Legaltrans - Kancelaria Transportowa

Art. 68. Jeżeli szkoda powstała tylko częściowo wskutek okoliczności, za które przewoźnik

odpowiada, odpowiedzialność jego ogranicza się do zakresu, w jakim okoliczności te przyczyniły

się do powstania szkody.

Zgodnie z uregulowaniem zawartym w przepisie art. 68 prawa przewozowego, jeżeli szkoda powstała tylko częściowo wskutek okoliczności, za które przewoźnik odpowiada, odpowiedzialność jego ogranicza się do zakresu, w jakim okoliczności te przyczyniły się do powstania szkody.

Ograniczenie odpowiedzialności przewoźnika wynikające z powyższego przepisu będzie miało miejsce w sytuacji, kiedy dojdzie do współprzyczynienia się przez przewoźnika do powstania szkody, co oznacza, że przewoźnik w określonym stopniu przyczynia się do zdarzenia wywołującego szkodę. Czyli musi wystąpić również okoliczność będąca współprzyczyną szkody, za którą przewoźnik nie ponowi odpowiedzialności zgodnie z uregulowaniami zawartymi w poprzednich przepisach omawianej ustawy. Wysokość kwoty odszkodowania, do zapłaty którego zostaje zobowiązany przewoźnik, w przypadku zaistnienia jego przyczynienia się do powstania lub zwiększenia szkody, jest uzależniona od stopnia w jakim przyczyna leżąca po stronie przewoźnika miała wpływ na powstanie szkody. W pierwszej kolejności należy jednak ustalić pełną kwotę należnego odszkodowania, a następnie ustalić stopień przyczynienia się przewoźnika do powstania szkody.

Powrót do listy aktualności

Facebook