Jedną z usług oferowanych przez Kancelarię Transportową LEGALTRANS jest profesjonalne i kompleksowe rozliczanie czasu pracy kierowców. Doświadczenie naszych pracowników oraz profesjonalne rozwiązania techniczne jakie stosujemy sprawiają, że jesteśmy w stanie świadczyć tą niezwykle ważną usługę na najwyższym poziomie. Każdy przedsiębiorca transportowy wie jak istotna jest dokładność w prowadzeniu dokumentacji zakładu pracy oraz zadowolenie osób w nim zatrudnionych. Nasze doradztwo w zakresie rozliczania czasu pracy zmierza więc przede wszystkim do uporządkowania spraw pracowniczych i do rzetelnego wyliczania wynagrodzenia kierowców. Ustawodawca mając na względzie zapewnienie bezpieczeństwa w zatrudnieniu oraz kierując się potrzebą ujednolicenia sposobów rozliczania czasu pracy wprowadził w tym zakresie regulacje prawne. Niestety z uwagi na niejasny sposób wyartykułowania swych zamiarów, przepisy te sprawiają wiele trudności dla przeważającej części przedsiębiorstw. W związku z tym, naszym zadaniem jest przybliżanie wszelkich zagadnień w tym zakresie oraz rozwiązywanie skomplikowanych sytuacji, które pojawiają się w codziennym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa.

Zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o czasie pracy kierowców pracodawca jest zobowiązany prowadzić ewidencje czasu pracy dla osób, które zatrudnia na podstawie stosunku pracy, lub które osobiście wykonują przewozy drogowe na jego rzecz w oparciu o inne umowy. Ponadto art. 26d ust. 1 ustawy o czasie pracy kierowców nakazuje ewidencjonowanie czasu pracy także samych przedsiębiorców. Należy również pamiętać, że zgodnie z art. 25 ust. 1b ustawy o czasie pracy kierowców pracodawca powinien prowadzić indywidualne karty nieobecności pracownika w pracy zawierające ich podział na rodzaj i wymiar. Za brak prowadzenia ewidencji czasu pracy, przedsiębiorca może zostać ukarany przez organ kontrolny, a także może utracić dobrą reputację, o której mowa w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 roku. Co do formy prowadzenia ewidencji czasu pracy kierowców zatrudnionych na podstawie stosunku pracy stanowisko zajął między innymi Główny Inspektorat Pracy w piśmie z dnia 31 grudnia 2009 roku. Zgodnie z nim ewidencja musi umożliwiać prawidłowe ustalenie wynagrodzenia kierowcy oraz wypłatę innych świadczeń związanych z pracą. GIP wskazał co prawda na brak wyraźnego powiązania art. 25 ustawy o czasie pracy kierowców z § 8 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika, jednak podkreślił, że ewidencja musi stanowić spójny i rzetelny dokument przedstawiający pracę w poszczególnych dobach, jak również powinna wyszczególniać pracę w niedziele i święta, w porze nocnej, w godzinach nadliczbowych, a także w dni wolne od pracy. Ewidencja musi również zawierać informacje o dyżurach, urlopach, zwolnieniach od pracy oraz innych usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych nieobecnościach w pracy. Należy jeszcze wspomnieć o wyodrębnieniu godzin nadliczbowych 100% i 50% oraz średniotygodniowych, jak również o podziale dyżurów na dyżury 100% i 50%. Odrębną kwestią jest natomiast wykonywanie ewidencji dla osób, które nie pozostają w stosunku pracy oraz dla samych przedsiębiorców. Do tej grupy zastosowanie ma rozdział 3a ustawy o czasie pracy kierowców. Mnogość instytucji prawa pracy wpływających na wynagrodzenie kierowców sprawia ogromny kłopot przedsiębiorcom. Bez odpowiedniego przygotowania merytorycznego, nie są oni w stanie przyporządkować poszczególnych aktywności kierowcy do prawidłowej instytucji. Ponadto sam sposób wyliczania ewidencji wymaga zastosowania wielu zmiennych, które mają wpływ na końcowy wynik. Naszym zadaniem jest sprawienie by ten obowiązek stał się prostszy.

Oprócz rozliczania czasu pracy Kancelaria Transportowa LEGALTRANS świadczy usługę kontroli czasu prowadzenia pojazdu, przerw i odpoczynków. Skierowana jest ona do przedsiębiorstw wykonujących przewóz drogowy objęty przepisami rozporządzenia (WE) 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. W jej ramach analizujemy dostarczone wykresówki oraz pliki cyfrowe z kart i tachografów cyfrowych. Dzięki naszym specjalistom, przedsiębiorca może uzyskać informacje na temat naruszeń popełnianych przez zatrudnionych kierowców. Na podstawie tej wiedzy, przedsiębiorcy łatwiej jest podjąć decyzję o dodatkowym przeszkoleniu danego pracownika, co w przyszłości może przełożyć się na zmniejszenie lub całkowite wyeliminowanie kar z tytułu powyższych naruszeń, podczas ewentualnej kontroli. Raporty wysyłane do naszych klientów zawierają przewidywane kary, zgodne z obowiązującym taryfikatorem oraz grafiki, które ułatwiają zrozumienie charakteru poszczególnych naruszeń. Dodatkowym atutem oferowanej usługi jest równoległa kontrola pod kątem poprawności stosowania się kierowców do przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o czasie pracy kierowców. Należy pamiętać, że zgodnie z art. 10 rozporządzenia 561/2006 WE przedsiębiorca jest zobowiązany między innymi do przeprowadzania częstych kontroli w zakresie przepisów rozdziału II rozporządzenia, tak by eliminować ewentualne naruszenia. Nasza usługa jest odpowiedzią na powyższy wymóg.

Facebook