Wakaty na stanowiskach kierowców zawodowych od lat są wypełniane obywatelami krajów zza wschodniej granicy, ta praktyka nikogo już nie dziwi, w większości firm transportowych pracują Ukraińcy, czy Białorusini, mimo to ciągle pojawiają się błędy w posiadanych zezwoleniach. W ciągu drugiego tygodnia marca do Kancelarii Legaltrans wpłynęły 3 sprawy związane z niedopatrzeniami, w tym zakresie, które naraziły przedsiębiorców na niepotrzebne kłopoty. W pierwszej sprawie obywatel Ukrainy został aresztowany w Szwecji za brak dokumentów legalizujących pracę, w drugiej sprawie Urząd Celny z Niemiec wszczął postępowanie przeciwko przedsiębiorcy za zatrudnianie obcokrajowców bez wymaganych zezwoleń, w trzeciej sprawie GITD wydało decyzje o zawieszaniu wydawania nowych świadectw przedsiębiorcy, którego kierowca nie posiadał w kabinie odpowiedniego świadectwa. We wszystkich trzech przepadkach kierowcy brakowało w kabinie świadectwa kierowcy, a przewoźnik był przekonany, że świadectwo kwalifikacji wystarczy. W tym artykule uporządkujemy tą kwestie.

Świadectwo kierowcy jest dokumentem wydawanym, przez GITD, na wniosek przedsiębiorcy zatrudniającego obcokrajowca, posiadającego obywatelstwo kraju nie należącego  do Unii Europejskiej, na stanowisku kierowcy pojazdu ciężarowego. Podstawą do wydania świadectwa jest art. 32b ustawy o transporcie drogowym.  Wniosek podlega weryfikacji przez urzędników BTMu, który  stwierdza poprawność wniosku wydając decyzje administracyjną w terminie 7 dni. Decyzja jest zaskarżalna.

Wniosek może być złożony tradycyjnie czyli przez wypełnienie druku „SK1”, dostępnego na stronie internetowej GITD lub elektronicznie za pośrednictwem portalu biznes.gov. Do wniosku, w obu przypadkach należy załączyć:

  • kopię licencji wspólnotowej;
  • zaświadczenie o zatrudnieniu kierowcy oraz spełnieniu przez kierowcę wymagań,
  • ksero dokumentu potwierdzającego legalny pobyt obcokrajowca,
  • kserokopię dokumentu tożsamości;
  • kserokopię prawa jazdy,
  • kserokopię dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie społeczne kierowcy,
  • Badania lekarskie i psychologiczne,
  • Opłatę, która wynosi od 10,00 zł  do 50,00 zł

Ostatnim z załączników powinno być świadectwo kwalifikacji, czyli tak zwany „kod 95”. Aby uzyskać świadectwo przyszły kierowca zawodowy musi odbyć szkolenie. Po ukończeniu kursu kierowca zdaje egzamin.

W przypadku niewłaściwego wykorzystywania przez przedsiębiorcę świadectwa kierowcy organ może cofnąć świadectwo i zawiesić możliwość uzyskania nowych świadectw na okres roku. W przypadku bardzo poważnego naruszenia przepisów, może zostać wydana decyzja o cofnięciu wypis z licencji wspólnotowej na okres 6 miesięcy.

Domyślamy się że błędy pojawiają się ze względu na zbliżone nazewnictwo, proszę pamiętać jednak że świadectwo kwalifikacji wymaga odbycia kursu i dopiero jego odbycie uprawnia do zawnioskowania o świadectwo kierowcy, nie są to dokumenty jednoznaczne czy stwierdzające to samo.

Jednocześnie przypominamy, cudzoziemca można zatrudnić na podstawie oświadczenia o powierzeniu pracy ( w uproszczeniu jest to zezwolenie wydawane przez urząd pracy) albo na zezwoleniu TYPU A, które jest wydawane przez Wojewodę, właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy, w obu przypadkach kierowca potrzebuje świadectwa kierowcy.

Unikajmy braków w dokumentach, których wystąpienie przysparza nie potrzebnych problemów a w przypadku zatrudniania cudzoziemców sankcje są wyjątkowo dotkliwe.

Powrót do listy aktualności

Facebook