Jeżeli działania polubowne, mające na celu skłonienie nierzetelnego kontrahenta do spełnienia swojego świadczenia zakończyły się fiaskiem i nie widać żadnych szans na współpracę, wierzyciel zostaje zmuszony w takiej sytuacji do skierowania sprawy na drogę sądową, po uprzednim wysłaniu dłużnikowi przedsądowego wezwania do zapłaty. 

Celem windykacji sądowej jest uzyskanie tytułu wykonawczego (wyroku lub nakazu zapłaty), będącego podstawą do przeprowadzenia egzekucji komorniczej i odzyskania długu. 

Windykacja sądowa jest naturalnym, kolejnym etapem dochodzenia swoich roszczeń, jeśli próby tak zwanej windykacji miękkiej nie przyniosły zamierzonego skutku. Tam, gdzie nie udało się odzyskać długu w sposób polubowny, tam też okazuje się ona wręcz konieczna. 

Aby zaoszczędzić sobie wielu stresów i nerwów, wszczęcie postępowania sądowego powinno poprzedzać nawiązanie współpracy z zaufaną kancelarią prawną, która będzie reprezentować Państwa interesy przed sądem. Wsparcie prawne jest w takim przypadku niezbędne, ponieważ zawiłość wszystkich przepisów i procedur może sprawić, że samodzielna windykacja znacznie przeciągnie się w czasie lub nie zakończy się dla wierzyciela do końca pomyślnie. 

Nasza kancelaria prawna LEGALTRANS oferuje w tym miejscu swoją fachową i kompleksową pomoc w skutecznym odzyskiwaniu należności zarówno na etapie postępowania przedsądowego, sądowego, jak i egzekucyjnego. 

Jak należy przygotować się do windykacji sądowej? 

Każde postępowanie sądowe wymaga odpowiedniego przygotowania. Pewne kroki należy poczynić jeszcze przed wniesieniem pozwu. Poza zebraniem wszystkich materiałów dowodowych, dokumentów, będących podstawą do stwierdzenia przez sąd istnienia roszczenia (m.in. umowa, faktura) wierzyciel powinien również upewnić się, że roszczenie nie uległo przedawnieniu, dłużnik nie znajduje się w stanie upadłości oraz posiada odpowiedni majątek, z którego możliwe będzie uzyskanie zaspokojenia. Dopiero wtedy można przystąpić do przygotowania pozwu i wniesienia go do sądu. 

Windykacja sądowa – tryby postępowania sądowego

Jeżeli sprawa dotyczy dochodzenia roszczeń pieniężnych, postępowanie sądowe może zostać przeprowadzone zarówno przed sądem stacjonarnym, jak również przed e-Sądem, w postępowaniu elektronicznym. 

Dochodzenie roszczeń pieniężnych nie w każdym przypadku musi odbywać się w trybie zwykłym, a zatem z przeprowadzeniem rozprawy. Gdy sprawa nie jest szczególnie zawiła, a wierzyciel posiada dowody jednoznacznie wskazujące na zasadność swojego roszczenia, zastosowanie znajdzie także tryb nakazowy, upominawczy oraz upominawczy elektroniczny. 

Elektroniczne postępowanie upominawcze (EPU)

Sądem właściwym dla elektronicznego postępowania upominawczego jest Sąd Rejonowy w Lublinie, którego właściwość obejmuje cały kraj, w tym bez względu na wartość przedmiotu sporu. Oznacza to tym samym, że przed e-Sądem można dochodzić także roszczeń na kwotę wyższą niż 75 tys. zł, jeżeli stały się one wymagalne w okresie trzech lat przed dniem wniesienia pozwu. 

Istotą EPU jest skrócenie, przyspieszenie i uproszczenie postępowania sądowego, a także obniżenie jego kosztów w porównaniu z trybem zwykłym. Z tego też względu nie przeprowadza się w nim dowodu z zeznań świadków, a wszystkie pisma powód wnosi wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Dochodzone w postępowaniu elektronicznym roszczenia powinny być w związku z tym zasadne, niebudzące wątpliwości. Powód jest zobowiązany wskazać w pozwie dowody na poparcie swoich twierdzeń, jednakże samych dowodów nie dołącza się do pozwu. Sprawa jest rozpatrywana na posiedzeniu niejawnym, bez udziału stron. 

