadku jest prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu dla celów VAT.

Amortyzacja samochodów osobowych

Wraz z początkiem roku 2019 został zmieniony również limit dotyczący odpisów amortyzacyjnych samochodów osobowych, które stanowią koszty podatkowe. Limit ten wynosi:

  • 225 000 zł – w przypadku samochodu osobowego będącego pojazdem elektrycznym,
  • 150 000 zł – w przypadku pozostałych samochodów osobowych.

Należy zaznaczyć, iż limit ten nie oznacza, że podatnik nie będzie dokonywał tych odpisów amortyzacyjnych. W ewidencji środków trwałych odpisy amortyzacyjne naliczane są od całej wartości, ale na etapie zaliczania w koszty podatkowe trzeba zastosować odpowiedni podział na koszty stanowiące i nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu. Zmieniony limit amortyzacji stosuje się z dniem 1 stycznia 2019 r. niezależnie kiedy dany samochód osobowy został wprowadzony do używania.

 

Składka na ubezpieczenie samochodu osobowego będącego środkiem trwałym

Od 1 stycznia 2019 roku ustawodawca wprowadził nowy limit w wysokości 150 000 zł dotyczący składki ubezpieczeniowej samochodu osobowego AC – limit ten nie ma zastosowania w przypadku ubezpieczenie OC (odpowiedzialność cywilna), NNW (następstwa nieszczęśliwych wypadków) oraz assistance (pomoc w razie awarii).

 

SAMOCHÓD OSOBOWY W LEASINGU ORAZ W NAJMIE

Do końca ubiegłego roku samochody osobowe używane na podstawie umowy leasingu operacyjnego nie podlegały żadnym limitom w zakresie kosztów ich użytkowania. Właściciel takiego samochodu, nie miał także obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu. Z dniem 1 stycznia 2019 roku opłaty dotyczące części kapitałowej wynikające z umowy leasingu, będą mogły być rozliczone w kosztach, tylko i wyłącznie w ustalonej proporcji, która będzie wynikać z zestawienia kwoty 150 000 zł do wartości samochodu osobowego będącego przedmiotem tej umowy.

Samochody osobowe w najmie od 1 stycznia podlegają podobnym zasadom jak samochody użytkowane w oparciu o leasing operacyjny. Czynsz z umowy najmu (dzierżawy) będzie mógł być zaliczany do kosztów uzyskania przychodów zgodnie z limitem 150 000 zł, obliczanym w taki sam sposób jak w przypadku samochodów osobowych w leasingu operacyjnym. Zaznaczyć trzeba, iż w przypadku umów zawieranych na okres krótszy niż 6 miesięcy, wartość samochodu będzie stanowiła tą wartość  jaka została przyjęta dla celów ubezpieczenia.

Wydatki eksploatacyjne samochodów osobowych najmowanych oraz leasingowanych, używanych do celów „mieszanych”, będzie można zaliczyć do kosztów działalności w wysokości 75% poniesionych wydatków. Koszty obejmują również podatek VAT, który zgodnie z odrębnymi przepisami nie stanowi podatku naliczonego, a także naliczony podatek VAT  w takiej części, w jakiej zgodnie z przepisami VAT podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty lub zwrot różnicy podatku VAT.

Nowe zasady rozliczania kosztów samochodów osobowych wykorzystywanych dla celów mieszanych mają zastosowanie do zawartych umów leasingu, najmu czy dzierżawy od 1 stycznia 2019 roku.

 

Podsumowanie zmian dotyczących kosztów używania samochodów osobowych wykorzystywanych na cele służbowe związane z prowadzeniem działalności oraz prywatne przedsiębiorcy

Rodzaj samochodu

Samochód osobowy wprowadzony do ewidencji środków trwałych Samochód osobowy własny nie wprowadzony do środków trwałych Samochód osobowy obcy -najem, dzierżawa, leasing Samochód osobowy – umowa użyczenia

Amortyzacja

Limit 150 000 zł – proporcjonalnie x x x

Koszty Eksploatacji

75% 20% 75%

75%

VAT od eksploatacji

50% 50% 50%

50%

Rata leasingowa, czynsz

x x Nie jest kosztem powyżej

150 000 zł

x

VAT od raty leasingowej, czynszu

x x 50%

x

Ubezpieczenie

OC, NNW 100%

AC do 150 000 zł

OC, NNW 100%

AC do 150 000 zł

OC, NNW 100%

AC do 150 000 zł

x

Autor: Kornelia Myśliwiec

Powrót do listy aktualności

Facebook