POLITYKA PRYWATNOŚCI

Ochrona danych osobowych stanowi dla Kancelarii Transportowej LEGALTRANS Sp. z o.o. najwyższy priorytet, dlatego też poniżej zamieszczamy informacje dotyczące postępowania z danymi osobowymi oraz stosowania plików cookies.

 1. Administratorem danych osobowych Odwiedzających stronę internetową: https://kt-legaltrans.pl (dalej jako „Strona”) przekazanych nam dobrowolnie podczas odwiedzin Strony, profilu w Serwisie Facebook, a także w ramach świadczenia usług drogą elektroniczną lub innych wyraźnie określonych w Ogólnych Warunkach Umowy jest: Kancelaria Transportowa LEGALTRANS Sp. z o.o., zarejestrowana pod numerem KRS: 0000395357 w Sądzie Rejonowym dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z siedzibą przy ul. Batalionu Barbara 13, 33-101 Tarnów (dalej jako „Administrator”).
 2. W każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych z Administratorem można skontaktować się pod adresem e-mail: kancelaria@kt-legaltrans.pl lub pod numerem telefonu: +48 791 694 777.
 3. W pełni respektując prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Odwiedzających Stronę informujemy, iż w przypadku przekazania nam danych osobowych, przetwarzamy je w sposób zgodny z wymogami prawa polskiego oraz prawa wspólnotowego, a w szczególności zgodnie z przepisami: a) ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) (dalej jako “RODO”), b) ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000), c) ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U.2017.1219 t.j. ze zm.).
 4. Dane osobowe Odwiedzających Stronę- o ile takie zostaną nam przekazane podczas korzystania z witryny, są przetwarzane za zgodą osób, których dane dotyczą oraz wyłącznie w celu, w jakim zostały zebrane, nie dłużej niż jest to niezbędne dla osiągnięcia celu przetwarzania. Dane te są odpowiednio zabezpieczone przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 5. Przy czym możliwe jest odwiedzanie Strony Administratora bez podawania danych osobowych identyfikujących osobę fizyczną. Dane osobowe przechowywane są wówczas po zakończeniu sesji przeglądarki i przykładowo wykorzystywane podczas kolejnej wizyty na Stronie.

Mając zaś na celu zapewnienie realizacji praw Klientów oraz Odwiedzających Stronę wynikających z przepisów RODO, niniejszym pragniemy przekazać informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, określone w art. 13 lub 14 RODO.

 1. Dane osobowe Klientów oraz Odwiedzających Stronę wykorzystane zostaną w celu obsługi zapytania przesłanego w formie wiadomości e-mail lub poprzez formularz kontaktowy, w tym udzielenia odpowiedzi za pośrednictwem wiadomości e-mail.
 2. W zależności od treści przesłanego zapytania dane osobowe Klientów oraz Odwiedzających Stronę będą przetwarzane w celu: a) przygotowania oferty- wówczas podstawą prawną przetwarzania danych będzie zasadnie do art. 6 ust. 1 lit. a) RODO- zgoda Klienta lub Odwiedzającego Stronę, b) zawarcia i realizacji umowy na podstawie zainteresowania przedstawioną ofertą- wówczas podstawą prawną przetwarzania danych będzie zasadnie do art. 6 ust. 1 lit. b) RODO- niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, c) świadczenia usług doradztwa prawnego, wystawienia FV oraz w celach księgowych- wówczas podstawą prawną przetwarzania danych będzie zasadnie do art. 6 ust. 1 lit. c) RODO- wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, d) archiwizacji oraz archiwizacji dokumentów wymaganych na mocy przepisów prawa, które przechowywane są na Panelu Klienta, a także w celach dowodowych dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów- wówczas podstawą prawną przetwarzania będzie zasadnie do art. 6 ust. 1. lit. f) RODO- niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, e) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami- wówczas podstawą prawną będzie zasadnie do art. 6 ust. 1 lit. f) RODO- uzasadniony interes Administratora, f) badania satysfakcji Klientów i Odwiedzających Stronę oraz określenia jakości naszej obsługi- wówczas podstawą prawną przetwarzania danych będzie zasadnie do art. 6 ust. 1 lit. f) RODO- uzasadniony interes Administratora, g) oferowania produktów i usług bezpośrednio, w tym odbierania ich pod kątem potrzeb Klientów i Odwiedzających Stronę za pomocą profilowania- wówczas podstawą prawną przetwarzania danych będzie zasadnie do art. 6 ust. 1 lit. f) RODO- uzasadniony interes Administratora.
 3. Okres przechowywania danych osobowych Klientów oraz Odwiedzających Stronę: a) pozyskanych w celu przygotowania oferty przetwarzamy przez okres negocjowania umowy do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym Klient lub Odwiedzający Stronę ostatni raz kontaktował się z nami w sprawie przygotowania oferty, b) przetwarzanych i archiwizowanych w związku ze świadczeniem usług wyszczególnionych w łączącej nas z Klientem Umowie współpracy, przetwarzamy do końca okresu przewidzianego poszczególnymi przepisami prawa, a w szczególności prawa cywilnego, postępowania cywilnego, prawa pracy, prawa przewozowego, prawa transportowego, konwencji CMR, a także innymi, o których mowa w §2 Ogólnych Warunków Umowy oraz przez czas, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń w związku z ich realizacją oraz do końca okresu przedawnienia roszczeń w danej sprawie lub wyczerpania środków zaskarżenia, c) przetwarzanych w zakresie podstawowych danych kontaktowych w bazie Klientów objętych stałą obsługą prawną, a także w celu oferowania usług, przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem przetwarzania danych w tym celu lub wycofania zgody, jeżeli stanowi ona podstawę przetwarzania danych.
 4. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne dla udzielenia odpowiedzi na zapytanie, przygotowania oferty, świadczenia usług oraz wystawienia FV. Ponadto, w zależności od rodzaju świadczonej pomocy i doradztwa, podanie niektórych danych osobowych może być konieczne dla prawidłowego wykonania usługi, przy zachowaniu profesjonalnego charakteru działania. Niewskazanie danych może być przyczyną odmowy przygotowania oferty, świadczenia usług lub też wystawienia FV. Realizacja prawa wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych lub wycofanie zgody na przetwarzanie danych, gdy przystąpiono już do wykonywania usługi, uniemożliwi dalsze jej świadczenie.
 5. Każdy Klient oraz Odwiedzający Stronę, jeżeli dojdzie do przekazania danych ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych przetwarzanych przez Kancelarię Transportową LEGALTRANS
  Sp. z o.o. oraz do dokonania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu realizacji powyższych uprawnień należy przesłać stosowne żądanie poprzez wiadomość elektroniczną skierowaną na adres e-mail: kancelaria@kt-legaltrans.pl lub pisemną na adres siedziby Administratora.
 6. Ponadto każdy, kto uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

