Ewidencja czasu pracy kierowców

Nasza kancelaria LEGALTRANS zapewniająca specjalistyczną pomoc i wsparcie prawne przedsiębiorstwom z branży transportowej, w ramach swoich usług oferuje także profesjonalne i kompleksowe rozliczanie czasu pracy kierowców.

USŁUGA ROZLICZANIA CZASU PRACY KIEROWCÓW

Każdy przedsiębiorca transportowy wie,  jak istotna jest dla tej działalności dokładność w prowadzeniu dokumentacji zakładu pracy oraz zadowolenie osób w nim zatrudnionych. Nasze doradztwo w zakresie rozliczania kierowców zmierza więc przede wszystkim do uporządkowania spraw pracowniczych oraz rzetelnego wyliczania ich wynagrodzenia.

Ustawodawca, mając na względzie zapewnienie bezpieczeństwa w zatrudnieniu oraz kierując się potrzebą ujednolicenia sposobów rozliczania czasu pracy, wprowadził odpowiednie regulacje prawne. Niestety z uwagi na niejasny sposób wyartykułowania, przepisy te sprawiają wiele trudności dla przeważającej części przedsiębiorstw. W związku z tym, naszym zadaniem jest przybliżanie wszelkich zagadnień w tym zakresie oraz rozwiązywanie skomplikowanych sytuacji, które pojawiają się w codziennym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa.

Regulacje prawne odnoszące się do tego zagadnienia znajdziemy w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców.

Zgodnie z art. 25 ww. ustawy pracodawca jest zobowiązany prowadzić ewidencję czasu pracy dla osób, które zatrudnia na podstawie stosunku pracy, lub które osobiście wykonują przewozy drogowe na jego rzecz w oparciu o inne umowy. Ponadto art. 26d ust. 1 ustawy o czasie pracy kierowców nakazuje ewidencjonowanie czasu pracy także samych przedsiębiorców.

Art. 25 ust. 1b wskazuje natomiast, że pracodawca powinien prowadzić indywidualne karty nieobecności pracownika w pracy zawierające ich podział na rodzaj i wymiar.

Za brak prowadzenia ewidencji czasu pracy, przedsiębiorca może zostać ukarany przez organ kontrolny, a także może utracić dobrą reputację, o której mowa w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 roku.

Forma prowadzenia ewidencji czasu pracy kierowców

Co do formy prowadzenia ewidencji czasu pracy kierowców zatrudnionych na podstawie stosunku pracy, stanowisko zajął m.in. Główny Inspektorat Pracy w piśmie z dnia 31 grudnia 2009 roku. Zgodnie z nim ewidencja musi umożliwiać prawidłowe ustalenie wynagrodzenia kierowcy oraz wypłatę innych świadczeń związanych z pracą. GIP wskazał co prawda na brak wyraźnego powiązania art. 25 ustawy o czasie pracy kierowców z § 8 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika, jednak podkreślił, że ewidencja czasu pracy kierowców musi:

 • Stanowić spójny i rzetelny dokument przedstawiający pracę w poszczególnych dobach,
 • Wyszczególniać pracę w niedziele i święta, w porze nocnej, w godzinach nadliczbowych, a także w dni wolne od pracy,
 • Zawierać informacje o dyżurach, urlopach, zwolnieniach od pracy oraz innych usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych nieobecnościach w pracy,
 • Wyodrębniać godziny nadliczbowe 100% i 50% oraz średniotygodniowe, jak również podział dyżurów na dyżury 100% i 50%.

Rozporządzenie w sprawie dokumentacji pracowniczej

Od dnia 1 stycznia 2019 roku obowiązuje nowe Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie dokumentacji pracowniczej. Zastąpiło ono rozporządzenie z 1996 r. o aktach osobowych. Nowym rozporządzeniem doprecyzowano kwestię obowiązkowej zawartości ewidencji czasu pracy.

Obecne rozporządzenie, tak jak i poprzednie, odnosi się do sposobu prowadzenia ewidencji czasu pracy.

Zgodnie z aktualnym stanem prawnym, ewidencja czasu pracy, również ewidencja czasu pracy kierowców, musi zawierać informacje o:

 • liczbie przepracowanych godzin oraz godzinie rozpoczęcia i zakończenia pracy,
 • liczbie godzin przepracowanych w porze nocnej,
 • liczbie godzin nadliczbowych,
 • dniach wolnych od pracy, z oznaczeniem tytułu ich udzielenia,
 • liczbie godzin dyżuru oraz godzinie rozpoczęcia i zakończenia dyżuru, ze wskazaniem miejsca jego pełnienia,
 • rodzaju i wymiarze zwolnień od pracy,
 • rodzaju i wymiarze innych usprawiedliwionych nieobecności w pracy,
 • wymiarze nieusprawiedliwionych nieobecności w pracy.

W przypadku zatrudniania pracowników młodocianych ewidencja czasu pracy powinna zawierać również informacje o czasie pracy takiego pracownika przy pracach wzbronionych młodocianym, których wykonywanie jest dozwolone w celu odbycia przez nich przygotowania zawodowego.

