W związku z kryzysową sytuacją w ogarniętej wojną Ukrainie Polska zdecydowała się na wprowadzenie tymczasowych odstępstw od stosowania przepisów dotyczących czasu prowadzenia pojazdu, przerw i okresów odpoczynków kierowców.

Tymczasowe odstępstwa obowiązują od 4 marca 2022 roku do 2 kwietnia 2022 roku. 

Zostały wprowadzone obwieszczeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 marca br. na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców. Przepis ten zezwala ministrowi właściwemu do spraw transportu stosownie do art. 13 ust. 2 rozporządzenia nr 3820/85/EWG na udzielenie w nagłych przypadkach czasowego zwolnienia od stosowania postanowień rozporządzenia na okres nieprzekraczający 30 dni. Wprowadzenie odstępstw w każdym przypadku powinno zostać poprzedzone powiadomieniem Komisji Europejskiej.

Czego dotyczą tymczasowe odstępstwa?

Jak informuje minister infrastruktury, za wprowadzeniem odstępstw i liberalizacją przepisów przemawiają wyjątkowe okoliczności w postaci kryzysowej sytuacji po stronie wschodniej. Celem ich ustanowienia jest zapewnienie płynności w wykonywaniu drogowego transportu krajowego i międzynarodowego osób i rzeczy.

Odstępstwa od czasu prowadzenia pojazdu i odpoczynku kierowców , które obowiązują od 4 marca do 2 kwietnia 2022 roku w naszym kraju, dotyczą rozporządzenia (WE) nr 561/2006. Objęły one poniższe następujące regulacje.

Odstępstwo od art. 6 ust. 1-3 rozporządzenia nr 561/2006

W drodze wyjątku zezwolono, aby dzienny czas prowadzenia pojazdu mógł zostać wydłużony ze standardowych 9 godzin do 11 godzin. Tygodniowy czas prowadzenia pojazdu nie powinien natomiast po zmianach przekroczyć 60 godzin, z kolei łączny czas prowadzenia pojazdu w ciągu dwóch kolejnych tygodni – 96 godzin.

Odstępstwo od art. 7 rozporządzenia nr 561/2006

Poza odstępstwami kierowca może skorzystać z ciągłej przerwy wynoszącej co najmniej 45 minut po okresie prowadzenia pojazdu trwającym cztery i pół godziny.

Obecnie, do 2 kwietnia 2022 r. przerwa ta przysługuje mu po okresie prowadzenia pojazdu trwającym pięć i pół godziny.

Odstępstwo od art. 8 ust. 8 rozporządzenia nr 561/2006

Zgodnie z treścią art. 8 ust. 8 „regularne tygodniowe okresy odpoczynku oraz dowolny tygodniowy okres odpoczynku trwający ponad 45 godzin wykorzystywany jako rekompensata za wcześniejsze skrócone tygodniowe okresy odpoczynku nie mogą być wykorzystywane w pojeździe”. Kierowca powinien skorzystać z nich tylko w odpowiednim dla każdej płci miejscu zakwaterowania wyposażonym w odpowiednią infrastrukturę noclegową i sanitarną.

Wyjątkowo, jeżeli kierowca dokona takiego wyboru w okresie od 4 marca do 2 kwietnia br., może jednak wykorzystać regularny tygodniowy okres odpoczynku w pojeździe pod następującymi warunkami:

  • posiadania odpowiedniego miejsca do spania dla każdego kierowcy,
  • znajdowania się pojazdu na postoju. 

Jak udokumentować skorzystanie z odstępstw?

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury wskazuje ponadto, jak powinien zachować się kierowca, który zdecyduje się na skorzystanie w najbliższym czasie z tymczasowych odstępstw, o których mowa powyżej.

Jest on wtedy zobowiązany do odręcznego wpisania takich przypadków na odwrocie wykresówki tachografu analogowego lub wydruku z tachografu cyfrowego.

Jeśli chcą Państwo dowiedzieć się więcej na temat wprowadzonych odstępstw zapraszamy do kontaktu z Kancelarią LEGALTRANS.

Powrót do listy aktualności

Facebook