Ustawa z dnia 14 października 2021 roku o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw wprowadziła zmiany również w zakresie testów kwalifikacyjnych dla kierowców zamierzających wykonywać przewóz drogowy rzeczy lub osób. W nowelizacji nie zabrakło rozwiązań całkowicie nowych, takich jak m.in. możliwości cofnięcia świadectwa kwalifikacji zawodowej przez wojewodę. Gdy stwierdzi on występowanie przesłanek upoważniających go do cofnięcia tego dokumentu, z konsekwencjami powinny liczyć się także firmy szkolące. Nowe przepisy dotyczące testów kwalifikacyjnych mają wejść w życie 5 kwietnia 2022 roku.

Świadectwo kwalifikacji zawodowej

Świadectwo kwalifikacji zawodowej jest dokumentem, którym powinien legitymować się każdy kierowca w przewozie rzeczy lub osób, jeżeli do prowadzenia pojazdu wykorzystuje prawo jazdy:

  1. C1, C1+E, C i C+E,
  2. D1, D1+E, D, D+E

Na obowiązek posiadania świadectwa kwalifikacji zawodowej wskazuje dyrektywa 2003/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lipca 2003 roku w sprawie wstępnej kwalifikacji i okresowego szkolenia kierowców niektórych pojazdów drogowych do przewozu rzeczy lub osób. W krajowym porządku prawnym regulacje dotyczące wydawania tego dokumentu oraz poprzedzających jego uzyskanie zajęć i testów zostały zawarte w ustawie o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 roku.

Kwalifikacja obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne oraz testy kwalifikacyjne. Zajęcia są przeprowadzane w formie kursu kwalifikacyjnego lub zajęć szkolnych dla uczniów albo zajęć realizowanych w ramach kwalifikacyjnego kursu zawodowego, lub kursu umiejętności zawodowych. Częściowo mogą także odbywać się w formie nauczania na odległość z wykorzystaniem technik komputerowych i Internetu.

Świadectwo kwalifikacji zawodowej wydaje się na czas oznaczony wynoszący 5 lat.

Zmiany w procedurach dotyczących testów kwalifikacyjnych dla kierowców w 2022 r.

W wyniku nowelizacji ustawy o transporcie drogowym oraz innych ustaw wprowadzone zostały liczne zmiany w dostępie do kursów zawodowych, sposobie ich przeprowadzania i obowiązujących procedurach. Większość nowych przepisów dotyczących kwalifikacji zawodowych ma wejść w życie 5 kwietnia 2022 r.

Zmiana organu wydającego świadectwo kwalifikacji zawodowej

Po zmianach osobą odpowiedzialną za wydawanie świadectw kwalifikacji zawodowych będzie dyrektor wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego, upoważniony przez niego pracownik wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego lub dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej.

Wydanie świadectwa kwalifikacji zawodowej nastąpi przez wprowadzenie informacji o jego wydaniu do centralnej ewidencji kierowców niezwłocznie po złożeniu testu kwalifikacyjnego z wynikiem pozytywnym.

Uprawnienie dla wojewody do cofnięcia świadectwa kwalifikacji zawodowej

Przepisy przyznają również nowe uprawnienia wojewodzie. Jak wynika z ustawy, przepis ten ma wejść w życie z dniem wdrożenia rozwiązań technicznych, które pozwolą na wprowadzanie, przekazywanie, gromadzenie i udostępnianie z centralnej ewidencji kierowców danych dotyczących nabywania uprawnień przez kierowców zawodowych.

Cofnięcie świadectwa kwalifikacji zawodowej przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej

Nowe brzmienie art. 39c w ust. 5 doprecyzowało również sytuacje, w których do cofnięcia świadectwa kwalifikacji zawodowej uprawniony jest dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej.

Niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia o stwierdzeniu przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny cofa on wydany dokument, gdy:

  1. kształcenie w ramach kwalifikacji wstępnej w zakresie bloku programowego określonego do kategorii prawa jazdy C1, C1+E, C i C+E byłoprowadzone w mniejszym wymiarze godzin, niż wynika to z przepisów,
  2. kształcenie w ramach kwalifikacji wstępnej w zakresie bloku programowego określonego do kategorii prawa jazdy C1, C1+E, C i C+E było prowadzone przez placówkę nieuprawnioną do prowadzenia tego kształcenia.

Karta kwalifikacyjna kierowcy

Nowelizacja wprowadziła także nowy dokument – kartę kwalifikacyjną kierowcy, wydawaną przez starostę lub prezydenta miasta na prawach powiatu. Karta kwalifikacyjna kierowcy ma potwierdzać uprawnienia do wykonywania przewozu drogowego w sytuacjach, w których kierowca nie może otrzymać prawa jazdy z wpisem kodu 95. O kartę kierowcy będą mogły ubiegać się osoby niemające miejsca zamieszkania na terytorium RP i nieposiadające polskiego prawa jazdy. Nowy dokument zacznie obowiązywać od 6 kwietnia 2022 r.

Profil kierowcy zawodowego

Zmiany w przepisach transportowych przewidują ponadto ustanowienie profilu kierowcy zawodowego, o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. 

Przez profil kierowcy zawodowego należy rozumieć zestaw danych identyfikujących i opisujących osobę ubiegającą się o wpis w prawie jazdy kodu 95, wydanie świadectwa kwalifikacji zawodowej i karty kwalifikacji kierowcy, zawierający informację o wykonaniu badań lekarskich i psychologicznych. Profil kierowcy zawodowego będzie tworzony, udostępniany, aktualizowany i archiwizowany w systemie teleinformatycznym. Od 6 kwietnia 2022 roku do posiadania PKZ zostaną zobligowane wszystkie osoby, które chcą rozpocząć kurs na przewóz rzeczy lub osób oraz przystąpić do egzaminu kwalifikacyjnego.  

Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej na temat świadectwa kwalifikacji zawodowej, skontaktuj się z Kancelarią Transportową LEGALTRANS.

Powrót do listy aktualności

Facebook