W poprzednich publikacjach poświęconych najnowszemu rozporządzeniu w sprawie tachografów stosowanych w transporcie drogowym, starałem się przekazać w ogólny sposób główne nurty zmian, natomiast niniejszą publikacją zamierzam już w sposób bardziej szczegółowy wskazać, co jeszcze zmieni się od 2 marca 2015 roku tj. w raz z wejściem w życie art. 34 rozporządzenia (UE) 165/2014 – a więc, słów kilka o samej obsłudze przełączników selektora, jak również rejestrację poszczególnych okresów.

W poprzednim stanie prawnym (do 2 marca 2015 r. – przyp.), a więc w okresie obowiązywania rozporządzenia (EWG) 3821/85 w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym (Dz.U.UE.L.1985.370.8) Kierowca w wyniku oddalenia się od pojazdu, zobowiązany był udokumentować okresy aktywności: w przypadku tachografu analogowego – ręcznie, w drodze automatycznej rejestracji lub innym sposobem wprowadzić na wykresówkę czytelnie; – w przypadku tachografu cyfrowego zaś wprowadzić na kartę kierowcy przy użyciu urządzenia do ręcznego wprowadzania danych. Przy czym, okresy aktywności należało rozumieć w następujący sposób, a to: pod symbolem „jazda” – czas prowadzenia pojazdu, pod symbolem „inna praca” wszelkie czynności inne niż prowadzenie pojazdu, zgodnie z definicją zawartą w art. 3 lit. a dyrektywy 2002/15/WE Parlamentu Europejskiego i Rady czyli załadunek, rozładunek, pomaganie pasażerom we wsiadaniu i wysiadaniu, sprzątanie i konserwację techniczną, jak również każdą inną pracę zmierzającą do zapewnienia bezpieczeństwa pojazdu, jego ładunku i pasażerów lub do wypełnienia ustawowych obowiązków związanych z bezpośrednio wykonywaną operacją transportową, jak również nadzorowanie załadunku i rozładunku, formalnościami administracyjnymi związanymi z policją, cłem; pod symbolem „okres gotowości” – czas oczekiwania tzn. okres, w którym kierowcy pozostają na stanowisku pracy tylko w celu odebrania informacji i rozpoczęcia bądź wznowienia jazdy lub wykonywania innej pracy, czas spędzony obok kierowcy prowadzącego pojazd czy też czas spędzony w kuszetce, gdy pojazd jest w ruchu, zaś pod symbolem „odpoczynek” przerwy w pracy i okresy dziennego odpoczynku – i tutaj jest największa ze zmian, o której poniżej.

W brzmieniu art. 34 rozporządzenia (UE) 165/2014 (wejście w życie: 2 marca 2015 r.) możemy podobnie, jak to miało miejsce w rozporządzeniu 3821/85 przeczytać iż, Kierowcy zobowiązani są stosować karty kierowcy lub wykresówki w każdym dniu w którym prowadzą pojazd, począwszy od przejęcia pojazdu. Zakaz wyjmowania wykresówki oraz karty kierowcy z urządzenia rejestrującego przed zakończeniem dziennego okresu pracy, chyba że jej wyjęcie było dopuszczalne z innych powodów czy też zakaz używania wykresówki bądź karty kierowcy ponad okres na jaki jest przeznaczona. Również kierowcy w dalszym ciągu są zobowiązani chronić i nie używać brudnych bądź uszkodzonych wykresówek czy kart kierowcy. Bez większych zmian również pozostała kwestia sposobu dokumentowania swoich okresów aktywności w wyniku oddalenia się od pojazdu (a wiec, nadal okresy takie w tachografie analogowym należy dokumentować za pomocą ręcznego, w drodze automatycznej rejestracji lub innym sposobem na wykresówkę, a w przypadku tachografów cyfrowych – przy użyciu urządzenia do manualnego wprowadzania danych, w jakie wyposażony jest tachograf). Co niezmiernie istotne, w art. 34 ust. 3 in fine wskazano, iż: „Państwa członkowskie, nie nakładają na kierowców obowiązku przedkładania formularzy potwierdzających ich czynności w trakcie oddalenia się od pojazdu”. W podobnym tonie również w decyzji Komisji nr 2009/959/UE, gdzie możemy znaleźć fragment mówiący, o tym iż używanie formularzy jazdy (zwanych potocznie: weekendówką, urlopówką, łikendówką ) winno mieć zastosowanie jedynie gdy „na podstawie zapisów tachografu, z obiektywnych przyczyn technicznych, nie jest możliwe wykazanie, że przepisy rozporządzenia (WE) nr 561/2006 nie są przestrzegane”.  Kierowcy w dalszym ciągu będą również zobligowani do zapewniania zgodności czasu zapisywanego na wykresówkę z czasem urzędowym kraju rejestracji pojazdu.

I tutaj powoli, przechodzimy do meritum zmian, a więc kwestii obsługi przełączników umożliwiających osobną i wyraźną rejestrację następujących okresów: pod symbolem „jazda” – czas prowadzenia pojazdu, pod symbolem „inna praca” wszelkie czynności inne niż prowadzenie pojazdu, pod symbolem „okresy gotowości” zgodne z dyrektywą 2002/15/WE oraz (Uwaga!) zmiana: pod symbolem „odpoczynek” przerwy lub odpoczynek. Tak więc, w odróżnieniu od norm wskazanych w rozporządzeniu 3821/85 (EWG) gdzie, za pomocą symbolu „odpoczynek” mogliśmy udokumentować jedynie „przerwy w pracy i okresy dziennego odpoczynku”, w brzmieniu wskazanym w rozporządzeniu 165/2014 (od 2 marca 2015 roku) za pomocą przełącznika selektora – w pozycji „odpoczynek” Kierowca dokumentować będzie już nie tylko „przerwę w pracy” lecz już każdą przerwę, jak również nie tylko „okresy dziennego odpoczynku” lecz już każdy „odpoczynek” – per analogiam więc zarówno odpoczynek dzienny (jak do tej pory to miało miejsce) ale również odpoczynek tygodniowy – zarówno regularny jak i skrócony.

 

Autor: Kamil Kiwior, prawnik, od 2014 roku w Kancelarii Transportowej LEGALTRANS zajmującej się prawem transportowym, prawem przewozowym, prawem administracyjnym, prawem o ruchu drogowym, wdrażaniem właściwej organizacji i dyscypliny pracy, z siedzibą w miejscowości Tarnów.

Powrót do listy aktualności

Facebook