Na początku marca Komisja Europejska opublikowała wytyczne dotyczące nowych, zmienionych Pakietem Mobilności, zasad wykonywania przewozów kabotażowych, które obowiązują od 21 lutego 2022 roku. Na tę chwilę dokument jest dostępny wyłącznie w języku angielskim i składa się z 17 pytań podzielonych na 6 kategorii. Wyjaśnienia udzielone przez organ Unii Europejskiej mają rozwiać liczne wątpliwości, jakie pojawiły się w związku z wprowadzeniem lutowych reform. Nowe przepisy dotyczące kabotażu zostały zawarte w art. 8 rozporządzenia (WE) nr 1072/2009.

Na jakie pytania, dotyczące kabotażu, udzieliła odpowiedzi KE?

Sekcja pierwsza zatytułowana jako „przewozy międzynarodowe przychodzące” odpowiada na pytania dotyczące tego, kiedy przewoźnik może wykonywać kabotaż, czy przewóz pustych kontenerów, palet lub opakowań stanowi przewóz międzynarodowy oraz, czy wszystkie towary przewożone w ramach przychodzącego transportu międzynarodowego muszą zostać dostarczone w celu rozpoczęcia wykonywania przewozów kabotażowych.

Kategorię drugą, czyli pojęcie „operacji kabotażowej” poświęcono temu, czy w przewozie kabotażowym może być kilka miejsc załadunku lub rozładunku oraz, czy istnieje kilka listów przewozowych dla pojedynczego przewozu kabotażowego. Znalazły się w niej także pytania o to, czy transport pustych kontenerów, palet lub opakowań stanowi przewóz kabotażowy oraz, który pojazd powinien być brany pod uwagę do celów przewozu kabotażowego w przypadku kombinacji sprzężonej.

Kolejna, trzecia grupa pytań odnosi się do ram czasowych kabotażu. Pytania, które się w niej pojawiły, koncentrują się na tym, kiedy rozpoczyna się i kończy 7-dniowy okres i w jaki sposób jest obliczany oraz w jaki sposób oblicza się 7-dniowy okres, gdy przychodzący przewóz międzynarodowy lub przewozy kabotażowe obejmują kilka operacji rozładunku. KE wyjaśniła również, jak liczyć 4-dniowy okres, określany jako „cooling off” oraz w jaki sposób uwzględnia się dni ustawowo wolne od pracy i weekendy przy obliczaniu okresów określonych w rozporządzeniu nr 1072/2009.

Sekcja czwarta dotycząca kabotażu w innym państwie członkowskim odpowiada na pytania, czy kabotaż może odbywać się w więcej niż jednym państwie członkowskim oraz ile przewozów kabotażowych może być wykonywanych przez przewoźnika w państwie członkowskim innym niż państwo przyjmujące. KE doprecyzowała ponadto, co należy rozumieć przez 3-dniowy limit dla przewozów kabotażowych w państwie członkowskim innym niż to, z którego pochodzi przychodzący transport międzynarodowy.

Kategoria piąta to dokumenty, w której znalazły się dwa pytania: pierwsze o treść art. 8 ust. 4 rozporządzenia nr 1072/2009 mówiący o tym, że „nie jest wymagany żaden dodatkowy dokument”, a drugie dotyczące czterech dni poprzedzających przewóz międzynarodowy w celu dostarczenia jednoznacznych dowodów wszystkich operacji wykonanych w tym okresie.

Ostatnia, szósta sekcja zatytułowana jako „inne” koncentruje się na jednej kwestii – zastosowaniu przepisów dotyczących kabotażu do operacji transportu kombinowanego.

Poniżej skoncentrujemy się wyłącznie na wybranych zagadnieniach.

Najważniejsze zagadnienia dotyczące kabotażu po wyjaśnieniach KE

Kiedy zaczyna się i kiedy kończy 7-dniowy okres, o którym mowa w art. 8 ust. 2 akapit pierwszy?

KE zaznacza, że termin „dni”, którym posługuje się rozporządzenie nr 1072/2009 odnosi się do dni kalendarzowych, a nie tylko okresu 24 godzin. Łączny termin 7 dni, o którym mowa w art. 8 ust. 2 akapit pierwszy rozpoczyna się od godziny 00:00 dnia następującego po wykonaniu przychodzącego przewozu międzynarodowego. Przewóz kabotażowy musi dlatego zakończyć się najpóźniej o godzinie 23:59 siódmego dnia. Jeżeli zatem przewóz międzynarodowy przychodzący przypadł na dowolny czas w poniedziałek, przewóz kabotażowy kończy się wraz z końcem następnego poniedziałku.

W związku z tym, że w wyliczeniach tych uwzględnia się dni kalendarzowe, możliwość wykonywania przewozów kabotażowych może zostać w praktyce bardziej ograniczona w czasie, na co wpływ mają dni świąteczne lub dni, w których ruch w danym państwie członkowskim jest ograniczony albo zabroniony.

Jak oblicza się 4-dniowy okres zakazu wykonywania kabotażu, o którym mowa w art. 8 ust. 2a?

