Legaltrans - Kancelaria Transportowa

25 marca 2022 roku Prezydent RP podpisał Ustawę z dnia 23 marca 2022 roku o szczególnych regulacjach w zakresie transportu i gospodarki morskiej w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy. Dokument wszedł w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 24 lutego 2022 roku. Ustawa koncentruje się przede wszystkim na szczególnych postanowieniach dotyczących przewozów drogowych i kolejowych oraz dokumentach stosowanych w transporcie i ruchu drogowym. Wprawdzie większość regulacji objęła transport kolejowy, przepisy przewidują także kilka istotnych rozwiązań dla transportu drogowego.

Przedłużenie okresu ważności świadectw kierowców dla obywateli Ukrainy

Regulacje ustawowe dotyczą zatem wyłącznie świadectw kierowców wydanych przed 24 lutym 2022 roku. Świadectwo kierowcy z datą ważności do 31 grudnia 2022 roku jest wydawane przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego na wniosek przedsiębiorcy (SK2UA).

Wniosek o wydanie świadectwa kierowcy wydaje się w trybie uproszczonym. Powinien on zawierać:

  • oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres;
  • numer świadectwa kierowcy;
  • oświadczenie przedsiębiorcy, że warunki, na jakich zostały wydane dokumenty, o których mowa w ust. 1, nie uległy zmianie.

Jeżeli natomiast przewoźnik otrzymał świadectwo kierowcy przed dniem 24 lutego 2022 roku, którego ważność upłynęła albo upłynie od dnia 24 lutego 2022 roku i złożył lub złoży wniosek o wydanie nowego świadectwa kierowcy, a data ważności wnioskowanego nowego świadectwa kierowcy będzie przypadać także na okres po 31 grudnia 2022 roku – takie świadectwo kierowcy zostanie wydane na dotychczasowych zasadach (SK2).

Tymczasowe zawieszenie obowiązku wymiany ukraińskiego prawa jazdy

Obywatele Ukrainy nie muszą zatem wymieniać posiadanego prawa jazdy na polski dokument po 6 miesiącach od daty uzyskania prawa stałego lub tymczasowego pobytu Zapewnia im to swobodę przemieszczania się. W tym okresie, osoby te są objęte odpowiednio przepisem art. 5 ust. 6 tej ustawy.

Przewóz osób z terytorium Ukrainy na podstawie zezwolenia na międzynarodowy zarobkowy przewóz drogowy osób

Do dnia 31 grudnia 2022 roku wykonywanie przewozów osób z Ukrainy do Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, może odbywać się na podstawie zezwolenia na międzynarodowy zarobkowy przewóz drogowy osób. Zezwolenie wydawane jest na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. a i ust. 2 Ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym.

Przewóz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wykonywany z odstępstwami od warunków określonych w tym zezwoleniu uznaje się za zgodny z warunkami tego zezwolenia. Nasza kancelaria transportowa LEGALTRANS od samego początku na bieżąco monitoruje nie tylko sytuację za wschodnią granicą, ale i w naszym kraju. Przez cały czas służymy profesjonalną pomocą i wsparciem prawnym wszystkim firmom transportowym, które muszą mierzyć się w tym okresie z kolejnymi wyzwaniami i trudnościami. Serdecznie zapraszamy do kontaktu

Powrót do listy aktualności

Facebook