Stała Obsługa Prawna

Oferta Kancelarii dotycząca Stałej Obsługi Prawnej

Stała Obsługa Prawna Kancelarii Transportowej LEGALTRANS skierowana dla najbardziej wymagających klientów, którym zależy na stałym dostępie do kompleksowych i specjalistycznych  usług prawniczych za zryczałtowaną stawkę miesięczną. Usługa ta posiada szeroki zakres merytoryczny oraz jest indywidualnie dopasowana w zależności od zapotrzebowania Klienta. W celu omówienia szczegółów prosimy o kontakt. Jednocześnie zaznaczam, iż decydując się na współpracę z nami, mogą Państwo stosownie do zaistniałych potrzeb wybrać odpowiednią konfigurację spośród poniżej wymienionych usług:

skierowanych bezpośrednio do kierowców wykonujących przewozy w przedsiębiorstwie: 
 • doradztwo prawne z dziedzin prawa przewozowego (tj. konwencja CMR, Konwencja TIR, Umowa ATP, ustawa Prawo Przewozowe dla spedytorów bądź dyspozytorów. Porada udzielana jest niezwłocznie w formie ustnej, a w przypadkach zapytań wymagających głębszej analizy – w formie pisemnej, w ustalonych wcześniej terminie;
 • alert prawny – bezpośrednia informacja o zmianie przepisów dotyczących prawa transportowego, ze szczególnymi uwzględnieniem prawa przewozowego;
 • szkolenia dla spedytorów – zarówno w formie przeprowadzanych zdalnie, za pośrednictwem wewnętrznego systemu CRM testów z zakresu znajomości ustawodawstwa niezbędnego na stanowisku osoby zarządzającej flotą;
skierowanych do spedytorów, dyspozytorów zarządzających flotą w przedsiębiostwie
 • reprezentacja podczas kontroli drogowych (organów uprawnionych do kontroli drogowej na terenie RP oraz jej odpowiedników w państwach członkowskich UE) –  zakres usług obejmuje w szczególności: wsparcie prawne podczas samej kontroli poprzez kontakt telefoniczny z kierowcą bądź dyspozytorem, sporządzenie pism wyjaśniających, sprzeciwów od wyroków nakazowych, odwołania od nałożonych niesłusznie bądź wydanych z naruszeniem przepisów prawa decyzji administracyjnych, ze skargą do WSA włącznie;
 • całodobowy telefon alarmowy dla kierowców – możliwość skorzystania z szybkiej, telefonicznej porady prawnej z wcześniej ustalonego zakresu tj. zwykle z przepisów związanych z czasem jazdy kierowców (ustawa o czasie pracy kierowców, rozporządzenie 561/2006 (WE), Umowa AETR,  Wytycznej Komisji Europejskiej, rozporządzenia 3821/85 (EWG), rozporządzenia 165/2014 (UE);
 • całodobowy telefon z tłumaczem – zapewniany całodobową możliwość skorzystania przez kierowców z pomocy tłumacza ze wszystkich języków państw członkowskich UE oraz Europy Wschodniej. Tłumacze Ci są wyspecjalizowani w obsłudze spraw związanych z codziennymi zadaniami przed jakimi staje kierowca podczas swojej pracy, takich jak problemy przy podejmowaniu ładunków, kolizje i wypadki komunikacyjne, przeprowadzenie kontroli drogowej;
skierowanych do Działu Kadr w przedsiębiorstwie
Wykonujemy plany przekształcenia

reprezentacja podczas kontroli organów administracyjnych w przedsiębiorstwie (organów uprawnionych do przeprowadzenia takiej kontroli na terenie RP, w tym postępowaniach wszczętych przez Prokuratura, a szczególności w zakresie wypadków komunikacyjnych, zakres usługi obejmuje w szczególności: reprezentacja podczas kontroli, weryfikacja dostarczonych protokołów pokontrolnych, sporządzenie niezbędnych pism wyjaśniających, odwołanie od nałożonych niesłusznie bądź wydanych z naruszeniem przepisów prawa decyzji administracyjnych, ze skargą do WSA włącznie;

stały controling dokumentacji, odnoszącej się do niezbędnych dokumentów wynikających z ustawy Kodeks Pracy, ustawy o czasie pracy kierowców, ustawy o transporcie drogowym, rozporządzeniu 1072/2009 (WE) dla pracowników, kierowców, zarządzającego transportem oraz pojazdów przedsiębiorstwa;

alert prawny – bezpośrednia informacja o zmianie przepisów dotyczących prawa pracy, na szczeblu krajowym oraz UE, z jednoczesną ich interpretacją;

skierowanych do Działu Księgowości w przedsiębiorstwie
 • windykacja transportowa – przeprowadzana zarówno poprzez profilaktyczne monitorowanie przeterminowanych wierzytelności, jak również przeprowadzania niezbędnych czynności, w tym mediację, a docelowo wytoczenie powództwa;
 • optymalizacja i stała kontrola wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy, obejmująca monitoring Regulaminu Pracy, Regulaminu Wynagradzania obowiązujących w przedsiębiorstwie, Umów o pracę, Umów cywilnoprawnych;
 • wprowadzenie procedur pozwalających na zabezpieczenie przed skutecznie dochodzonymi roszczeniami kierowców wytaczanymi przed Sądami Pracy oraz Wydziałami Cywilnymi (wskazanie optymalnych systemów rozliczeniowych oraz optymalizacja składników wynagrodzenia, weryfikacja umów z samozatrudnionymi);
 • alert prawny – bezpośrednia informacja o zmianie przepisów dotyczących prawa podatkowego w transporcie;
skierowanych do Zarządu Przedsiębiorstwa
 • sporządzanie oraz analiza merytorycznej prawidłowości zawieranych umów transportowych, zakres usług obejmuje w szczególności: umowy o samozatrudnienie z kierowcami niebędącymi pracownikami, lecz osobiście wykonującymi przewozu na rzecz Przedsiębiorcy, analiza zawartych umów OC zarówno w zakresie przewoźnika jak również spedycji, regulaminy, kontrakty);
 • Cykliczne szkolenia dla Zarządu z zakresu znowelizowanych aktów prawnych (online oraz w siedzibie przedsiębiorcy lub w siedzibie Kancelarii);
 • gotowość zapewnienia zastępstwa procesowego w sprawach związanych z prawem transportowym;
 • alert prawny – bezpośrednia informacja o zmianie przepisów dotyczących prawa transportowego;

Facebook