Najważniejsze zmiany wynikające z ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-21 (Dz.U. z 2020 r., poz. 695).

 

ZWOLNIENIE Z OPŁACANIA SKŁADEK ZUS –
„Tarcza 1.0”, art. 31 zo Zmieniany z art. 73 ust. 65 „Tarcza 2.0”

Kto może skorzystać ?

1. Przedsiębiorca zatrudniający mniej niż 10 osób, ( nie uwzględnia się pracowników młodocianych) którzy
a. prowadzili działalność przed 1.02.2020 roku, uwzględnia się stan zatrudnienia na 29.02.2020 r.
b. rozpoczęli prowadzenie działalności między 01.02 a 29.02, uwzględnia się stan zatrudnienia na 31.03.2020 roku
c. rozpoczęli prowadzenie działalności miedzy 1.03 a 31.03 2020 roku, uwzględnia się stan zatrudnienia na dzień 30.04.2020.

2. Przedsiębiorcy Nie zatrudniający jeśli ich przychód, w pierwszym miesiącu składania wniosku był mniejszy niż 15681,00 zł, (składa się oświadczenie pod odpowiedzialnością karną)

3. Brak wcześniejszych zaległości, bieżąca regulacja należności, brany jest stan na 12.2019 roku.
1. Przedsiębiorcy zatrudniający od 10 do 49 osób, (nie uwzględnia się pracowników młodocianych), którzy
a. prowadzili działalność przed 1.02.2020 roku, uwzględnia się stan zatrudnienia na 29.02.2020r.
b. rozpoczęli prowadzenie działalności między 01.02 a 29.02, uwzględnia się stan zatrudnienia na 31.03.2020 roku
c. rozpoczęli prowadzenie działalności miedzy 1.03 a 31.03 2020 roku, uwzględnia się stan zatrudnienia na dzień 30.04.2020.

1. Przedsiębiorcy, którzy prowadzili działalność przed dniem 1.04.2020 roku.
2. W miesiącu oprzedzającym osiągnęli przychód mniejszy niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (15681,00 zł)
1. Przedsiębiorcy który wprowadził przestój
2. Nie zalegają z płaceniem składek ZUS i podatków,
3. Zaległość w regulowaniu innych zobowiązań nie przekracza 3 miesięcy,
4. Nie przysługuje jeśli zobowiązania przedsiębiorcy przekraczają wartość majątku a ten stan utrzymuje się od 24 miesięcy,
5. Nie przysługuje jeśli przedsiębiorca dokonuje czynności celem pokrzywdzenia wierzycieli np. obciążanie majątku
6. Wystąpił spadek obrotów gospodarczych:

a. o 15% – należy porównać 2 miesiące 2020 roku do analogicznych 2 miesięcy 2019 roku,
lub
b. o 25% – należy porównać 2 miesiące 2020 roku przypadające przed złożeniem wniosku.

Jak uzyskać ulgę?

Należy złożyć wniosek do ZUS w terminie do 30.06.2020 roku. Wniosek można złożyć:
a. elektronicznie, https://www.gov.pl/ web/tarczaantykryzysowa/
b. listownie
c. osobiście.

Uwagi:

1. Mimo ulgi należy składać dokumenty rozliczeniowe.
2. Ulga może dotyczyć marca, kwietnia i maja.
3. Dotyczy składek nie opłaconych

 

 

ZWOLNIENIE Z 50% WYSOKOŚCI SKŁADEK ZUS –
Tarcza 1.0”, art. 31 zo Zmieniany z art. 73 ust. 65 „Tarcza 2.0

Kto może skorzystać?

1. Przedsiębiorcy zatrudniający od 10 do 49 osób, (nie uwzględnia się pracowników młodocianych), którzy
a. prowadzili działalność przed 1.02.2020 roku, uwzględnia się stan zatrudnienia na 29.02.2020r.
b. rozpoczęli prowadzenie działalności między 01.02 a 29.02, uwzględnia się stan zatrudnienia na 31.03.2020 roku
c. rozpoczęli prowadzenie działalności miedzy 1.03 a 31.03 2020 roku, uwzględnia się stan zatrudnienia na dzień 30.04.2020.

Jak uzyskać ulgę?

Należy złożyć wniosek do ZUS w terminie do 30.06.2020 roku. Wniosek można złożyć:
d. elektronicznie, https://www.gov.pl/ web/tarczaantykryzysowa/
e. listownie
f. osobiście.

Uwagi:

1. Mimo ulgi należy składać dokumenty rozliczeniowe.
2. Ulga może dotyczyć marca, kwietnia i maja.
3. Dotyczy składek nie opłaconych

 

 

ZWOLNIENIE Z ZUS DLA OPŁACAJĄCEGO SKŁADKI WYŁĄCZNIE ZA SIEBIE –  brak pracowników

Kto może skorzystać?

