Doświadczenie, skuteczność oraz znajomość branży transportowej, spedycyjnej oraz logistycznej to z nasze największe atuty. Z uwagi na fakt, iż nasza działalność od wielu lat w głównej mierze sprowadza się do obsługi przedsiębiorstw transportowych i spedycyjnych, jesteśmy w stanie zapewnić Państwu najbardziej specjalistyczne rozwiązania prawne jak również możliwość rozwiązywania najbardziej skomplikowanych zadań z którymi spotykacie się Państwo na co dzień. Przez lata praktyki udało nam się wypracować szereg optymalnych rozwiązań prawnych, doskonale sprawdzających się w obecnym stanie prawnym oraz aktualnej sytuacji na rynku transportowym.

 

Poniżej spis aktów prawnych związanych z prawem transportowym z zakresie których Kancelaria Transportowa LEGALTRANS jest liderem branży usług prawnych:
1. Ustawodawstwa krajowego oraz unijnego z zakresu stosowania norm czasu pracy, jazdy i odpoczynków:
 • Rozporządzenia (WE) 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniające rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak również uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85 (Dz.U.UE.L.2006.102.1, z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców (Dz.U.2012.1155)
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz.U.1998.21.94)
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 165/2014 z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie tachografów stosowanych w transporcie drogowym i uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego
 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o systemie tachografów cyfrowych (Dz.U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1494 z późn. zm.)
 • Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 7 czerwca 2011 r. w sprawie obliczania dziennego czasu prowadzenia pojazdu zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady
 • Dyrektywa 2002/15/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 mara 2002 r. w sprawie organizacji czasu pracy osób wykonujących czynności w trasie w zakresie transportu drogowego
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 kwietnia 2006 r. w sprawie pobierania danych z tachografu cyfrowego, ich przechowywania i przekazywania
2. Ustawodawstwa krajowego oraz unijnego z zakresu wykonywania transportu drogowego:
 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U.2013.1414)
 • Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)
 • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE
 • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1072/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczące wspólnych zasad dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2010 r. w sprawie systemu oceny ryzyka podmiotów wykonujących przewóz drogowy w zakresie występowania naruszeń dotyczących czasu prowadzenia pojazdu, obowiązkowych przerw i czasu odpoczynku kierowców
 • Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 31 lipca 2007 r. w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach
 • Dyrektywa Rady 96/3/WE z dnia 25 lipca 1996 r. ustanawiająca dla niektórych pojazdów drogowych poruszających się na terytorium Wspólnoty maksymalne dopuszczalne wymiary w ruchu krajowym i międzynarodowym oraz maksymalne
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie kontroli przewozu drogowego
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów
3.Ustawodawstwa krajowego oraz unijnego z zakresu wymagań dla kierowców:
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie badań psychologicznych kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz wykonujących pracę na stanowisku kierowcy z dnia 1 kwietnia 2005 r.
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami z dnia 9 stycznia 2013 r. (Dz.U. z 2012, poz. 1137 i 1448)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
4. Ustawodawstwa krajowego oraz unijnego z zakresu świadczenia usług przewozowych i spedycyjnych:
 • Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz.U. 1984, Nr 53, poz. 272 z późn. zm)
 • Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR) z dnia 19 maja 1956 r.
 • Umowa o międzynarodowych przewozach szybko psujących się artykułów żywnościowych i o specjalnych środkach transportu przeznaczonych do tych przewozów (ATP) z dnia 1 września 1970 r.

Facebook