rafPrzepisy zobowiązują pracodawcę do wypłaty pracownikowi wypłatę wynagrodzenia za pracę co najmniej raz w miesiącu w wysokości nie niższej niż wynika to ze stosownego rozporządzenia wydawanego przez Radę Ministrów określonego jako minimalne wynagrodzenie. Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2016 r. wynosi 1850 zł brutto. Stawka ta obowiązuje pracowników zatrudnionych w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy.  Zgodnie z treścią art. 6 oraz 7 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę z dnia 10 października 2002 r., zwanej dalej Ustawą o minimalnym wynagrodzeniu, pod pojęciem płaca minimalna nie należy rozumieć wyłącznie wynagrodzenia zasadniczego, ale wszystkie składniki wynagrodzenia i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy, które zostały zaliczone do wynagrodzeń osobowych przez Główny Urząd Statystyczny, a nie zostały wyłączone z pojęcia płaca minimalna na podstawie art. 6 ust. 5 Ustawy o minimalnym wynagrodzeniu, czyli:

1) nagrody jubileuszowej;

2) odprawy pieniężnej przysługującej pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy;

3) wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych.

W obecnej chwili istnieje spór czy w katalogu składników składających się na płacę minimalną mieści się również dodatek za pracę w porze nocnej.

Część komentatorów podpierając się stanowiskiem Głównego Inspektoratu Pracy z dnia 6 kwietnia 2009 r. (GPP-471-4560-25/09/PE/RP) stoi na stanowisku, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa do minimalnego wynagrodzenia można wliczać dodatek za pracę w nocy, choć kwestia ta budzi sporo kontrowersji. Komentatorzy ci wskazują, że skoro dodatek za pracę w porze nocnej nie został wprost wymieniony w art. 6 ust. 5 Ustawy o płacy minimalnej jako składnik, którego nie należy brać pod uwagę przy ustalaniu płacy minimalnej, należy uznać iż nie istnieją przeszkody do zaliczania tegoż dodatku na poczet płacy minimalnej. Zgodnie z powyższym stanowiskiem możliwe jest ustalenie wynagrodzenia w następujący sposób: 1500,00 zł wynagrodzenie zasadnicze, 350,00 zł dodatek za pracę w porze nocnej co łącznie daje kwotę minimalnego wynagrodzenia.

Przeciwnicy powyższej interpretacji twierdzą jednak, że z uwagi na to, iż praca w porze nocnej wymaga m.in. zwiększonej koncentracji, przeciwdziałania znużeniu, senności, jest niebezpieczna szczególnie na stanowisku kierowcy, pracownik wykonujący pracę w porze nocnej winien być dodatkowo wynagradzany tj. otrzymywać dodatkowe wynagrodzenie niezależne od płacy minimalnej.

Analizując powyższe stanowiska wskazać należy, iż racje obu stron sporu są zasadne i trudno w sposób kategoryczny wskazać, które ze wskazanych powyżej stanowisk jest właściwe, choć autor niniejszej publikacji opowiada się za pierwszym z powyższych stanowisk tj. możliwością zaliczenia dodatku za pracę w porze nocnej jako składnik minimalnego wynagrodzenia.

Nieoczekiwanie spór ten został zakończony przez samego ustawodawcę, który znowelizował Ustawę o płacy minimalnej. Ustawą z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw, do art. 6 ust. 5 dodany został pkt 4, zgodni z którym dodatek za pracę w porze nocnej został wprost wyłączony z katalogu elementów składających się na płacę minimalną. Powyższa zmiana wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. Wydaje się, że z chwilą wejścia w życie wskazanych powyżej zmian, nie będzie budzić już żadnych wątpliwości obowiązek wypłaty pracownikowi dodatku pracę w porze nocnej niezależnie od wypłacanego wynagrodzenia w kwocie minimalnej.

Wspomniana wyżej nowelizacja zapewne będzie skutkowała po stronie pracodawców obowiązkiem aneksowania dotychczas obowiązujących umów o pracę oraz koniecznością przemodelowania przyjętej u pracodawcy struktury ustalania wynagrodzenia, co zazwyczaj wiąże się z dodatkowymi komplikacjami o charakterze organizacyjnym.

Podsumowując powyższe rozważania należy wskazać, iż o ile w chwili obecnej należy przychylić się do stanowiska, że dopuszczalne jest traktowanie dodatku za pracę w porze nocnej jako elementu płacy minimalnej o tyle począwszy od 1 stycznia 2017 r. konieczne będzie osobne wypłacanie wspomnianego dodatku niezależnie od wypłacanego wynagrodzenia minimalnego

Powrót do listy aktualności

Facebook