POLITYKA COOKIES

INFORMACJE OGÓLNE.

 1. Operatorem Serwisu [www.kt-legaltrans.pl] jest Kancelaria Transportowa LEGALTRANS Sp. z o.o., zarejestrowana pod numerem KRS: 0000395357 w Sądzie Rejonowym dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z siedzibą przy ul. Batalionu Barbara 13, 33-101 Tarnów, adres e-mail: kancelaria@kt-legaltrans.pl, numer telefonu: +48 791 694 777 (dalej jako „Operator Serwisu”).
 2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Klientach oraz Odwiedzających Serwis i ich zachowaniu w następujący sposób: a) Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje. b) Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. „ciasteczka”). c) Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego Operatora Serwisu, funkcjonującego pod adresem www.kt-legaltrans.pl

INFORMACJE O FORMULARZACH.

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez Klienta lub Odwiedzającego Serwis (dalej jako „Użytkownik Serwisu”).
 2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 3. Dane w formularzu są udostępniane podmiotom trzecim wyłącznie za zgodą Użytkownika Serwisu.
 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego.
 5. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych (przede wszystkim Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa j.b.r – NASK), serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi Operator Serwisu w tym zakresie współpracuje.

INFORMACE O PLIKACH COOKIES.

 1. Podczas korzystania przez Użytkownika Serwisu z Serwisu automatycznie zbierane są dane, do których zazwyczaj zalicza się: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te mogą być zbierane przez pliki cookies (tzw. ciasteczka), system Google Analytics oraz mogą być zapisywane w logach serwera.
 2. Pliki cookies, o których mowa w pkt. 1, stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach: a) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; b) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła; c) określania profilu Użytkownika Serwisu w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika Serwisu.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics
 10. Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji Użytkownika Serwisu lub czasie pozostawania na danej stronie.
 11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google Użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
 12. Media społecznościowe stron trzecich (np. Facebook, Twitter, LinkedIn, Google+) mogą rejestrować informacje na temat Użytkownika Serwisu, na przykład wówczas, gdy kliknie na przycisk „Dodaj” lub „Lubię to” w odniesieniu do danego portalu społecznościowego podczas pobytu na Stronie Internetowej. Usługodawca nie kontroluje stron podmiotów trzecich ani ich działań. Informacje na temat witryn mediów społecznościowych są dostępne na wyżej wspomnianych stronach.

LOGI SERWERA.

 1. Informacje o niektórych zachowaniach Użytkowników Serwisu podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać: a) czas nadejścia zapytania, b) czas wysłania odpowiedzi, c) nazwę stacji Klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP, d) informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP, e) adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku, gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik, f) informacje o przeglądarce Użytkownika, g) informacje o adresie IP.
 3. Powyższe dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony, wykorzystywane są zaś jedynie dla celów administrowania serwerem.

UDOSTĘPNIANIE DANYCH.

 1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
 2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą osoby, której dane te dotyczą.
 3. Operator Serwisu może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym
  z żądania.

Facebook