Nasi prawnicy posiadają wieloletnie doświadczenie w reprezentowaniu Klientów przed sądami powszechnymi, arbitrażowymi oraz sądami administracyjnymi wszystkich instancji, w tym przed Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym. Największe doświadczenie procesowe zbudowaliśmy w sprawach z zakresu prawa przewozowego oraz konwencji CMR:

– uszkodzenia towaru
– opóźnienia w dostarczeniu przesyłki
– ubytku masy
– szkody częściowej
– uszkodzeń spowodowanych czynnościami ładunkowymi
– niewykonania bądź nienależytego wykonania zlecenia transportowego
– pożytki utracone „lucrum cessans”
– wszelkiego rodzaju reklamacje
– sprawy z zakładami ubezpieczeń;
– szkody komunikacyjne;
– ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej przewoźnika (OCP) jak i spedytora

Prowadzenie każdego postępowania poprzedzamy opracowaniem szczegółowej strategii, której realizacja ma doprowadzić do osiągnięcia celów wyznaczanych przez naszych Klientów. W ramach praktyki sądowej specjalizujemy się również w postępowaniach związanych z konfliktami korporacyjnymi oraz ochroną własności intelektualnej. Gdzie tylko jest to możliwe i zasadne, zabiegamy o ochronę praw naszych Klientów w ramach tanich i szybkich postępowań zabezpieczających. W sprawach podatkowych największe doświadczenia zdobyliśmy w postępowaniach związanych z odpowiedzialnością osób trzecich za zobowiązania podatkowe spółek. Z sukcesami reprezentujemy członków zarządów wielu spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, broniąc ich przed odpowiedzialnością za zobowiązania publicznoprawne. Oprócz tego, reprezentujemy naszych Klientów również w „klasycznych” postępowaniach podatkowych.Prowadzimy również sprawy naszych Klientów w postępowaniach administracyjnych, przed różnymi organami administracji publicznej: od Inspekcji Transportu Drogowego, Państwowej Inspekcji Pracy, Komisji Nadzoru Finansowego, poprzez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, aż po Urząd Regulacji Energetyki. Każdy proces przygotowywany jest z najwyższą starannością przez specjalnie dedykowany do danego projektu zespół, a naszym priorytetem jest minimalizacja kosztów przy jednoczesnej maksymalizacji korzyści. Za cel stawiamy sobie pełną ochronę interesów naszych Mocodawców, dlatego też w każdej sytuacji staramy się nie tylko przedstawić możliwie najlepsze rozwiązanie, ale również doprowadzić do jego osiągnięcia

Facebook