Legaltrans - Kancelaria Transportowa

Korzystny dla Przewoźników wyrok (sygnatura C-321/19) Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 28 października 2020 r. (dalej: TSUE) w sprawie naliczania wysokości myta przez Niemcy to jedno z ważniejszych dla polskich przewoźników orzeczeń z ostatnich miesięcy. W wyroku tym TSUE orzekł, iż sposób obliczania niemieckiej opłaty drogowej od ciężarówek nie jest zgodne z prawem Unii Europejskiej. Przedmiotem rozważań w Wyższym Sądzie Administracyjnym w Munster była wykładnia dyrektywy 1999/62 z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe. TSUE stwierdził w nich jednoznacznie, iż „Kosztów związanych z policją drogową nie można zatem uważać za „koszty eksploatacji”, o których mowa art. 7 ust. 9 zmienionej dyrektywy 1999/62”. Poniżej zaś uzyskasz praktyczne i niezbędne informacje w kwestii zwrotu pobranego myta.

Kto może odzyskać MAUT?

Maut (zwany potocznie również: toll collect) może odzyskać każdy przewoźnik, niezależnie od formy prowadzenia działalności gospodarczej (dotyczy zarówno jednoosobowych działalności gospodarczych, jak też spółek osobowych czy kapitałowych) istotną kwestią jest fakt uiszczenia opłat drogowych w okresie od 2017 do 2019 roku. Zwrotu może domagać się każdy kto opłacił maut (myto). Zwrot opłaty drogowej nie jest automatyczny i należy o niego odpowiednio zawnioskować. Jako Kancelaria z kilkunastoletnim doświadczeniem oraz silnym i doświadczonym zespołem prawników możemy szybko i sprawnie pomóc przewoźnikom w procesie.

Ważne!

Roszczenia o zwrot mautu ulegają przedawnieniu. Nie zwlekaj z rozpoczęciem działania! Z końcem 2020 roku ulega przedawnieniu cały 2017 rok!

Z jakiego okresu można odzyskać maut?

Już teraz do Kancelarii mogą zgłaszać się firmy transportowe, które płaciły niesłusznie naliczane opłaty drogowe w latach 2017-2020. Nie jest istotna również sposób uiszczania opłat tj. bez większego znaczenia pozostaje fakt opłacania w trybie przedpłaconym bezpośrednio do Toll Collect, czy tez za pośrednictwem kart paliwowych, istotną kwestią jest jedynie fakt jej uiszczenia i załączenie stosownych dokumentów które pozwolą nam wykazać, iż opłata została faktycznie poniesiona.

Zgodnie z treścią w/w orzeczenia, niemieckie sądy powinny stosować zarówno w stosunkach prawnych przed wydaniem orzeczenia w sprawie wniosku o dokonanie wykładni, jeżeli ponadto spełnione są przesłanki wszczęcia przed właściwemu sądem postępowania w sprawie związanej ze stosowaniem takiej normy. Pomimo iż, strona niemiecka wnioskowała o ograniczenie w czasie skutków w/w orzeczenia, jednakże nie wykazała w sposób dostateczny przesłanki dobrej wiary zainteresowanych, w związku z czym Trybunał orzekł, iz:

W tych okolicznościach nie ma podstaw do ograniczenia w czasie skutków niniejszego wyroku.

Jaką kwotę zwrotu mauta można otrzymać ?

Państwo niemieckie jest zobowiązane do zwrotu kwoty odpowiadającej 3,8% lub 6% wysokości uiszczonej opłaty drogowej. Maut, zgodnie z dyrektywą 1999/62 z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe, mógł uwzględniać wyłącznie koszty infrastruktury, koszty budowy, eksploatacji, utrzymania i rozwoju danej sieci infrastruktury drogowej, tymczasem niemiecka opłata drogowa uwzględniała również koszty utrzymania policji drogowej. W zależności od wielkości floty, kwota ta może wahać się od kilku tysięcy euro do nawet kilkuset tysięcy euro.

Artykuł 7 ust. 9 dyrektywy 1999/62, zmienionej dyrektywą 2006/38, należy interpretować w ten sposób, że sprzeciwia się on temu, by opłaty za przejazd wyliczane na podstawie średniej ważonej przekraczały koszty infrastruktury danej sieci infrastruktury o 3,8% lub 6% z powodu istotnych błędów w obliczeniach lub z powodu uwzględnienia kosztów niewchodzących w zakres pojęcia „kosztów infrastruktury” w rozumieniu tego przepisu.

Dlaczego można odzyskać część mauta ?

Opłatę drogową w Niemczech można odzyskać ponieważ w dniu 28 października 2020 roku Trybunał Sprawiedliwość Unii Europejskiej wydał wyrok w sprawie o sygnaturze C-321/19 stwierdzając, że sposób naliczania wysokości myta przez Niemcy był niezgodny z obowiązującą dyrektywą. Odnosząc się szczegółowo do zagadnienia:

Artykuł 7 ust. 9 dyrektywy 1999/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe, zmienionej dyrektywą 2006/38/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r., należy interpretować w ten sposób, że koszty związane z policją drogową nie wchodzą w zakres pojęcia „kosztów eksploatacji” w rozumieniu tego przepisu.

Jak odzyskać zapłacone opłaty drogowe ?

Należy wszcząć postępowanie administracyjne o zwrot opłaty. Postępowanie można prowadzić samemu lub skorzystać z pomocy Kancelarii Transportowej LEGALTRANS, która za pośrednictwem niemieckiego oddziału od sześciu miesięcy pilotowała sprawę oraz przygotowywała się do obsługi polskich przewoźników w tym zakresie.

Celem uniknięcia przedawniani części przysługującego zwrotu wszystkie czynności należy dokonać przed końcem bieżącego roku. Prosimy o sprawne działanie. Zastrzegamy prawo do odmowy przyjęcia nowych klientów po 30.11.2020 roku.

Aby skutecznie zatrzymać bieg przedawnienia i tym samym w pewny sposób odzyskać nadpłacone myto, należy złożyć właściwie uargumentowany i udokumentowany wniosek do Ministerstwa Infrastruktury, reprezentowanego przez urząd ds. Transportu, tj. Bundesamt für Güterverkehr.

Wniosek musi być kompletny i odpowiednio uzasadniony, w przeciwnym wypadku jest nieskuteczny. Jeśli wniosek zostanie złożony w formie nieskutecznej, nie zatrzymuje biegu przedawnienia.

Chcesz szybko odzyskać opłaty?
SKONTAKTUJ SIE Z NAMI NIEZWŁOCZNIE:
531 560 920
791 694 777
531 560 930

Powrót do listy aktualności

Facebook