Począwszy od 2018 r. pracodawców zatrudniających pracowników zza wschodniej granicy czeka szereg zmian, do których trzeba się dobrze przygotować. Zmiana ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która wejdzie w życie z dniem 01.01.2018 r. przewidują dodatkowe uregulowania rozbudowujące i modyfikujące obecnie obowiązujący system zatrudniania obcokrajowców na terenie Polski.
Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami zezwolenia na pracę wydawane są na okres do trzech lat przez właściwego wojewodę. Projekt ustawy zakłada wprowadzenie dwóch nowych zezwoleń – na pracę sezonową na dziewięć miesięcy oraz na pracę krótkoterminową na sześć miesięcy. Oba zezwolenia będą wydawane przez starostę. Zmiany dotyczyć będą również popularnego obecnie oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy, które zostanie zastąpione przez oświadczenie o powierzeniu wykonania pracy cudzoziemcowi.
Obecnie oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy jest zwolnione z opłat. Po wejściu w życie przepisów dotyczących oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi będzie podlegało opłacie w wysokości nie większej niż 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę za każdego cudzoziemca.
W przeciwieństwie do obecnie obowiązujących regulacji, w przypadku oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi właściwy starosta jako organ rejestrujący wnioski będzie uprawniony do wpisania oświadczenia do ewidencji oświadczeń bądź też wydania decyzji o odmowie wpisania takiego oświadczenia. Podstawą wydania decyzji o odmowie rejestracji oświadczenia może być np. ustalenie przez starostę, że oświadczenie zostało złożone dla pozoru, oświadczenie będzie wykorzystane przez cudzoziemca w celu innym niż wykonywanie pracy dla danego podmiotu lub podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi nie dopełnia obowiązków związanych z prowadzeniem działalności lub powierzaniem pracy innym osobom. Dodatkowo na pracodawcę, który złożył oświadczenie o powierzeniu wykonania pracy cudzoziemcowi i oświadczenie takie zostało zarejestrowane, zostały nałożone nowe obowiązki związane z informowaniem właściwego powiatowego urzędu pracy o podjęciu pracy przez cudzoziemca najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy bądź też o niepodjęciu pracy przez cudzoziemca w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia pracy określonego w ewidencji oświadczeń.
Nowością jest regulacja, zgodnie z którą jeżeli pracodawca, który zatrudniał cudzoziemca przez okres nie krótszy niż 3 miesiące w związku z oświadczeniem o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wpisanym do ewidencji oświadczeń, złożył przed upływem daty zakończenia pracy wskazanej w oświadczeniu wniosek o wydanie zezwolenia na pracę dla tego cudzoziemca na tym samym stanowisku na podstawie umowy o pracę, a wniosek nie zawiera braków formalnych lub braki formalne zostały uzupełnione w terminie, pracę cudzoziemca na warunkach nie gorszych niż określone w oświadczeniu wpisanym do ewidencji oświadczeń uważa się za legalną od dnia upływu ważności tego oświadczenia do dnia wydania zezwolenia na pracę lub doręczenia decyzji odmownej w tej sprawie. Oznacza to, że jeżeli cudzoziemiec jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę i jest zatrudniony przez minimum 3 miesiące to pracodawca może złożyć wniosek o zezwolenie na pracę dla takiego cudzoziemca (nawet w ostatnim dniu wskazanym w oświadczeniu o powierzeniu) i do dnia wydania decyzji o zezwoleniu na pracę bądź też odmowie wydania zezwolenia praca takiego cudzoziemca w Polsce jest legalna.

 

 

Autor: r.pr. Rafał Podborski, Kancelaria Transportowa LEGALTRANS Sp. z o.o.

Powrót do listy aktualności

Facebook