Od firm mających styczność z towarami niebezpiecznymi, a więc stanowiącymi zagrożenie dla ludzkiego zdrowia, środowiska, mienia, wymaga się podejmowania szczególnych środków w zakresie bezpieczeństwa. Jednym z ich obowiązków, wynikającym wprost z Konwencji ADR, jest wyznaczenie w swoim przedsiębiorstwie doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozów ADR. Kim jest doradca do spraw bezpieczeństwa, co należy do jego zadań i jak można nim zostać?

Kto ma obowiązek wyznaczenia doradcy do spraw bezpieczeństwa ADR?

Obowiązek wyznaczenia doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozów ADR spoczywa nie tylko na przedsiębiorstwach transportowych, a więc wykonujących przewóz towarów podlegających pod przepisy Konwencji ADR, ale także odpowiedzialnych za nadawanie towarów niebezpiecznych, ich pakowanie, załadunek, rozładunek oraz napełnianie. Doradca do spraw bezpieczeństwa ADR powinien być tym samym obecny w każdej firmie, która uczestniczy, na różnych etapach, w transporcie towarów niebezpiecznych, to znaczy towarów o właściwościach łatwopalnych, wybuchowych, żrących, czy toksycznych. Jeżeli potrzeby przedsiębiorstwa są większe, może ono wyznaczyć nie jednego, a kilku doradców do spraw bezpieczeństwa ADR.

Zwracamy uwagę, że zgodnie z załącznikiem nr 1 krajowej ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych, uczestnik przewozu towarów niebezpiecznych, który nie wyznaczy doradcy do spraw bezpieczeństwa ADR, powinien liczyć się z możliwością nałożenia na niego sankcji finansowej w wysokości 5000 zł.

Wyznaczenie doradcy do spraw bezpieczeństwa nie będzie jednak wymagane, jeżeli przewóz towarów niebezpiecznych odbywa się każdorazowo w ilościach mniejszych niż określone w ADR.

Za co odpowiada doradca do spraw bezpieczeństwa ADR?

Podstawowym obowiązkiem osoby na stanowisku doradcy do spraw bezpieczeństwa ADR jest wspieranie działań zapobiegających zagrożeniom dla osób, mienia i środowiska, związanych z taką działalnością.

W pierwszej kolejności powinien on dążyć, przy zachowaniu odpowiedzialności kierującego przedsiębiorstwem, do ułatwienia prowadzenia działalności tego przedsiębiorstwa, zgodnie z odpowiednimi wymaganiami i w możliwie najbezpieczniejszy sposób. Doradca do spraw bezpieczeństwa ADR, realizując ten cel, jest zobowiązany do m.in. śledzenia zgodności z wymaganiami dotyczącymi przewozu towarów niebezpiecznych, doradzania przedsiębiorstwu w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych, przygotowywania rocznego sprawozdania z działalności przedsiębiorstwa w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych.

Do innych obowiązków doradcy do spraw bezpieczeństwa ADR należy ponadto śledzenie praktyk i procedur związanych z działalnością przedsiębiorstwa, takich jak procedury służące zachowaniu zgodności z wymaganiami dotyczącymi identyfikacji przewożonych towarów niebezpiecznych lub służące sprawdzeniu wyposażenia używanego w związku z przewozem, pakowaniem, napełnianiem, załadunkiem i rozładunkiem towarów niebezpiecznych.

Lista zadań doradcy do spraw bezpieczeństwa ADR rozszerza się także o obowiązek sporządzania przez niego raportów powypadkowych dla uczestnika przewozu towarów niebezpiecznych, na rzecz którego wykonuje zadania doradcy, jeżeli w związku z przewozem takich towarów szkody doznali ludzie, majątek lub środowisko.

Kto może zostać doradcą do spraw bezpieczeństwa ADR?

Wykonywanie zawodu doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozów ADR, odwołując się do krajowej ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych, wymaga posiadania ważnego świadectwa doradcy,  odpowiednio w zakresie przewozu drogowego, przewozu koleją lub przewozu żeglugą śródlądową towarów niebezpiecznych.

