skew font affinity designer free windows 10 contact your system administrator to upgrade enterprise editions free download ttf fonts for windows 10 autodesk maya 2016 linux crack free windows vista home basic product key 32 bit free newblue titler pro 6 edius free

Stała Obsługa Prawna

Stała Obsługa Prawna Kancelarii Transportowej LEGALTRANS jest skierowana dla najbardziej wymagających klientów, którym zależy na stałym dostępie do kompleksowych i specjalistycznych  usług prawniczych za zryczałtowaną stawkę miesięczną.

Usługa ta posiada szeroki zakres merytoryczny oraz jest indywidualnie dopasowywana w zależności od zapotrzebowania Klienta. W celu omówienia szczegółów prosimy o kontakt. Informujemy również, że  decydując się na współpracę z naszą kancelarią, mogą Państwo stosownie do zaistniałych potrzeb wybrać odpowiednią konfigurację spośród poniżej wymienionych usług:

Skierowanych bezpośrednio do kierowców wykonujących przewozy w przedsiębiorstwie

 1. Doradztwo prawne z dziedzin prawa przewozowego (tj. konwencja CMR, Konwencja TIR, Umowa ATP, ustawa Prawo Przewozowe) dla spedytorów bądź dyspozytorów. Porada jest udzielana niezwłocznie w formie ustnej, a w przypadkach zapytań wymagających głębszej analizy – w formie pisemnej, w ustalonych wcześniej terminie;
 2. Alert prawny – bezpośrednia informacja o zmianie przepisów dotyczących prawa transportowego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa przewozowego;
 3. Szkolenia dla spedytorów – odbywające się w formie zdalnie przeprowadzanych testów, za pośrednictwem wewnętrznego systemu CRM. Ich zakres obejmuje znajomość ustawodawstwa niezbędnego na stanowisku osoby zarządzającej flotą.

Skierowanych do spedytorów oraz dyspozytorów zarządzających flotą w przedsiębiorstwie

 1. Reprezentacja podczas kontroli drogowych (organów uprawnionych do kontroli drogowej na terenie RP oraz jej odpowiedników w państwach członkowskich UE) –  zakres usług obejmuje w szczególności: wsparcie prawne podczas samej kontroli poprzez kontakt telefoniczny z kierowcą bądź dyspozytorem, sporządzenie pism wyjaśniających, sprzeciwów od wyroków nakazowych, odwołania od nałożonych niesłusznie bądź wydanych z naruszeniem przepisów prawa decyzji administracyjnych, ze skargą do WSA włącznie;
 2. Całodobowy telefon alarmowy dla kierowców – możliwość skorzystania z szybkiej, telefonicznej porady prawnej z wcześniej ustalonego zakresu tj. zwykle z przepisów związanych z czasem jazdy kierowców (ustawa o czasie pracy kierowców, rozporządzenie 561/2006 (WE), Umowa AETR,  Wytycznej Komisji Europejskiej, rozporządzenia 3821/85 (EWG), rozporządzenia 165/2014 (UE);
 3. Całodobowy telefon z tłumaczem – zapewniamy całodobową możliwość skorzystania przez kierowców z pomocy tłumacza ze wszystkich języków państw członkowskich UE oraz Europy Wschodniej. Są oni wyspecjalizowani w obsłudze spraw związanych z codziennymi zadaniami, przed jakimi staje kierowca podczas swojej pracy takich jak problemy przy podejmowaniu ładunków, kolizje i wypadki komunikacyjne, przeprowadzenie kontroli drogowej.

Skierowanych do Działu Kadr w przedsiębiorstwie

 1. Reprezentacja podczas kontroli organów administracyjnych w przedsiębiorstwie (organów uprawnionych do przeprowadzenia takiej kontroli na terenie RP, w tym postępowaniach wszczętych przez Prokuraturę, a szczególności w zakresie wypadków komunikacyjnych). Zakres usług obejmuje m.in.: reprezentację podczas kontroli, weryfikację dostarczonych protokołów pokontrolnych, sporządzenie niezbędnych pism wyjaśniających, odwołanie od nałożonych niesłusznie bądź wydanych z naruszeniem przepisów prawa decyzji administracyjnych, ze skargą do WSA włącznie;
 2. Stały controling dokumentacji – odnoszący się do niezbędnych dokumentów wynikających z ustawy Kodeks Pracy, ustawy o czasie pracy kierowców, ustawy o transporcie drogowym, rozporządzeniu 1072/2009 (WE) dla pracowników, kierowców, zarządzającego transportem oraz pojazdów przedsiębiorstwa;
 3. Alert prawny – bezpośrednia informacja o zmianie przepisów dotyczących prawa pracy, na szczeblu krajowym oraz UE, z ich jednoczesną interpretacją.

Skierowanych do Działu Księgowości

 1. Windykacja transportowa – wykonywana zarówno poprzez profilaktyczne monitorowanie przeterminowanych wierzytelności, jak również przeprowadzanie niezbędnych czynności, w tym mediację, a docelowo wytoczenie powództwa;
 2. Optymalizacja i stała kontrola wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy, obejmująca monitoring Regulaminu Pracy, Regulaminu Wynagradzania obowiązujących w przedsiębiorstwie, Umów o pracę, Umów cywilnoprawnych;
 3. Wprowadzenie procedur pozwalających na zabezpieczenie przed skutecznie dochodzonymi roszczeniami kierowców wytaczanymi przed Sądami Pracy oraz Wydziałami Cywilnymi (wskazanie optymalnych systemów rozliczeniowych, optymalizacja składników wynagrodzenia oraz weryfikacja umów z samozatrudnionymi);
 4. Alert prawny – bezpośrednia informacja o zmianie przepisów dotyczących prawa podatkowego w transporcie.

Skierowanych do Zarządu przedsiębiorstwa

 1. Sporządzanie oraz analiza merytorycznej prawidłowości zawieranych umów transportowych – zakres usług obejmuje w szczególności: umowy o samozatrudnienie z kierowcami niebędącymi pracownikami, lecz osobiście wykonującymi przewóz na rzecz Przedsiębiorcy, analiza zawartych umów OC zarówno w zakresie przewoźnika, jak i spedycji, regulaminy, kontrakty;
 2. Cykliczne szkolenia dla Zarządu z zakresu znowelizowanych aktów prawnych (online oraz w siedzibie przedsiębiorcy lub w siedzibie Kancelarii);
 3. Gotowość zapewnienia zastępstwa procesowego w sprawach związanych z prawem transportowym;
 4. Alert prawny – bezpośrednia informacja o zmianie przepisów dotyczących prawa transportowego.

Facebook