1. Przedsiębiorcy, którzy prowadzili działalność przed dniem 1.04.2020 roku.
2. W miesiącu oprzedzającym osiągnęli przychód mniejszy niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (15681,00 zł)

Jak uzyskać ulgę?

Należy złożyć wniosek do ZUS przed dniem 30.06.2020 roku Wniosek można złożyć:
g. elektronicznie, https://www.gov.pl/ web/tarczaantykryzysowa/
h. listownie
i. osobiście.

Uwagi:

1. Należy składać bieżące deklaracje
2. Dotyczy składek nie opłaconych

 

 

DOFINANSOWANIE WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW OBJĘTYCH PRZESTOJEM –
Dofinansowanie wynosi 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę.
Art. 15g „Tarcza1.0” Art. 73 ust. 20 „Tarcza 2.0”, zmieniony Art. 3 ust 1 pkt 1 i 2, art. od 7 do 16 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy; Prawo upadłościowe art. 11 i art. 13 ust. 3

Kto może skorzystać?

1. Przedsiębiorcy który wprowadził przestój
2. Nie zalegają z płaceniem składek ZUS i podatków,
3. Zaległość w regulowaniu innych zobowiązań nie przekracza 3 miesięcy,
4. Nie przysługuje jeśli zobowiązania przedsiębiorcy przekraczają wartość majątku a ten stan utrzymuje się od 24 miesięcy,
5. Nie przysługuje jeśli przedsiębiorca dokonuje czynności celem pokrzywdzenia wierzycieli np. obciążanie majątku
6. Wystąpił spadek obrotów gospodarczych:

a. o 15% – należy porównać 2 miesiące 2020 roku do analogicznych 2 miesięcy 2019 roku,
lub
b. o 25% – należy porównać 2 miesiące 2020 roku przypadające przed złożeniem wniosku.

Jak uzyskać ulgę?

1. Należy złożyć wniosek do Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych Wniosek można złożyć elektronicznie przez portal https://www.praca.gov.pl/ wybierając zakładkę „tarcza antykryzysowa” lub wysłać pocztą.
2. Wprowadzono Przestój czyli niewykonywanie pracy przez pracowników, których wynagrodzenie zostaje obniżone do maksymalnie 50% lecz nie mniej niż do poziomu minimalne go wynagrodzenia.
3. Należy podpisać porozumienie z pracownikami. Porozumienie jest podpisywane przez co najmniej 2 przedstawicieli pracowników lub przez przedstawicieli związków zawodowych.
4. Porozumienie należy przesłać do okręgowego inspektora pracy w terminie 5 dni.

Uwagi:

1. Może obowiązywać przez maksymalnie 3 miesiące licząc od miesiąca złożenia wniosku. Okres może zostać wydłużony przez Radę Ministrów.
2. Należy zawiadomić marszałka województwa o zmianie podstaw uzyskania pomocy w terminie 7 dni. W razie, otrzymania pomocy nie zasadnie cała kwota podlega zwrotowi wraz z odsetkami.
3. W zakładzie pracy część pracowników może być objęta przestojem a część obniżonym czasem pracy.
4. UWAGA umowy z pracownikiem nie można rozwiązać przez czas trwania dofinansowania i przez okres 3 miesięcy po zakończeniu otrzymywania świadczenia.

 

 

DOFINANSOWANIE WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW OBJĘTYCH OBNIŻONYM CZASEM PRACY – 
Dofinansowanie wynosi 40% przeciętnego wynagrodzenia (2452,27 zł) maksymalni połowę wynagrodzenia. Art. 15g „Tarcza1.0” w zmieniony Art. 73 ust. 20 „Tarcza 2.0

Kto może skorzystać?

1. Przedsiębiorcy, który wprowadził obniżony czas pracy.
2. Wszystkie warunki jak dla przestoju.

Jak uzyskać ulgę?

1. Procedura jak dla wprowadzenie przestoju,
2. Obniżony czas pracy –obniżyć czas pracy można o maksymalnie 20%. Po obniżeniu czas pracy nie może wynosić mniej niż 0,5 etatu.

Uwagi:

1. Uwagi takie jak dotyczące przestoju.
2. W zakładzie pracy część pracowników może być objętych przestojem a część obniżonym czasem pracy

 

 

DOFINANSOWANIE WYNAGRODZEŃ PRZEZ STAROSTĘ –
Art. 15zzb „Tarcz 1.0” zmieniony z Art. 73 ust. 38 „Tarcza 2.0”

Kto może skorzystać?

