Legaltrans - Kancelaria Transportowa

Wyższe koszty windykacji.

1 stycznia 2020 roku w życie weszła nowelizacja  ustawy z dnia 8 marca 2013 r.o terminach zapłaty w transakcjach handlowych aktualna nazwa ustawy to o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

Istotna zmiana nastąpiła w wysokości rekompensaty przysługującej wierzycielowi, przed nowelizacją rekompensat wynosiła 40,00 euro niezależnie od wysokości zaległości, aktualnie wysokość rekompensaty jest uzależniona od wysokości zaległości i wynosi:

1) 40 euro – gdy wartość świadczenia pieniężnego nie przekracza 5000 złotych;

2) 70 euro – gdy wartość świadczenia pieniężnego jest wyższa niż 5000 złotych, ale niższa niż 50 000 złotych;

3) 100 euro – gdy wartość świadczenia pieniężnego jest równa lub wyższa od 50 000 złotych.

Wskazane kwoty należy przeliczyć na złotówki przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym świadczenie pieniężne stało się wymagalne.

Nowe stawki obowiązują do transakcji zawartych od dnia 1 stycznia 2020 roku.  

Powrót do listy aktualności

Facebook