W ostatnich miesiącach w związku z wprowadzaniem do krajowego porządku prawnego postanowień Pakietu Mobilności zmieniono wymogi dotyczące bazy eksploatacyjnej. Na przystosowanie się do nowych regulacji przewoźnicy mają czas do końca 2022 r. 

Nowelizacja ustawy transportowej nadała nowe brzmienie art. 4 pkt 21a, który zawiera definicję bazy eksploatacyjnej. Zgodnie ze zmienioną treścią tego przepisu przez bazę eksploatacyjną od 1 marca br. należy rozumieć miejsce będące w dyspozycji przedsiębiorcy oraz przystosowane do prowadzenia działalności transportowej w sposób zorganizowany i ciągły, w skład którego wchodzi co najmniej jeden z następujących elementów:

  • miejsce postojowe dla pojazdów wykorzystywanych w transporcie drogowym,
  • miejsce załadunku, rozładunku lub łączenia ładunków, 
  • miejsce konserwacji lub naprawy pojazdów. 

Przepis ten wskazuje ponadto, że bazą eksploatacyjną jest także centrum operacyjne pracodawcy, o którym mowa w przepisach rozporządzenia (WE) nr 561/2006

Nowe obowiązki związane z bazą eksploatacyjną 

Jednym z podstawowych wymogów, który należy spełnić, aby móc ubiegać się o uzyskanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, jest obowiązek posiadania rzeczywistej i stałej siedziby w jednym z państw członkowskich. Został on wprowadzony w art. 3 ust. 1 lit. a  rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, a w naszym ustawodawstwie wskazuje na niego art. 5 ust. 2 ustawy o transporcie drogowym. Rozporządzenie (WE) nr 1072/2009 w art. 5 ust. 1 lit. a – g doprecyzowuje również kolejne wymogi, które spoczywają na przedsiębiorcy w związku z posiadaniem siedziby. Jest nim m.in. obowiązek bieżącego i regularnego dysponowania:

  • liczbą pojazdów zarejestrowanych lub wprowadzonych do ruchu i dopuszczonych do użytkowania zgodnie z obowiązującymi przepisami niezależnie od tego, na podstawie jakiego tytułu są one wykorzystywane w przedsiębiorstwie (np. własność, umowa najmu, leasingu) oraz
  • kierowcami umiejscowionymi zazwyczaj w bazie eksploatacyjnej w tym państwie członkowskim, proporcjonalnie do wielkości wykonywanych przez przedsiębiorcę przewozów.

Wymóg, o którym mowa powyżej zgodnie z treścią art. 5 ust. 2c ustawy o transporcie drogowym uznaje się za spełniony, jeżeli przedsiębiorca dysponuje odpowiednią do skali prowadzenia działalności bazą eksploatacyjną znajdującą się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Powinna zostać ona wyposażona co najmniej w miejsca postojowe dla pojazdów wykorzystywanych w transporcie drogowym w liczbie odpowiadającej co najmniej 1/3 liczby pojazdów zgłoszonych przez przewoźnika do organu wydającego zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. 

W przypadku zgłoszenia nie więcej niż dwóch pojazdów konieczne jest dysponowanie co najmniej jednym miejscem postojowym. 

Kilka baz eksploatacyjnych 

Może zdarzyć się, że przewoźnik drogowy będzie posiadał na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie jedną, a kilka baz eksploatacyjnych. W takiej sytuacji łączna liczba miejsc postojowych musi odpowiadać co najmniej 1/3 liczby pojazdów zgłoszonych przez przewoźnika drogowego do organu wydającego zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.

Czas na dostosowanie się do nowych wymagań do 1 stycznia 2023 r. 

Przedsiębiorcy, którzy posiadają zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego wydane przed dniem wejścia w życie ustawy nowelizującej tj. przed dniem 1 marca 2022 r., mają obowiązek dostosować się do nowych wymagań w terminie do 1 stycznia 2023 r. To samo dotyczy przedsiębiorców, względem których przed dniem wejścia w życie nowelizacji zostało wszczęte i niezakończone postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. 

Potwierdzeniem dostosowania się do nowych wymogów jest specjalne oświadczenie, w którym wykażą oni, że dysponują odpowiednią bazą eksploatacyjną wraz ze wskazaniem jej adresu. Należy złożyć je do 15 stycznia 2023 r. do organu wydającego zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. Organem właściwym w sprawach udzielenia, odmowy, zmiany oraz zawieszenia lub cofnięcia zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego jest starosta właściwy dla siedziby przedsiębiorcy. Może być nim także Główny Inspektor Transportu Drogowego, w przypadku ubiegania się o licencję wspólnotową (jeżeli przedsiębiorca nie występował wcześniej z wnioskiem o wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego)

Jeżeli w związku z licznymi zmianami wprowadzanymi w ostatnim czasie do ustawodawstwa krajowego potrzebują Państwo wsparcia ekspertów, zapraszamy do skorzystania z usług kancelarii LEGALTRANS specjalizującej się w szeroko rozumianym prawie transportowym. 

Powrót do listy aktualności

Facebook