Nadawca jest obowiązany oddać przewoźnikowi rzeczy w stanie umożliwiającym ich prawidłowy przewóz i wydanie bez ubytku i uszkodzenia.Rzeczy, które ze względu na ich właściwości wymagają opakowania, nadawca jest obowiązany oddać przewoźnikowi w opakowaniu określonym w przepisach o normalizacji, a w razie braku przepisów w tym zakresie – w sposób określony przez ministra właściwego do spraw transportu.Niezwykle ważnym dla osiągnięcia zamierzonego celu danej umowy przewozu jest współdziałanie stron umowy, ponieważ proces przemieszczania przesyłki zawsze niesie za sobą ewentualne ryzyko jej ubytku, uszkodzenia lub nawet utraty.Podstawowym i niezwykle istotnym obowiązkiem przewoźnika, będzie zatem dokonanie oceny przygotowania stanu przesyłki do przewozu. Zaznaczyć należy, że obowiązki związane z przewozem spoczywają nie tylko na przewoźniku, ale również na innych podmiotach uczestniczących w danym zadaniu przewozowym, w tym między innymi na nadawcy przesyłki, tu zwłaszcza w kontekście przekazania wszelkich istotnych dla przewozu informacji i wskazówek, związanych z przewożonym ładunkiem.Niewywiązanie się lub nienależyte wykonanie przez nadawcę obowiązków przewidzianych w art. 41 Prawa przewozowego, może stanowić podstawę zwolnienia się przewoźnika od odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie przesyłki.Zgodnie z brzmieniem art. 42 Prawa przewozowego, przewoźnik może odmówić przyjęcia do przewozu rzeczy, których stan jest wadliwy lub opakowanie niedostateczne albo też niemających wymaganego opakowania. Przewoźnik może uzależnić przyjęcie do przewozu rzeczy, których opakowanie nie odpowiada warunkom określonym w art. 41 lub ze śladami uszkodzenia, od zamieszczenia przez nadawcę w liście przewozowym odpowiedniego oświadczenia o stanie przesyłki.Niedopełnienie przez nadawcę obowiązków określonych w art. 41 Prawa przewozowego uprawnia przewoźnika do odmowy przyjęcia tych rzeczy do przewozu i zgodnie z treścią art. 7 pkt 2, zwalnia go z obowiązku przewozu. Należy jednak zwrócić uwagę, że przepis zawiera kluczowe słowo „może”, przez co przewoźnik ma uprawnienie do odmowy wykonania przewozu, jednak może on z tego uprawnienia nie skorzystać. Wyjątek w tym zakresie odnosi się do przewozu towarów niebezpiecznych, co do których, w przypadku zaistnienia powyższych okoliczności, przewoźnik ma obowiązek odmówić przyjęcia tego typu ładunków do przewozu, z uwagi na istotne niebezpieczeństwo z tym związane.Niezwykle istotnym z punktu widzenia dowodowego jest fakt, że jeśli przewoźnik przyjmuje do przewozu przesyłkę, bez dokonania zastrzeżeń co do jej widocznego stanu, istnieje domniemanie, że znajduje się ona w należytym stanie. W sytuacji gdyby rzeczy przyjęte do przewozu nosiły ślady uszkodzenia lub też gdyby ich opakowanie nie spełniało warunków określonych ustawą, przewoźnik winien uzależnić przyjęcie przesyłki od zamieszczenia przez nadawcę w liście przewozowym stosownej adnotacji o widocznym stanie przesyłki.Podobnie traktuje tę kwestię art. 781 §1 kodeksu cywilnego, zgodnie z którym jeżeli stan zewnętrzny przesyłki lub jej opakowanie nie są odpowiednie dla danego rodzaju przewozu, przewoźnik może żądać, aby wysyłający złożył pisemne oświadczenie co do stanu przesyłki, a w wypadku rażących braków, odmówić przewozu.
Dokonanie przez nadawcę stosownej adnotacji w dokumencie przewozowym, odnoszącej się do widocznego stanu przesyłki jest o tyle kluczowe, że obala domniemania zawarte w art. 781 § 2 kodeksu cywilnego, jak i w art. 65 ust. 1 Prawa przewozowego. Należy zaznaczyć, że zawarcie przez nadawcę oświadczenia, może doprowadzić do uwolnienia się przewoźnika od odpowiedzialności, ale w zakresie w jakim oświadczenie odpowiada zaistniałej szkodzie, czyli w przypadku zaistnienia związku przyczynowego pomiędzy stwierdzoną szkodą a złożonym oświadczeniem (adnotacją). Oświadczenie powinno być konkretne, zawierające wyliczenie i wskazanie konkretnych uszkodzeń, wad czy braków, ponieważ w przeciwnym razie nie doprowadzi do wywołania skutków prawnych z nim związanych.
Uzależnienie przyjęcia przez przewoźnika rzeczy do przewozu nie może mieć miejsca w przypadku zaistnienia po stronie przewoźnika jedynie „podejrzenia”, że nie zostały spełnione warunki określone w art. 41, albo że przesyłka być może nosi ślady uszkodzenia. W takiej sytuacji nadawca będzie mógł skutecznie odmówić wpisania do listu przewozowego oświadczenia co do staniu przesyłki, natomiast przewoźnik nie będzie mógł odmówić przyjęcia rzeczy do przewozu.

Powrót do listy aktualności

Facebook