Świadectwo doradcy ADR może otrzymać osoba, która spełnia następujące warunki:

  • posiada wykształcenie wyższe,
  • nie była skazana za przestępstwo umyślne przeciwko wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu oraz bezpieczeństwu powszechnemu, co powinno zostać poświadczone złożeniem przez nią oświadczenia o niekaralności,
  • ukończyła kurs doradcy,
  • złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin sprawdzający wiedzę ze znajomości przepisów krajowych oraz umów międzynarodowych dotyczących przewozu towarów niebezpiecznych, przed komisją egzaminacyjną działającą przy Dyrektorze TDT, nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia ukończenia kursu,

Doradcą do spraw bezpieczeństwa ADR może być także kierujący przedsiębiorstwem, osoba pełniąca inne obowiązki w przedsiębiorstwie lub osoba niezatrudniona bezpośrednio przez to przedsiębiorstwo, pod warunkiem, że osoba ta jest w stanie wykonywać obowiązki doradcy.

Na jaki okres wydaje się świadectwo doradcy ADR?

Organem odpowiedzialnym za wydawanie świadectw doradcy ADR jest Dyrektor TDT. Świadectwo to wydaje się, w drodze decyzji administracyjnej, na okres wynoszący 5 lat, licząc od dnia zdania z wynikiem pozytywnym egzaminu.

Ważność świadectwa ADR można jednak przedłużyć, na okres kolejnych 5 lat, licząc od dnia upływu terminu ważności dotychczasowego świadectwa doradcy, wydając nowy dokument. Wymaga to natomiast spełnienia określonych przesłanek, do których należy: dalszy brak karalności za przestępstwa wymienione powyżej, brak rażącego naruszenia w okresie ostatnich 5 lat przepisów dotyczących przewozu towarów niebezpiecznych, posiadanie ważnego świadectwa doradcy oraz ponowne złożenie z wynikiem pozytywnym, w okresie 12 miesięcy poprzedzających datę upływu ważności świadectwa, egzaminu na doradcę ADR.

Kiedy świadectwo doradcy ADR może zostać cofnięte?

Do cofnięcia świadectwa doradcy ADR dojdzie w związku zaistnieniem dwóch przesłanek. Po pierwsze, nastąpi to w razie skazania za przestępstwo umyślne przeciwko wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu oraz bezpieczeństwu powszechnemu. Po drugie, będzie mieć to miejsce, jeśli doradca do spraw bezpieczeństwa w sposób rażący naruszy przepisy dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych.Ustawa o przewozie towarów niebezpiecznych nakazuje traktować za rażące naruszenie w szczególności zaniechanie przygotowania rocznego sprawozdania. Nieprzesłanie w ustawowo określonym terminie rocznego sprawozdania z działalności uczestnika przewozu towarów niebezpiecznych jest dodatkowo zagrożone karą finansową w wysokości od 200 zł do 5000 zł, w zależności od tego, ile wynosiło opóźnienie.

Jeżeli świadectwo doradcy zostało cofnięte, taka osoba nie może uzyskać nowego przez okres 3 lat, począwszy od dnia, w którym decyzja o cofnięciu świadectwa stała się ostateczna.

Zarządzanie firmą transportową z fachową pomocą kancelarii prawnej LEGALTRANS

Dodatkowe wymogi, ciążące nie tylko na przewoźnikach, ale i wszystkich podmiotach uczestniczących w przewozie towarów niebezpiecznych powodują, iż nierzadko w zarządzaniu przedsiębiorstwem realizującym te zadania, potrzebne okazuje się profesjonalne wsparcie prawne. Jeżeli chcą mieć Państwo pewność, że działają zgodnie z prawem i spełniają wszystkie określone w przepisach warunki, zapraszamy do skontaktowania się z naszą kancelarią LEGALTRANS, specjalizującą się w obsłudze prawnej firm transportowych!

Powrót do listy aktualności

Facebook