Legaltrans - Kancelaria Transportowa

W związku z nowymi przepisami prawnymi tj. ustawą o płacy minimalnej (Mindestlohgesetz) obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015 r. na terenie Republiki Federalnej Niemiec, wszyscy zagraniczni operatorzy transportu mają obowiązek powiadamiania niemieckiej Administracji Celnej o operacjach transportowych realizowanych na lub przez terytorium Niemiec. Na podstawie znowelizowanych przepisów, każdemu pracownikowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości co najmniej 8,5 € brutto za godzinę pracy – dotyczy to nie tylko pracowników zatrudnionych w Niemczech, ale również tych którzy zatrudnieni są w zagranicznych przedsiębiorstwach i jedynie wykonują swoja pracę na terytorium Republiki Federalnej Niemiec. Ma to istotne znaczenie dla przedsiębiorstw trudniących się transportem, gdyż zgodnie ze stanowiskiem Głównego Urzędu Celnego kierowcy należy się wynagrodzenie minimalne według MiLoG od momentu przekroczenia granicy Niemiec, aż do chwili kiedy kierowca opuści ten kraj – nie ma tu znaczenia rodzaj dokonywanego przewozu tj. tego czy to jest kabotaż czy jedynie wyładunek lub załadunek albo też sam tranzyt. W trakcie kontroli organy będą wymagały zapisów czasu pracy kierowcy na terenie Niemiec oraz poświadczenia tego, że kierowca ma wypłacane wynagrodzenie w minimalnej wymaganej wysokości. Twierdzi się, że takie wymagania mają uniemożliwiać obchodzenie wprowadzonych przepisów o płacy minimalnej.

Dodatkowym obowiązkiem dla przedsiębiorców zajmujących się transportem będzie także dokonanie zgłoszenia wszystkich pracowników mogących być objętymi nowa ustawą. Należy wypełnić formularz o numerze 033037 tj. mobil, dostępny pod adresem internetowym: www.zoll.de (zakładka Meldungen bei Entsendubgen – Formulare) musi on zostać wypełniony w języku niemieckim i najprostszym sposobem jest wysłanie go do Bundesfinanzdirektion West, na następujący numer faksu: +49 (0)221964870, trzeba pamiętać aby uczynić to najpóźniej przed wjazdem pojazdu na terytorium Niemiec.

