Naruszenia norm dotyczących czasu prowadzenia pojazdu przerw i odpoczynku kierowcy

2015.10.16

piotrZgodnie z art. 12 rozporządzenia (WE) 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniające rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak również uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85 (Dz.U.UE.L.2006.102.1, z późn. zm.)

Pod warunkiem, ...

Czytaj dalej

Facebook