W momencie, w którym próby polubownego zakończenia sporu, którego podłożem jest brak zapłaty za wykonaną usługę, kończą się fiaskiem, wierzyciel staje przed koniecznością skierowania sprawy na drogę sądową. Jeśli do tej pory działał on na własną rękę, na tym etapie mogą pojawić się już jednak wątpliwości: czy nadal windykować samemu, czy może jest to właśnie ten moment, w którym warto skorzystać z pomocy pełnomocnika?

Już na wstępie warto podkreślić, że wierzyciel może samodzielnie reprezentować swoje interesy zarówno na etapie windykacji miękkiej, jak i sądowej, co wynika z art. 86 KPC, zgodnie z którego treścią strony i ich organy lub przedstawiciele ustawowi mogą działać przed sądem osobiście lub przez pełnomocników. Pojawia się jednak zasadnicze pytanie o to, czy taka decyzja zawsze jest słuszna. Z pewnością wiele będzie zależeć od indywidualnego doświadczenia i wiedzy wierzyciela, a także tego, z jakim dłużnikiem ma on do czynienia. Gdy jednak działania polubowne nie kończą się dla wierzyciela pomyślnie, powinien być to dla niego sygnał, że być może, wkraczając na drogę sądową, przydałoby mu się dodatkowe, profesjonalne wsparcie prawne. Z jakich więc konkretnie powodów na etapie windykacji sądowej warto współpracować właśnie z kancelarią prawną?

Windykacja sądowa w praktyce, czyli co powinien wiedzieć wierzyciel, zanim skieruje sprawę na drogę sądową

Windykacja sądowa, w odróżnieniu od windykacji polubownej, jest postępowaniem odbywającym się w przewidzianej do tego procedurze, regulowanej w przepisach ustawy Kodeks postępowania cywilnego. Planując skierowanie sprawy na drogę sądową, warto dlatego mieć na względzie, że:

  • postępowanie toczące się przed sądem cechuje oficjalny, sformalizowany charakter; wierzyciel nie ma tu takiej dowolności, swobody działania, na jaką mógł pozwolić sobie na pierwszym etapie dochodzenia należności,
  • postępowanie sądowe musi zostać zainicjowane przez złożenie pozwu, który podlega określonym wymogom formalnym; pozew musi również zostać złożony do właściwego dla rozpatrzenia sprawy sądu,
  • egzekwowanie długu przed sądem może odbywać się w ramach jednego z kilku rodzajów postępowań cywilnych: postępowania zwykłego, postępowania nakazowego, postępowania uproszczonego, postępowania upominawczego, w tym toczyć się w całości przed e-sądem,
  • przed skierowaniem sprawy do sądu wierzyciel jest zobowiązany do skompletowania, przygotowania materiału dowodowego, na który składa się m.in. umowa z dłużnikiem, faktury, korespondencja wymieniana na etapie windykacji polubownej,
  • czynności dokonywane przed sądem podlegają ustawowym terminom, np. termin na uzupełnienie braków formalnych w pozwie, termin na wniesienie środka zaskarżenia itp.,
  • dodatkowe utrudnienia pojawiają się, jeżeli dłużnik nie jest obywatelem Polski, ponieważ w takim przypadku konieczne może okazać się sięgnięcie do przepisów obcego państwa.

Windykacja sądowa przy wsparciu profesjonalnego pełnomocnika

Pełnomocnictwo profesjonalne to pełnomocnictwo udzielane osobie posiadającej wykształcenie prawnicze i mającej ukończoną określoną aplikację – adwokacką lub radcy prawnego.

Dlaczego to właśnie ustanowienie takiego pełnomocnika może zwiększyć skuteczność prowadzonych przed sądem działań? Powodów tych jest kilka.

Po pierwsze, na etapie windykacji sądowej, toczącej się w całości przed sądem, pełnomocnik profesjonalny będzie w stanie zagwarantować Państwu znacznie szerszy zakres wsparcia i ochrony niż osoba bez doświadczenia i wykształcenia prawniczego, której brakuje w dodatku wystarczającego obycia w zasadach postępowania przed wymiarem sprawiedliwości. Wynika to z faktu, że doskonale zna on procedurę postępowania cywilnego oraz obowiązujące normy.

