Stała Obsługa Prawna

Stała Obsługa Prawna Kancelarii Transportowej LEGALTRANS jest skierowana dla najbardziej wymagających klientów, którym zależy na stałym dostępie do kompleksowych i specjalistycznych  usług prawniczych za zryczałtowaną stawkę miesięczną.

Usługa ta posiada szeroki zakres merytoryczny oraz jest indywidualnie dopasowywana w zależności od zapotrzebowania Klienta. W celu omówienia szczegółów prosimy o kontakt. Informujemy również, że  decydując się na współpracę z naszą kancelarią, mogą Państwo stosownie do zaistniałych potrzeb wybrać odpowiednią konfigurację spośród poniżej wymienionych usług:

Skierowanych bezpośrednio do kierowców wykonujących przewozy w przedsiębiorstwie

 1. Doradztwo prawne z dziedzin prawa przewozowego (tj. konwencja CMR, Konwencja TIR, Umowa ATP, ustawa Prawo Przewozowe) dla spedytorów bądź dyspozytorów. Porada jest udzielana niezwłocznie w formie ustnej, a w przypadkach zapytań wymagających głębszej analizy – w formie pisemnej, w ustalonych wcześniej terminie;
 2. Alert prawny – bezpośrednia informacja o zmianie przepisów dotyczących prawa transportowego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa przewozowego;
 3. Szkolenia dla spedytorów – odbywające się w formie zdalnie przeprowadzanych testów, za pośrednictwem wewnętrznego systemu CRM. Ich zakres obejmuje znajomość ustawodawstwa niezbędnego na stanowisku osoby zarządzającej flotą.

Skierowanych do spedytorów oraz dyspozytorów zarządzających flotą w przedsiębiorstwie

 1. Reprezentacja podczas kontroli drogowych (organów uprawnionych do kontroli drogowej na terenie RP oraz jej odpowiedników w państwach członkowskich UE) –  zakres usług obejmuje w szczególności: wsparcie prawne podczas samej kontroli poprzez kontakt telefoniczny z kierowcą bądź dyspozytorem, sporządzenie pism wyjaśniających, sprzeciwów od wyroków nakazowych, odwołania od nałożonych niesłusznie bądź wydanych z naruszeniem przepisów prawa decyzji administracyjnych, ze skargą do WSA włącznie;
 2. Całodobowy telefon alarmowy dla kierowców – możliwość skorzystania z szybkiej, telefonicznej porady prawnej z wcześniej ustalonego zakresu tj. zwykle z przepisów związanych z czasem jazdy kierowców (ustawa o czasie pracy kierowców, rozporządzenie 561/2006 (WE), Umowa AETR,  Wytycznej Komisji Europejskiej, rozporządzenia 3821/85 (EWG), rozporządzenia 165/2014 (UE);
 3. Całodobowy telefon z tłumaczem – zapewniamy całodobową możliwość skorzystania przez kierowców z pomocy tłumacza ze wszystkich języków państw członkowskich UE oraz Europy Wschodniej. Są oni wyspecjalizowani w obsłudze spraw związanych z codziennymi zadaniami, przed jakimi staje kierowca podczas swojej pracy takich jak problemy przy podejmowaniu ładunków, kolizje i wypadki komunikacyjne, przeprowadzenie kontroli drogowej.

Skierowanych do Działu Kadr w przedsiębiorstwie

 1. Reprezentacja podczas kontroli organów administracyjnych w przedsiębiorstwie (organów uprawnionych do przeprowadzenia takiej kontroli na terenie RP, w tym postępowaniach wszczętych przez Prokuraturę, a szczególności w zakresie wypadków komunikacyjnych). Zakres usług obejmuje m.in.: reprezentację podczas kontroli, weryfikację dostarczonych protokołów pokontrolnych, sporządzenie niezbędnych pism wyjaśniających, odwołanie od nałożonych niesłusznie bądź wydanych z naruszeniem przepisów prawa decyzji administracyjnych, ze skargą do WSA włącznie;
 2. Stały controling dokumentacji – odnoszący się do niezbędnych dokumentów wynikających z ustawy Kodeks Pracy, ustawy o czasie pracy kierowców, ustawy o transporcie drogowym, rozporządzeniu 1072/2009 (WE) dla pracowników, kierowców, zarządzającego transportem oraz pojazdów przedsiębiorstwa;
 3. Alert prawny – bezpośrednia informacja o zmianie przepisów dotyczących prawa pracy, na szczeblu krajowym oraz UE, z ich jednoczesną interpretacją.

Skierowanych do Działu Księgowości

 1. Windykacja transportowa – wykonywana zarówno poprzez profilaktyczne monitorowanie przeterminowanych wierzytelności, jak również przeprowadzanie niezbędnych czynności, w tym mediację, a docelowo wytoczenie powództwa;
 2. Optymalizacja i stała kontrola wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy, obejmująca monitoring Regulaminu Pracy, Regulaminu Wynagradzania obowiązujących w przedsiębiorstwie, Umów o pracę, Umów cywilnoprawnych;
 3. Wprowadzenie procedur pozwalających na zabezpieczenie przed skutecznie dochodzonymi roszczeniami kierowców wytaczanymi przed Sądami Pracy oraz Wydziałami Cywilnymi (wskazanie optymalnych systemów rozliczeniowych, optymalizacja składników wynagrodzenia oraz weryfikacja umów z samozatrudnionymi);
 4. Alert prawny – bezpośrednia informacja o zmianie przepisów dotyczących prawa podatkowego w transporcie.

Skierowanych do Zarządu przedsiębiorstwa

 1. Sporządzanie oraz analiza merytorycznej prawidłowości zawieranych umów transportowych – zakres usług obejmuje w szczególności: umowy o samozatrudnienie z kierowcami niebędącymi pracownikami, lecz osobiście wykonującymi przewóz na rzecz Przedsiębiorcy, analiza zawartych umów OC zarówno w zakresie przewoźnika, jak i spedycji, regulaminy, kontrakty;
 2. Cykliczne szkolenia dla Zarządu z zakresu znowelizowanych aktów prawnych (online oraz w siedzibie przedsiębiorcy lub w siedzibie Kancelarii);
 3. Gotowość zapewnienia zastępstwa procesowego w sprawach związanych z prawem transportowym;
 4. Alert prawny – bezpośrednia informacja o zmianie przepisów dotyczących prawa transportowego.

Facebook