Przed nami nowy 2020 rok kalendarzowy. Wraz z jego rozpoczęciem ulegną zmianie przepisy dotyczące rozliczania czasu pracy. Niżej przedstawiamy niektóre z nich.

Od dnia 1 stycznia 2020 r. zacznie obowiązywać zmiana wprowadzona do ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, zgodnie z którą dodatek za staż pracy zostanie wprost wyłączony z katalogu elementów składających się na płacę minimalną. Jeśli więc zaliczali Państwo dodatek stażowy do wynagrodzenia minimalnego, to muszą Państwo dokonać zmian w umowach o pracę oraz w regulaminach, jeśli je Państwo posiadają i jeśli zawierają one zapisy dotyczące powyższej kwestii. Zmiany powinny wejść w życie nie później niż 1 stycznia 2020 r. 

Ponadto od rozpoczęcia 2020 r. wzrośnie obowiązujące w Polsce minimalne wynagrodzenie za pracę. Po zmianie, pensja pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy będzie wynosić co najmniej 2600 zł brutto miesięcznie. Zwiększeniu ulegnie również minimalna stawka godzinowa dla określonych w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu za pracę osób wykonujących zlecenia lub świadczących usługi. Wyniesie ona 17 zł brutto. W związku z powyższymi zmianami, należy sprawdzić i ewentualnie dostosować zapisy o wynagrodzeniu zawarte w umowach o pracę i umowach cywilnoprawnych, tak by odpowiadały one nowym stawkom.

W związku z wprowadzeniem do polskiego porządku prawnego Pracowniczych Planów Kapitałowych, przypominamy o etapach przystępowania do tego systemu. Zgodnie z ustawą, od dnia 1 stycznia 2020 r. zostaną nią objęci pracodawcy zatrudniający co najmniej 50 osób według stanu na dzień 30 czerwca 2019 r. Powyżsi pracodawcy najpóźniej do 24 kwietnia 2020 r. muszą zawrzeć z instytucją finansową umowę o zarządzanie PPK oraz najpóźniej do 11 maja 2020 r. umowę o prowadzenie PPK.

Kolejne zmiany, które zaczną obowiązywać wraz z początkiem 2020 r. dotyczą stawek wynagrodzenia za pracę na terenie Niemiec oraz Francji.

MiLoG

Od rozpoczęcia nowego roku obowiązywać będzie nowa stawka minimalnego wynagrodzenia za pracę na terenie Niemiec wynikająca z przepisów MiLoG. Wyniesie ona 9,35 euro za godzinę pracy. Zmianie ulegną także stawki świadczeń socjalnych, które to mają istotne znaczenie dla rozliczania tego wynagrodzenia. Stawka na wyżywienie będzie wynosić 258 euro miesięcznie / 8,60 euro na dzień, natomiast stawka na zakwaterowanie będzie wynosić 235 euro miesięcznie / 7,83 euro na dzień. Jeśli ustalenia w Państwa umowach lub regulaminach wskazują niższe stawki, to należy je zaktualizować.

Loi Macron

Informujemy także, iż w związku z podwyżką płacy minimalnej we Francji (SMIC) od dnia 1 stycznia 2020 r., wzrosną godzinowe stawki płacy minimalnej dla pracowników delegowanych w kategoriach 118M – 138M. Jednocześnie potwierdzamy, iż zaświadczenia z systemu SIPSI wygenerowane do dnia 31 grudnia 2019 r. włącznie, zachowują swoją ważność do końca okresu oddelegowania poszczególnego pracownika. Poniżej tabela wynagrodzeń obejmująca nowe stawki:

Współczynnik Stawka godzinowa Stawka godzinowa Stawka godzinowa Stawka godzinowa Stawka godzinowa
nowo zatrudniony po 2 latach* stażu pracy po 5 latach* stażu pracy po 10 latach* stażu pracy po 15 latach* stażu pracy
118-138 M 10,15 € 10,3530 € 10,5560 € 10,7590 € 10,9620 €
150M 10,21 € 10,4142 € 10,6184 € 10,8226 € 11,0268 €
*Staż pracy obliczany jest na podstawie czasu zatrudnienia w jednej (obecnie zatrudniającej) firmie.

Zachęcam do kontaktu z pracownikami naszej kancelarii w przypadku chęci uzyskania dodatkowych informacji.

Powrót do listy aktualności

Facebook