W lutym 2022 roku w życie ma wejść tzw. Pakiet Mobilności, stanowiący zbiór nowych regulacji dotyczących transportu drogowego w Unii Europejskiej. Będą one odnosić się przede wszystkim do  czasu jazdy, odpoczynku, zasad stosowania tachografów oraz delegowania kierowców. Raport Komisji Europejskiej z dnia 19 lutego 2021 roku wykazał jednak, że planowane zmiany przyczynią się do niepokojącego wzrostu emisji dwutlenku węgla. Szacuje się, że będzie to nawet 4,6%.

Opublikowany 19 lutego br. raport KE powstał na podstawie wyników dwóch badań, które KE zleciła w celu dokonania oceny spodziewanych skutków dwóch konkretnych aspektów Pakietu Mobilności. Zlecona analiza podyktowana była obawą, że są one sprzeczne z założeniami i ambicjami Europejskiego Zielonego Ładu.

Kluczowe dla zagadnienia zmiany odnoszą się bezpośrednio do nakładanego przez Pakiet Mobilności obowiązku powrotu kierowców ciężarówek do bazy maksymalnie co 8 tygodni od czasu opuszczenia państwa przewoźnika, a także ograniczeń kabotażu.

Jakie są przewidywania dotyczące wpływu Pakietu Mobilności na zmiany klimatyczne?

Badania zakończone przez dwóch niezależnych konsultantów wskazują, że obowiązek powrotu kierowców zawodowych do bazy oraz limity nałożone na operacje transportu kombinowanego będą wywierać negatywne skutki środowiskowe, zwłaszcza w postaci wzrostu emisji z transportu. Komisja dokonała oceny badań w odniesieniu do funkcjonowania jednolitego rynku oraz strategii zrównoważonego rozwoju określonej w Europejskim Zielonym Ładzie.

Na podstawie otrzymanego scenariusza możemy spodziewać się, że zmiany dotyczące transportu oraz nadprogramowe przejazdy i powroty do baz przyczynią się do zwiększenia emisji CO2 w UE nawet o dodatkowe 2,9 mln ton w roku 2023. Oznacza to wzrost wynoszący 4,6% w drogowym transporcie międzynarodowym. We wszystkich analizowanych scenariuszach wzrost emisji CO2 waha się od 0,8% do 4,6%.  

W przeprowadzanych w tym samym czasie badaniach odnoszących się do ograniczeń i utrudnień w kabotażu ustalono, że te z kolei mogą przyczynić się do dodatkowych 397 000 ton emisji CO2 oraz potencjalnych, długoterminowych i negatywnych skutków dla transportu kolejowego oraz intermodalnego.

Raport KE wskazuje, że biorąc pod uwagę wyniki obu badań oraz dwa poddane analizie przepisy, planowane zmiany mogą spowodować łącznie wzrost emisji CO2 o dodatkowe 3,3 mln ton rocznie. Co więcej, należy także spodziewać się zwiększenia wytwarzania tlenku azotu (do 704 ton) oraz pyłu zawieszonego (do 251 ton).

Pakiet Mobilności – co dalej?

Aktualnie celem KE jest rozpoczęcie otwartego dialogu z państwami członkowskimi, Parlamentem Europejskim, a ponadto wszystkimi podmiotami zainteresowanymi sprawą. Prowadzone rozmowy mają doprowadzić do wypracowania rozwiązań, które pogodzą postanowienia Pakietu Mobilności z założeniami Europejskiego Zielonego Ładu.

Do wyników raportu oraz środków, które mają zostać podjęte w celu rozwiązania powstałego problemu, pozytywnie odnosi się wiele środowisk związanych bezpośrednio z transportem. Polska również zadeklarowała pełne wsparcie w celu skorygowania przepisów oraz ustalenia zasad, które będą korzystne zarówno dla środowiska naturalnego, jak i rynku wewnętrznego.

Źródło:
https://ec.europa.eu/transport/modes/road/news/2021-02-mobility-package-i-studies_en

Powrót do listy aktualności

Facebook