Jednocześnie warto wskazać, że istnieje możliwość zawarcia we wskazanym powyżej formularzu wszystkich operacji transportowych, które będą realizowane w okresie do 6 miesięcy.W takim przypadku, w formularzu podajemy adres siedziby przedsiębiorstwa w Polsce, gdzie będą przechowywane dokumenty, a w załączniku do w/w formularza wystarczające jest podanie nazwisk kierowców, ich dat urodzenia oraz daty rozpoczęcia wraz z przewidywaną datą zakończenia operacji transportowych, bez konieczności wyszczególniania każdej kolejnej operacji transportowej, która ma być wykonana we wskazanym w formularzu terminie. Podkreślić należy, że warto jest dokonać zgłoszenia wszystkich zatrudnianych kierowców, gdyż pracodawca nie jest zobowiązany do podania konkretnego czasu ich pobytu w Niemczech. W związku z powyższą kwestią istotne jest to, że jeżeli dokonamy zgłoszenia danego pracownika ale ostatecznie nie będzie on przebywał na terenie Niemiec nie będzie się to wiązało z żadnymi negatywnymi konsekwencjami ani z koniecznością dokonywania korekt złożonego formularza. Nie ma również wymogu powiadamiania niemieckiej Administracji Celnej o zmianach w zaplanowanych operacjach transportowych, jeżeli pierwsze powiadomienie zostało już wysłane, chyba że przewozy będą realizowane przez kierowców, których nie wymieniono w wysłanym już formularzu. Dokumenty zgłoszeniowe należy przechowywać przez okres dwóch lat. Na przedsiębiorcę nie dopełniającego obowiązków wynikających z nowych przepisów, i w związku z tym wedle prawa niemieckiego popełniającego wykroczenie może być nałożona kara w wysokości do 500 000 euro. MiLoG przewiduje obowiązek współdziałania pracodawców przy kontroli realizacji obowiązków wynikających z ustawy o płacy minimalnej. Sankcją za brak współdziałania w tym zakresie jest grzywna do 30 000 euro, taka sama kara grozi w przypadku niewłaściwego stosowania się do przepisów ustawy np. pod postacią braku lub błędnego zgłoszenia pracowników do właściwego organu. Odpowiedzialnością obarczono także głównego wykonawcę – przykładowo może to być przedsiębiorca niemiecki, który będzie odpowiedzialny za dopełnienie obowiązków przez swoich podwykonawców. W związku z tym już teraz przedsiębiorcy niemieccy wymagają podpisywania deklaracji, w których m.in. polscy przewoźnicy zobowiązują się do wypłacania należnego wedle nowego prawa wynagrodzenia. Jednakże nie zwalnia to ich z odpowiedzialności – pracownik na gruncie prawa niemieckiego może dochodzić wynagrodzenia w znowelizowanej wysokości zarówno od pracodawcy polskiego jak i od jego niemieckiego zleceniodawcy. W obecnym stanie prawnym należy udokumentować wypłacanie nowej płacy minimalnej od dnia 01.01.2015 r., dotyczy to jedynie pracowników zatrudnionych na umowie o pracę – kierowca działający na samozatrudnieniu nie jest objęty nowymi regulacjami. Ponadto przy ustalaniu stawki minimalnego wynagrodzenia należy brać pod uwagę to, że ma to być stawka podstawowego wynagrodzenia – przy jej obliczaniu nie można uwzględniać co do zasady żadnych dodatkowych świadczeń wypłacanych pracownikowi np. diet wypłacanych kierowcom. Organy niemieckie wymagają aby stawka 8,5 € była wypłacana kierowcom jedynie za odcinek pracy na terenie Niemiec.

Na zakończenie można stwierdzić, iż w przedmiotowej sprawie jeszcze wiele może się zmienić pod względem faktycznej interpretacji przepisów oraz sposobu oceny poszczególnych przypadków przez organy niemieckie. Już teraz wiele środowisk przedstawia poważne zastrzeżenia co do wprowadzonych uregulowań, w związku z czym nie ulega wątpliwości że w najbliższym czasie w analizowanej sprawie będziemy mieć do czynienia z prezentowaniem przez doktrynę oraz praktykę prawniczą obszernych stanowisk.

Autor: Karolina Wierzchowska, Prawnik, Kancelaria Transportowa Legaltrans

W razie wątpliwości zapraszamy Państwa do kontaktu z nami. Jeśli wykonują Państwo transport na terytorium RFN, nasi prawnicy pomogą Państwu w prawidłowym rozwiązaniu przedmiotowego zagadnienia.

Rok 2015 przynosi branży transportowej wiele nowego – o części z tych zmian, zapewne już Państwo słyszeli. W związku z licznymi zmianami Kancelaria Transportowa LEGALTRANS  zaprasza na  kompleksowe szkolenie prowadzone przez prawników naszej Kancelarii, które będzie poświęcone zmianom wchodzącym w życie w roku 2015, szczególny nacisk będzie położony na kwestię nowelizacji Ustawy o płacy minimalnej „Gesetz zur Regelung eines allgemeinen Mindestlohns (Mindestlohngesetz – MiLoG)”  z zakresu której prelekcję wygłosi gość specjalny: Christoph Grzimek, Adwokat, Partner w kancelarii Grzimek, Wegelein i Partnerzy w Berlinie, specjalizującej się w niemieckim prawie transportowym

Więcej o szkoleniu pod linkiem ( lista tematów prelekcji oraz formularz zgłoszeniowy)  :

http://kt-legaltrans.pl/zmiany-w-przepisach-transportowych-oraz-ustawa-o-placy-minimalnej-milog-rok-2015/

Powrót do listy aktualności

Facebook