Karta kierowcy – podstawowe informacje

Karta kierowcy to dokument, który identyfikuje danego kierowcę. Jest wydawana przez odpowiedni organ państwa członkowskiego w celu zbierania danych, które związane są z czynnościami prowadzonymi przez daną osobę (art. 2 lit. f rozp. 165/2014). W Polsce karty są wydawane przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych S.A.

Karta kierowcy wydawana jest właściwej osobie na okres pięciu lat. W tym samym czasie kierowca nie może posługiwać się więcej niż jedną kartą kierowcy, nie może nawet posiadać innych ważnych kart. Kierowca nie może korzystać z karty, która jest uszkodzona i nie działa poprawnie lub termin jej ważności upłynął (art. 27 rozp. 165/2014).

Kierowca jest zobowiązany należycie chronić posiadaną kartę (art. 34 ust. 2 rozp. 165/2014).

Dostęp do danych zarejestrowanych na kartach jest możliwy dla służb kontrolnych, w każdym momencie, w którym zostanie wykazana potrzeba przedstawienia czynności zarejestrowanych przez kartę. Dostęp do danych musi mieć również przedsiębiorstwo transportowe, dzięki czemu może wywiązywać się z obowiązków wynikających z ustaw i rozporządzeń (art. 4 rozp. 165/2014).

Wyjmowanie karty kierowcy – zasady

Kwestia wyjmowania karty z tachografu została opisana przez Parlament Europejski w art. 34 rozp. 165/2014. Informuje on, że kierowcy zobowiązani są stosować karty kierowcy w każdym dniu, w którym prowadzą pojazd. Nie można wyjmować karty kierowcy przed zakończeniem dziennego okresu pracy, chyba, że jest to uzasadnione z innych powodów.

Jakie mogą być powody wyjęcia karty z tachografu?

Niestety w rozporządzeniu nie zostały przedstawione powody, dla których można wyjąć kartę przed zakończeniem dziennego okresu pracy. Wiadomo jedynie, że muszą być uzasadnione.

W praktyce zdarzają się okoliczności, które z pewnością będą uzasadniały wyjęcie karty z tachografu w trakcie dnia pracy. Czynność taką wymusza np. zmiana pojazdu przez kierowcę lub kontrola drogowa, podczas której sprawdzane są aktywności zapisane na karcie. Opuszczenie pojazdu mogące spowodować utratę nadzoru nad kartą również uzasadnia zabranie jej przez kierowcę.

Podejmując decyzję o wyjęciu bądź pozostawieniu karty w tachografie w przypadku opuszczania pojazdu, kierowca powinien ocenić czy oddalenie się od karty nie spowoduje ryzyka jej utraty lub zarejestrowania na niej aktywności przez innego kierowcę.

Inspektorzy wielu europejskich służb są zdania, że skoro kierowca musi sprawować nadzór nad swoją kartą, to w trakcie odpoczynków spędzanych poza pojazdem, jego karta nie powinna pozostać w tachografie. W przeciwnym razie trudno mówić o efektywnej ochronie.

Kontrola, podczas której okaże się, że w trakcie odpoczynku trwającego 45 godzin albo dłużej w tachografie zalogowana była karta kierowcy może spowodować znaczne komplikacje. Zgodnie z aktualnym brzmieniem art. 8 ust. 8 rozp. 561/2006 regularne tygodniowe okresy odpoczynku oraz dowolny tygodniowy okres odpoczynku trwający ponad 45 godzin wykorzystywany jako rekompensata za wcześniejsze skrócone tygodniowe okresy odpoczynku nie mogą być wykorzystywane w pojeździe. Karta pozostawiona w tachografie może sugerować, że również kierowca przebywał w tym czasie w pojeździe.

Powrót do listy aktualności

Facebook