Odrębną kwestią jest natomiast wykonywanie ewidencji dla osób, które nie pozostają w stosunku pracy oraz dla samych przedsiębiorców. Do tej grupy zastosowanie ma rozdział 3a ustawy o czasie pracy kierowców.

Mnogość instytucji prawa pracy wpływających na wynagrodzenie kierowców sprawia ogromny kłopot przedsiębiorcom. Bez odpowiedniego przygotowania merytorycznego, nie są oni w stanie przyporządkować poszczególnych aktywności kierowcy do prawidłowej instytucji. Ponadto sam sposób wyliczania ewidencji wymaga zastosowania wielu zmiennych, które mają wpływ na końcowy wynik. Naszym zadaniem jest sprawienie, aby rozliczanie kierowców stało się prostsze. Ewidencja czasu pracy kierowców wykonana z pomocą naszych pracowników z pewnością uporządkuje rozliczanie kierowców w Państwa firmie.

USŁUGA KONTROLI CZASU PROWADZENIA POJAZDU, PRZERW I ODPOCZYNKÓW

Kancelaria Transportowa LEGALTRANS świadczy również usługę kontroli czasu prowadzenia pojazdu, przerw i odpoczynków. Jest ona skierowana do przedsiębiorstw wykonujących przewóz drogowy objęty przepisami rozporządzenia (WE) 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r.

W jej ramach analizujemy dostarczone wykresówki oraz pliki cyfrowe z kart i tachografów cyfrowych. Dzięki naszym specjalistom przedsiębiorca może uzyskać informacje na temat naruszeń popełnianych przez zatrudnionych kierowców. Na podstawie tej wiedzy, przedsiębiorcy łatwiej jest podjąć decyzję o dodatkowym przeszkoleniu danego pracownika, co w przyszłości może przełożyć się na zmniejszenie lub całkowite wyeliminowanie kar z tytułu powyższych naruszeń, podczas ewentualnej kontroli. Raporty wysyłane do naszych klientów zawierają przewidywane kary, zgodne z obowiązującym taryfikatorem oraz grafiki, które ułatwiają zrozumienie charakteru poszczególnych naruszeń. Dodatkowym atutem oferowanej usługi jest równoległa kontrola pod kątem poprawności stosowania się kierowców do przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o czasie pracy kierowców. Należy pamiętać, że zgodnie z art. 10 rozporządzenia 561/2006 WE przedsiębiorca jest zobowiązany m.in. do przeprowadzania częstych kontroli w zakresie przepisów rozdziału II rozporządzenia, po to, by eliminować ewentualne naruszenia. Nasza usługa jest odpowiedzią na powyższy wymóg.

ROZLICZANIE KIEROWCÓW – RAPORTY DLA PRZEDSIĘBIORSTW Z BRANŻY TRANSPORTOWEJ

Nasza Kancelaria LEGALTRANS jest gotowa przygotować dla swoich Klientów liczne raporty, wykrywające:

 • naruszenie w zakresie częstotliwości pobierania danych z tachografów cyfrowych i kart kierowców oraz warunków przechowywania tych danych;
 • naruszenie obowiązku wczytywania danych urządzenia rejestrującego w odniesieniu do poszczególnych pojazdów;
 • przewóz towaru niebezpiecznego bez wymaganych dokumentów, w tym bez wymaganego zezwolenia;
 • przekroczenie dopuszczalnych nacisków osie na drogach publicznych, przejazd bez wymaganego zezwolenia;
 • przekroczenie dopuszczalnej wysokości zespołu pojazdów, przejazd bez wymaganego zezwolenia;
 • przekroczenie przez kierowcę maksymalnego czasu prowadzenia pojazdu bez przerwy;
 • naruszenie w zakresie nieudzielenia przerwy, o której mowa w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców;
 • nierejestrowanie za pomocą urządzenia rejestrującego lub cyfrowego urządzenia rejestrującego na wykresówce lub karcie kierowcy wskazań w zakresie prędkości pojazdu, aktywności kierowcy i przebytej drogi;
 • ingerencja w dane zapisane w cyfrowym urządzeniu rejestrującym, na karcie kierowcy lub na karcie przedsiębiorstwa
 • naruszenie obowiązku uiszczenia opłaty elektronicznej;
 • naruszenie przepisów o stosowaniu urządzeń rejestrujących samoczynnie prędkość jazdy, czas jazdy i odpoczynek oraz aktywność kierowcy;
 • skrócenie dziennego czasu odpoczynku o czas powyżej 15 minut do jednej godziny, skrócenie dziennego czasu odpoczynku za każdą następną rozpoczętą godzinę;
 • brak w okazanej do kontroli wykresówce przepisowych wpisów;
 • nieokazanie podczas kontroli w przedsiębiorstwie wykresówki, danych z karty kierowcy, z tachografu cyfrowego lub dokumentu potwierdzającego fakt nieprowadzenia pojazdu.

Facebook