Wykonywanie działalności gospodarczej przez obywatela państwa trzeciego.

2019.08.18

Wykonywanie działalności gospodarczej przez obywatela państwa trzeciego.
Osoby z krajów nienależących do Unii Europejskiej, w tym obywatele Ukrainy mogą wykonywać działalność gospodarczą w Polsce, po spełnieniu wymaganych warunków ustawowych. Cudzoziemcy pochodzący z krajów UE mogą zakładać działalność gospodarczą w Polsce na takich samych warunkach jak obywatele polscy. W przypadku obywateli państw trzecich należy spełnić dodatkowe wymagania. Aktem prawnym regulującym podejmowanie działalności gospodarczej w Polsce przez obywateli ...

Czytaj dalej

Facebook