1. Może być przyznane:
a. mikroprzedsiębiorcom, ( do 10 pracowników do 2 milionów euro obrotu,
b. małym przedsiębiorcą ( do 50 pracowników do 10 milionów euro obrotu)
c. średnim przedsiębiorcom ( do 250 pracowników do 43 milionów euro obrotu)

2. Wystąpił spadek obrotów gospodarczych w ciągu 2 wybranych kolejnych miesięcy 2020 roku w stosunku do analogicznych 2 kolejnych miesięcy 2019 roku:
a. gdy spadek obrotów wyniósł 30% to dofinansowanie może wynieść 50% wysokości wynagrodzenia ale maksymalnie 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia,

b. gdy spadek obrotów wyniósł 50% to dofinansowanie może wynieść 70% wysokości wynagrodzenia ale maksymalnie 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia

c. gdy spadek obrotów wyniósł 80% to dofinansowanie może wynieść 90% wysokości wynagrodzenia ale maksymalnie 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia

Jak uzyskać ulgę?

1. Wniosek należy złożyć do powiatowego urzędu pracy listownie, osobiście lub elektronicznie za pośrednictwem https://www.praca.gov.pl/
2. Zawiera się umowę ze Starostą

Uwagi:

1. Można otrzymać na maksymalny okres 3 miesięcy, który może zostać wydłużony w drodze rozporządzenia Rady Ministrów.
2. Należy utrzymać zatrudnienie na poziomie, na który otrzymało się dofinansowanie, przez okres otrzymywania dofinansowania oraz taki sam okres po zakończeniu otrzymywania dofinansowania.
3. W razie nie utrzymania zatrudnienia zwrot następuje bez odsetek stosunkowo w terminie 30 dniu od otrzymania wezwania starosty.

 

 

DOFINANSOWANIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW NIE ZATRUDNIAJĄCYCH PRACOWNIKÓW –
Art. 15zzc „Tarczy1.0” zmieniony art. 73 ust. 39 „Tarczy 2.0”

Kto może skorzystać?

1. Wystąpił spadek obrotów gospodarczych w ciągu 2 wybranych kolejnych miesięcy 2020 roku w stosunku do analogicznych 2 kolejnych miesięcy 2019 roku:
a. gdy spadek obrotów wynosi 30% to dofinansowanie może wynieść 50% minimalnego wynagrodzenia,
b. gdy spadek obrotów wynosi 50% to dofinansowanie może wynieść 70% minimalnego wynagrodzenia,
c. gdy spadek obrotów wynosi 80% to dofinansowanie może wynieść 90% minimalnego wynagrodzenia

Jak uzyskać ulgę?

Wniosek należy złożyć do powiatowego urzędu pracy listownie, osobiście lub elektronicznie za pośrednictwem https://www.praca.gov.pl/

Uwagi:

1. Może być przyznane na okres nie dłuższy niż 3 miesiące,
2. Przedsiębiorca ma obowiązek prowadzić działalność przez czas otrzymywania dofinansowania oraz, po zakończeniu dofinansowania, przez okres równy temu okresowi. Zamknięcie działalności w trakcie otrzymywania dofinansowania lub w/w okresie skutkuje obowiązkiem zwrotu dofinansowania bez odsetek.

 

 

JEDNORAZOWA POŻYCZKA WYNOSZĄCA DO 5 TYŚ. ZŁ – 
Art. 15 zzd „Tarczy 1.0” zmieniany w art. 73 ust. 40 „Tarczy 2.0”

Kto może skorzystać?

1. Pożyczka powinna być wykorzystana na pokrycie kosztów prowadzenia działalności mikroprzedsiebiorcy

Jak uzyskać ulgę?

1. Wniosek należy złożyć do powiatowego urzędu pracy, listownie, osobiście lub za pośrednictwem https://www.praca.gov.pl/

Uwagi:

1. Pożyczka podlega umorzeniu jeśli przedsiębiorca będzie prowadził działalność przez okres 3 miesięcy po udzieleniu pożyczki.

 

 

ŚWIADCZENIE POSTOJOWE, WYSOKOŚCI 80% KWOTY MINIMALNEGO WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ (OK. 2080,00 ZŁ) – 
Art. 15zq „Tarczy 1.0” zmieniony art. 73 ust 34 „Tarczy 2.0”

Kto może skorzystać?

1. Przychód uzyskany w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku musi spaść o minimum 15%
2. Przychód nie może być wyższy niż 300 proc. prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia,
3. Przysługuje również osobie, która zawiesiła prowadzenie działalności,
4. Przysługuje wykonującej umowę agencyjną, umowę zlecenia, inną umowę o świadczenie usług a umowa byłą zawarta przed dniem 1.04.2020 roku i nie posiadającej dochodów z innych tytułów.

Jak uzyskać ulgę?

1. Należy złożyć wniosek do ZUS w terminie do 3 miesięcy od ustania stanu epidemii. Wniosek można złożyć:
a. elektronicznie, https://www.gov.pl/ web/tarczaantykryzysowa/
b. listownie
c. osobiście.

Uwagi:

Przysługuje trzykrotnie

Powrót do listy aktualności

Facebook