Liczne pytania pojawiły się przede wszystkim w odniesieniu do tego, jak liczyć 4-dniowy okres „cooling off”, czyli okres obowiązkowej przerwy między operacjami kabotażowymi. Została ona wprowadzona w dodanym do art. 8 rozporządzenia nr 1072/2009 ust. 2a. Zgodnie z wyjaśnieniami KE:

 „czterodniowy okres obowiązuje za każdym razem, gdy zakończy się przewóz kabotażowy i pojazd opuszcza przyjmujące państwo członkowskie, niezależnie od tego, czy przed wyjazdem pojazdu z danego państwa członkowskiego wykonano tylko jeden lub więcej przewozów kabotażowych”.

Okres ten rozpoczyna się od zakończenia przewozu kabotażowego poprzedzającego wyjazd z danego państwa członkowskiego. 

Jeżeli w ramach jednej operacji kabotażowej jest kilka punktów rozładunkowych, pod uwagę bierze się ostatni rozładunek z uwzględnieniem dni kalendarzowych, a nie wyłącznie okresu 24-godzinnego.

Jeżeli zatem ostatni przewóz kabotażowy zostałby wykonany w poniedziałek, okres przerwy zakończyłby się wraz z końcem piątku o godzinie 23:59. Przewóz kabotażowy mógłby zostać wznowiony w sobotę od godziny 00:00.

W rezultacie, jeśli kierowca wykonałby ostatni dozwolony przewóz kabotażowy we wtorek, jego 4-dniowy okres przerwy rozpocząłby się w środę o północy i skończyłby w sobotę o godzinie 23:59. Niedziela byłaby dniem, w którym przewoźnik mógłby wznowić przewozy kabotażowe. Zgodnie z interpretacją KE, „cooling off” zakończy się jednak dopiero w poniedziałek o północy, czyli następnego dnia roboczego.

Podobnie, gdyby ostatni przewóz kabotażowy przypadł na czwartek, jednak piątek byłby dniem świątecznym, okres przerwy zakończyłby się dopiero we wtorek o godzinie 23:59, co pozostaje zgodne z przepisem, że każdy okres minimum dwóch dni musi zawierać minimum dwa dni robocze.

Zasady, o których mowa powyżej stosuje się nie tylko względem 4-dniowego okresu wynikającego z art. 8 ust. 2a, ale także do okresu 7 dni zawartego w art. 8 ust. 2 akapit pierwszy i okresu trzech dni przewidzianego w art. 8 ust. 2 akapit drugi.

Czy wszystkie towary przewożone w ramach przychodzącego transportu międzynarodowego muszą zostać dostarczone w celu wykonywania przewozów kabotażowych?

Aby rozpocząć przewozy kabotażowe w danym państwie przyjmującym, przewoźnik jest zobowiązany dostarczyć wszystkie towary przewożone w ramach transportu przychodzącego poprzedzającego przewóz kabotażowy, o których mowa w art. 8 ust. 2 akapit pierwszy. Jeżeli przewóz przychodzący składa się z kilku przesyłek, kabotaż rozpoczyna się dopiero po dostarczeniu wszystkich. Wcześniejsza operacja międzynarodowa powinna zostać dlatego całkowicie rozładowana.

Kabotaż można rozpocząć natychmiast po dokonaniu ostatniego rozładunku, również tego samego dnia.

Czy przepisy dotyczące kabotażu znajdują zastosowanie do operacji transportu kombinowanego? 

Odpowiedź na to pytanie została zawarta w art. 10 ust. 7. Zgodnie z wyjaśnieniami KE państwa członkowskie mają możliwość, po powiadomieniu Komisji zastosować przepisy dotyczące kabotażu do odcinków drogowych operacji transportu kombinowanego określonych w dyrektywie 92/106/EWG, pod warunkiem, że te odcinki drogowe nie przekraczają granicy. Z uprawnienia tego mogą skorzystać w przypadku konieczności uniknięcia nadużycia przepisu z art. 4 dyrektywy 92/106/EWG poprzez świadczenie nieograniczonych i ciągłych usług obejmujących początkowe lub końcowe odcinki drogowe w przyjmującym państwie członkowskim, stanowiące część operacji transportu kombinowanego między państwami członkowskimi.

W odniesieniu do takich odcinków państwa członkowskie mogą zastosować okres dłuższy niż 7-dniowy, o którym mowa w art. 8 ust. 2 i krótszy niż 4-dniowy, określony w art. 8 ust. 2a rozporządzenia nr 1072/2009.

Pomoc prawna w interpretacji nowych zasad wykonywania przewozów kabotażowych

Jeżeli potrzebują Państwo pomocy prawnej w interpretacji lub wdrożeniu nowych przepisów we własnej firmie transportowej, zapraszamy do kontaktu z ekspertami z naszej kancelarii LEGALTRANS, specjalizującej się w zagadnieniach związanych z prawem transportowym. 

W ramach świadczonych usług oferujemy stałą obsługę prawną i kadrowo-płacową, prowadzenie ewidencji czasu pracy kierowców, przygotowywanie audytów, dostęp do szkoleń oraz wsparcie podczas kontroli w drodze i w siedzibie przedsiębiorstwa.  

Powrót do listy aktualności

Facebook