Po drugie, profesjonalny pełnomocnik, taki jak adwokat lub radca prawny, dzięki biegłej znajomości przepisów i doświadczeniu, jest w stanie skutecznie reprezentować interesy swojego klienta. A to z kolei znacząco zwiększa szansę na szybkie i pomyślne rozstrzygnięcie sporu oraz wyegzekwowanie od dłużnika należnego świadczenia.

Po trzecie, wsparcie adwokata lub radcy prawnego będzie szczególnie rekomendowane w sprawach zawiłych, które wymagają przeprowadzenia dowodów, a także podczas windykacji zagranicznej, gdzie zastosowanie mogą znaleźć przepisy obcego państwa.

Po czwarte, ustanowienie profesjonalnego pełnomocnika procesowego daje gwarancję rzetelnej, fachowej reprezentacji klienta przed wymiarem sprawiedliwości. Nie zachodzi tu ryzyko uchybienia ważnym terminom, czy też dopuszczeniu się innego rodzaju błędów, pomyłek, przeoczeń, które wydłużają całą procedurę. Natomiast w razie wystąpienia nagłych, niespodziewanych problemów, profesjonalny pełnomocnik będzie od razu wiedział, jak należy postąpić, jak się zachować.

Po piąte, współpraca z pełnomocnikiem zwiększa szansę na to, że cały spór uda rozwiązać się w sposób możliwie jak najmniej konfliktowy, bez niekulturalnych zachowań, czy też działania pod wpływem emocji, nierzadko skutkującego zaostrzeniem stosunków między stronami.

Po szóste, wsparcie adwokata lub radcy prawnego wiąże się dla powoda z poczuciem bezpieczeństwa i spokoju. Zamiast poświęcać się w całości przygotowaniu do sprawy i analizowaniu przepisów, będzie on mógł skupić się na dalszym rozwijaniu swojej firmy oraz współpracach z dotychczasowymi i nowymi klientami.

Co obejmuje pełnomocnictwo procesowe?

Pełnomocnictwo procesowe, z mocy samego prawa, daje pełnomocnikowi umocowanie do podejmowania się czynności takich jak: wszystkie czynności łączące się ze sprawą (m.in. powództwo wzajemne, skarga kasacyjna, skarga o wznowienie postępowania); czynności związane z zabezpieczeniem i egzekucją; zawarcie ugody; zrzeczenie się roszczenia; odbiór kosztów procesu od strony przeciwnej.

Dlaczego wierzyciele miewają opory przed ustanowieniem pełnomocnika?

Najczęstsza obiekcja wierzycieli przed ustanowieniem pełnomocnika na etapie windykacji sądowej odnosi się do… kosztu takiej usługi. Owszem, przy sprawach szczególnie skomplikowanych, zawiłych, profesjonalne wsparcie może wiązać się dla powoda z pewnym wydatkiem. Jednakże nie wolno zapominać, że w innym przypadku, to znaczy, gdyby zdecydował się on działać na własną rękę, będzie musiał poświęcić tak naprawdę coś znacznie cenniejszego – swój czas. Może kosztować go to dodatkowo sporo nerwów, stresu. Ponadto należy mieć świadomość tego, że bardzo często mamy do czynienia z sytuacjami niespornymi, gdzie egzekwowanie długu jest dużo prostsze – wtedy koszty współpracy z kancelarią będą o wiele niższe. I wreszcie – pełnomocnictwo procesowe nie musi być pełnomocnictwem ogólnym, a na przykład pełnomocnictwem do prowadzenia tylko poszczególnych spraw (pełnomocnictwo rodzajowe) albo dokonywania wyłącznie określonych czynności procesowych (pełnomocnictwo szczególne, specjalne).

Jeśli właśnie stają Państwo przed dylematem dotyczącym tego, czy windykować samodzielnie, czy też z pełnomocnikiem, serdecznie zachęcamy do umówienia się na niezobowiązującą rozmowę z naszą kancelarią LEGALTRANS i poznania oferty dla swojej firmy.

Powrót do listy aktualności

Facebook