Legaltrans - Kancelaria Transportowa

Projekt nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym i innych ustaw jest już po poprawkach Senatu. Przypomnijmy, że 29 października 2021 roku Sejm głosował za jego przyjęciem. Na 435 głosujących 390 zagłosowało „ZA”, 18 „PRZECIW”, a 27 wstrzymało się. Na początku listopada 2021 roku ustawa trafiła do Senatu, który w ostatnich dniach tego miesiąca zatwierdził do niej szereg poprawek. Są to zmiany przełomowe, które od miesięcy budzą wiele emocji w społeczeństwie. Nowe rozwiązania mają wejść w życie 1 stycznia 2022 r. Jakie kary już wkrótce będą grozić kierowcom naruszającym przepisy drogowe?

Po poprawkach naniesionych przez Senat ustawa znowu powraca do Sejmu. W Senacie za przyjęciem nowelizacji wraz z poprawkami głosowało 95 senatorów. Trzech było przeciw. Jedna osoba wstrzymała się od głosu.

Poprawki do umowy zaostrzającej kary dla kierowców

Poprawki wprowadzone przez Senat mają przede wszystkim charakter techniczny i doprecyzowujący. Na uwagę zasługuje poprawka, która określa, kiedy wpływy z grzywien będą zasilać budżet samorządów. Taka sytuacja nastąpi wtedy, gdy mandat zostanie nałożony przez funkcjonariusza organu, który podlega władzom jednostki samorządu terytorialnego.

Senatorowie nie przyjęli natomiast poprawki, która zmniejszała maksymalną wysokość grzywny z 30 000 zł do 15 000 zł. Odrzucono również poprawkę zamieniającą grzywnę w wysokości 30 000 zł na karę w wysokości czterokrotności przeciętnego wynagrodzenia w danym kwartale ogłaszanego przez GUS.

Poparto z kolei poprawkę, która nakłada na kierowców przekraczających prędkość o nie więcej niż 30 km/h grzywnę w wysokości 400-800 zł. Kierowca, który przekroczy dopuszczalną prędkość o więcej niż 30 km/h może spodziewać się natomiast mandatu w wysokości nie niższej niż 800 zł. Recydywę zagrożono grzywną w wysokości nie mniejszej niż 3000 zł.

Zaostrzenie kar dla kierowców – zmiany na 2022 rok

Najistotniejsze zmiany przewidziane w nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym i innych ustaw, które mają wejść w życie w 2022 roku to przede wszystkim:

 • Zaostrzenie maksymalnej wysokości grzywny z 5000 zł do 30 000 zł.
 • Kara grzywny w wysokości od 1000 zł do 30 000 zł dla kierujących pojazdem mechanicznym za nieprzestrzeganie zasad dotyczących wyprzedzania zawartych w ustawie lub określonych znakiem drogowym.
 • Kara grzywny nie niższa niż 1500 zł, kara ograniczenia wolności lub aresztu dla kierowcy prowadzącego pojazd bez wymaganego uprawnienia po drodze publicznej, strefie ruchu lub zamieszkania.
 • Kara aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny w wysokości nie niższej niż 2500 złotych za spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, gdy sprawca był w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka.
 • Areszt i grzywna nie niższa niż 2500 zł grożą także każdemu, kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym.
 • Kara nie niższa niż 1500 zł dla prowadzących pojazd mechaniczny, którzy:
  • nie ustąpili pierwszeństwa pieszemu,
  • nie zatrzymali pojazdu w celu umożliwienia przejścia przez jezdnię osobie niepełnosprawnej, 
  • wyprzedzali pojazd na przejściu dla pieszych, na którym ruch nie jest kierowany lub bezpośrednio przed tym przejściem,
  • ominęli pojazd, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu,
  • naruszyli zakaz jazdy wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych. 

Za tego typu naruszenia możliwe będzie także orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów, w szczególności, jeżeli sprawca wykroczenia spowodował zagrożenie bezpieczeństwa pieszego.

 • Usunięcie punktów karnych nie po roku, jak ma to miejsce do tej pory, a po 2 latach od uprawomocnienia się rozstrzygnięcia lub uiszczenia grzywny.

Nowe przepisy o ruchu drogowym a przewóz drogowy

Nowe przepisy w  Prawie o ruchu drogowym, nie pozostają również obojętne dla kierowców wykonujących przewóz drogowy, podlegających pod przepisy rozporządzenia nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz umowy AETR.

Funkcjonariusz Policji zatrzymuje za pokwitowaniem wydane w kraju prawo jazdy, jeśli podczas bieżącego dziennego czasu prowadzenia pojazdu kierowca wykonywał przewóz pojazdem wyposażonym w tachograf:

 • wbrew obowiązkowi nie rejestrując za pomocą tachografu na wykresówce lub karcie kierowcy wskazań w zakresie prędkości pojazdu, aktywności kierowcy lub przebytej drogi,
 • używając cudzej karty kierowcy, używając co najmniej dwóch własnych kart kierowcy, używając cudzej wykresówki, używając jednocześnie kilku wykresówek,
 • korzystając z niedozwolonego urządzenia, przedmiotu lub zmienionego oprogramowania umożliwiającego lub powodującego podrabianie bądź przerabianie danych rejestrowanych przez tachograf,
 • jeżeli tachograf został odłączony.

Jeśli chciałbyś dowiedzieć się więcej na temat nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym i innych ustaw, zapraszamy do kontaktu z Kancelarią Transportową LEGALTRANS.

Powrót do listy aktualności

Facebook