EPU kończy się wydaniem nakazu zapłaty, stanowiącym tytuł egzekucyjny, wobec którego pozwanemu przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu. Nakazu zapłaty nie wydaje się, jeżeli powód dochodzi roszczenia innego niż pieniężne lub doręczenie pozwanemu nakazu miałoby nastąpić poza granicami kraju. Nakaz zapłaty wydany w EPU nie wymaga składania wniosku o nadanie klauzuli wykonalności, ponieważ w tym przypadku jest ona nadawana z urzędu, po uprawomocnieniu się nakazu. 

Postępowanie nakazowe 

Postępowanie nakazowe znajdzie zastosowanie przy dochodzeniu roszczeń pieniężnych, pod warunkiem, że są one podparte określonymi dowodami. 

W tym przypadku również nie przeprowadza się rozprawy (sprawa jest rozpatrywana na posiedzeniu niejawnym), a podstawą wydania rozstrzygnięcia przez sąd są dołączone do pozwu i uzasadniające dochodzone roszczenie: dokumenty urzędowe, zaakceptowany przez dłużnika rachunek, wezwanie dłużnika do zapłaty i pisemne oświadczenie dłużnika o uznaniu długu, weksel lub czek. W określonych przypadkach również dołączona do pozwu umowa, dowód spełnienia wzajemnego świadczenia niepieniężnego, dowód doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku.

Nakaz zapłaty wydaje się na posiedzeniu niejawnym. Z chwilą wydania stanowi on tytuł zabezpieczenia, wykonalny bez nadawania mu klauzuli wykonalności. 

Od nakazu zapłaty pozwany może wnieść zarzuty.

Postępowanie upominawcze

Sąd wydaje nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, jeżeli według treści pozwu roszczenie jest zasadne, twierdzenia co do faktów nie budzą wątpliwości, a zaspokojenie roszczenia nie zależy od świadczenia wzajemnego. 

Postępowanie upominawcze przeprowadza się najczęściej wtedy, gdy wierzyciel nie jest w stanie przedstawić dowodów wymaganych dla postępowania nakazowego. W postępowaniu upominawczym podstawą do wydania nakazu zapłaty może być m.in. faktura lub dokument potwierdzający wykonanie zlecenia. Również i w tym przypadku sprawę rozpatruje się na posiedzeniu niejawnym. 

Od nakazu zapłaty w odróżnieniu od postępowania nakazowego wnosi się sprzeciw, a nie zarzuty. 

Tytuł wykonawczy podstawą do wszczęcia egzekucji komorniczej 

Wydanie nakazu zapłaty lub wyroku nie jest równoznaczne z odzyskaniem długu. Kolejny etap stanowi egzekucja komornicza. Wszczęcie egzekucji komorniczej jest możliwe tylko na podstawie tytułu wykonawczego, a więc tytułu egzekucyjnego z klauzulą wykonalności. Z reguły sąd nie nadaje jednak takiego tytułu z urzędu (wyjątkiem jest m.in. EPU), dlatego to na wierzycielu spoczywa obowiązek wystąpienia ze stosownym wnioskiem, po uprawomocnieniu się orzeczenia. Klauzula wykonalności może zostać nadana tylko tym orzeczeniom sądowym, które są prawomocne, a więc takim, od których nie przysługuje już środek odwoławczy lub inny środek zaskarżenia.

Windykacja sądowa z kancelarią prawną LEGALTRANS

Mimo że działania windykacje można prowadzić na każdym etapie na własną rękę, samodzielnie, skorzystanie z usług wyspecjalizowanej kancelarii prawnej jest w stanie znacząco usprawnić ten proces oraz nie doprowadzić do jego przewlekłości. 

Zwłaszcza gdy sprawa jest szczególnie zawiła i wiele wskazuje na to, że zebrane dowody mogą okazać się niewystarczające do szybkiego wydania orzeczenia. Warto pamiętać, że wkraczając na drogę sądową, konieczna jest już bardzo dobra znajomość przepisów i procedur, jakimi zostaną Państwo objęci. 

Skuteczność postępowania sądowego zależy w szczególności od zgromadzonych materiałów dowodowych, z których będzie wynikać zasadność roszczenia, prawidłowości i poprawności składanych dokumentów, a także przestrzegania wyznaczonych terminów. 

Współpraca z naszą kancelarią prawną LEGALTRANS zwalnia Państwa z tych obowiązków, ponieważ w takiej sytuacji to nasi specjaliści biorą na siebie odpowiedzialność za toczące się postępowanie, dokładając najwyższych starań w odzyskaniu całego należnego roszczenia i pełnego zaspokojenia interesów naszych klientów

Powrót do listy aktualności

Facebook