Legaltrans - Kancelaria Transportowa

Dokumentem uprawniającym do wykonywania zarobkowych przewozów drogowych osób i rzeczy, a także poświadczającym ich legalność, jest w zależności od zasięgu i obszaru działalności licencja transportowa lub licencja wspólnotowa. W najbliższym czasie obowiązek posiadania licencji wspólnotowej zostanie rozszerzony również na przedsiębiorców, którzy wykonują zawód przewoźnika drogowego samochodami o dopuszczalnej masie całkowitej od 2,5 do 3,5 tony i uczestniczą w międzynarodowym przewozie towarów. 

To zatem odpowiedni moment, aby przypomnieć wszystkim zainteresowanym, gdzie złożyć wniosek o licencję, jakie dokumenty należy do niego dołączyć oraz na jakie koszty powinni się oni przygotować.

Wniosek o licencję wspólnotową w przewozach międzynarodowych

Przypominamy, że uzyskanie licencji wspólnotowej jest uwarunkowane posiadaniem zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. Od 21 maja br. zarówno jednym, jak i drugim dokumentem będą musieli legitymować się również przedsiębiorcy, którzy wykonują międzynarodowe przewozy towarów na terenie Unii Europejskiej pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony. Zmiany te przewiduje Pakiet Mobilności. Do tej pory o licencję wspólnotową i zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika musieli ubiegać się wyłącznie kierowcy w transporcie ciężkim, powyżej 3,5 tony.

Przedsiębiorcy, którzy już posiadają zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, składają wniosek o licencję wspólnotową do Głównego Inspektora Transportu Drogowego (GITD) z siedzibą w Warszawie.

We wniosku należy podać: na jaki okres chcą oni uzyskać licencję wspólnotową (do 5 lat lub od 5 do 10 lat), a także liczbę wnioskowanych wypisów oraz liczbę zgłaszanych pojazdów (do licencji należy zgłosić każdy pojazd, który będzie wykorzystywany w przewozach międzynarodowych).

Jakie dokumenty są potrzebne, aby uzyskać licencję wspólnotową?

Przy składaniu wniosku o licencję wspólnotową w przewozach międzynarodowych należy przedstawić następujące dokumenty:

 • wykaz pojazdów – przewóz rzeczy WPC (oryginał);
 • dowód zapłacenia opłaty (oryginał lub uwierzytelniona kopia);
 • pełnomocnictwo w sprawach administracyjnych (oryginał);
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie decyzji w wysokości 17 zł (oryginał lub uwierzytelniona kopia);
 • oświadczenie osoby zarządzającej transportem – zgodnie z art. 4 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 OC (oryginał);
 • oświadczenie dotyczące bazy eksploatacyjnej OB (oryginał);
 • oświadczenie dotyczące kierowców OK (oryginał);
 • oświadczenie o niekaralności za poważne naruszenia z art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, w tym najpoważniejsze naruszenia (oryginał);
 • informację z KRS o niekaralności za przestępstwa w dziedzinach określonych w art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 1071/2009.

Do wniosku należy dołączyć także:

 • zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencję na krajowy transport drogowy rzeczy;
 • zaświadczenie o liczbie pojazdów, dla których został udokumentowany wymóg zdolności finansowej, zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 (oryginał lub zaświadczenie opatrzone podpisem elektronicznym upoważnionego pracownika organu wydającego);
 • informację z Krajowego Rejestru Karnego, gdy zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego udzielił GITD.

Jeżeli GITD stwierdzi braki formalne w powyższych dokumentach, wzywa wnioskodawcę do ich uzupełnienia w terminie co najmniej 7 dni od dnia otrzymania wezwania.

Wraz z licencją wspólnotową GITD wydaje wypis z licencji na każdy pojazd. Wypisy można odebrać osobiście lub otrzymać dodatkowo płatną przesyłką kurierską.

Opłata za wydanie licencji wspólnotowej 

Koszt wydania licencji wspólnotowej to 4000 zł + 440 zł za każdy wypis (jeżeli okres jej ważności wynosi do lat 5) lub 8000 zł + 880 zł za każdy wypis w pozostałych przypadkach. Jeżeli wraz z licencją wspólnotową wnioskodawca wnioskuje o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, będzie zobowiązany do zapłaty dodatkowo 1000 zł. Opłatę wnosi się przelewem na wskazany numer rachunku bankowego.

W przypadku odmowy udzielenia licencji wspólnotowej przedsiębiorcy przysługuje odwołanie, które należy złożyć w terminie 14 dni od dnia otrzymania odmowy.

Wniosek o licencję transportową w przewozach krajowych

Wnioskowanie o uzyskanie licencji transportowej na wykonywanie zarobkowych przewozów osób oraz pośrednictwo przy przewozach osób i rzeczy odbywa się w starostwach powiatowych lub urzędach miast na prawach powiatu właściwych dla adresu siedziby firmy przedsiębiorcy.

Jakie dokumenty są potrzebne, aby uzyskać licencję transportową

Dokumenty potrzebne przy składaniu wniosku o licencję transportową w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy to:

 • oświadczenie osoby zarządzającej transportem o pełnieniu tej funkcji (oryginał)
 • certyfikat kompetencji zawodowych w drogowym transporcie rzeczy/osób osoby zarządzającej transportem (kopia);
 • oświadczenie o spełnieniu wymogu dobrej reputacji składane przez członków organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową, osoby prowadzącej działalność gospodarczą (oryginał);
 • dokumenty potwierdzające spełnienie warunków dotyczących odpowiedniej sytuacji finansowej, o których mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym – w przypadku pośrednictwa przy przewozie rzeczy jest to 50 000 euro (oryginał);
 • zaświadczenie o niekaralności z KRS;
 • wykaz pojazdów – przewóz rzeczy WPC;
 • dowód zapłacenia opłaty (oryginał);
 • pełnomocnictwo w sprawach administracyjnych (oryginał);
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo w wysokości 17 zł (oryginał).

W przypadku stwierdzenia braków formalnych oraz wydania decyzji odmownej obowiązują takie same zasady jak wskazane powyżej.

Opłata za wydanie licencji transportowej

Koszt wydania licencji transportowej wynosi od 800 zł do 1000 zł, w zależności od tego, na jaki okres ma zostać przyznana.

Nasza kancelaria transportowa LEGALTRANS pomaga zainteresowanym podmiotom w uzyskaniu niezbędnych w transporcie drogowym rzeczy i osób licencji i zezwoleń. Jeśli chcą mieć Państwo pewność, że wszystkie wymagane wnioski zostaną złożone w sposób prawidłowy i kompletny oraz w wyznaczonym terminie, zapraszamy do kontaktu!  

Powrót do listy aktualności

Facebook