Przekształcenia i podziały przedsiębiorstw

Podczas prowadzenia działalności może dojść do sytuacji, w której do realizacji określonych celów przedsiębiorcy będą zmuszeni dokonać transformacji w inną formę prawną. Nasza kancelaria LEGALTRANS pomaga takim podmiotom we wszelkiego rodzaju transformacjach: łączeniach, podziałach i przekształceniach. Do naszych usług należy:

  • strategiczne planowanie zmian podmiotowych (prawne, podatkowe i księgowe)
  • przekształcenia spółek i innych podmiotów
  • podziały spółek przez wydzielenie lub zawiązanie nowego podmiotu
  • restrukturyzacje grup kapitałowych
  • wykorzystywanie różnych podmiotów i rozwiązań prawnych w transakcjach kapitałowych.

Transformacje zachodzące w spółkach to postępowania złożone i kilkuetapowe, wymagające profesjonalnego wsparcia prawnego i planu działania. Zespół specjalistów LEGALTRANS dysponuje odpowiednim przygotowaniem merytorycznym i praktycznym do świadczenia usług tego rodzaju. Opracowujemy dla naszych Klientów diagnozę bieżącej sytuacji ich przedsiębiorstw, a także dokonujemy oceny tego, jak planowana reorganizacja jednostki wpłynie na efektywność wykonywanych działań. Wskazujemy wszelkie konsekwencje prawne, księgowe i podatkowe.  Ponadto pomagamy również w sporządzeniu wszystkich wymaganych dokumentów, jak i w wyborze najkorzystniejszego scenariusza. Do naszych obowiązków należy także kontakt z sądami, urzędami oraz podmiotami zainteresowanymi takimi przekształceniami.

Łączenie spółek prawa handlowego

Spółki osobowe i kapitałowe mogą łączyć się ze sobą poprzez przejęcie (inkorporacja) lub fuzję (powstanie nowej spółki). Spółki kapitałowe oraz komandytowo-akcyjne mogą łączyć się ponadto ze spółkami zagranicznymi (połączenia transgraniczne). W przypadku łączenia spółek osobowych musi dojść do zawiązania spółki kapitałowej.

Podział spółek kapitałowych

Podziałowi podlegają jedynie spółki kapitałowe, które mogą dzielić się na dwie albo więcej spółek kapitałowych. Podział może odbywać się poprzez:

  • Przejęcie
  • Zawiązanie nowej spółki
  • Przejęcie i zawiązanie nowej spółki
  • Wydzielenie

Przekształcenia spółek

Art. 551 § 1 kodeksu spółek handlowych wskazuje, że spółka: jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna, z ograniczoną odpowiedzialnością oraz akcyjna (spółka przekształcana) może być przekształcona w inną spółkę handlową (spółkę przekształconą).

Przekształcenie odnosi się także do spółek cywilnych. Tego rodzaju spółki mogą zostać przekształcone w spółki handlowe, inne niż spółki jawne.

Ponadto, przekształceniu podlega również przedsiębiorca, będący osobą fizyczną, który wykonuje działalność gospodarczą we własnym imieniu – może on przekształcić swoją działalność w jednoosobową spółkę kapitałową.

Facebook