Obywatele Polski lub cudzoziemcy legalnie mogący przebywać/pracować w kraju, przekraczający granice muszą poddać się 14 dniowej kwarantannie., liczone od dnia powrotu z regionu ryzyka.  Kwarantannę można obyć w domu, jeśli osoba nie może odbyć kwarantanny w domu powinna zgłosić się do właściwego miejscowo Starosty, który dysponuje lokalami odpowiednimi do odbycia kwarantanny. Kierowcy zawodowi wykonujący przewozy towarów poruszający się pojazdami służącymi do przewozu towarów są zwolnieni z obowiązku odbycia kwarantanny. Zwolnienie z kwarantanny nie dotyczy kierowców, którzy przekroczyli granicę pojazdami osobowymi lub w inny sposób.

Szef kancelaria premiera Michał Dworczyk, poinformował, że na dzień 15.03.2020 roku kwarantanną jest objętych 2 tyś osób, według przewidywań ta liczbą szybka wzrośnie do 100 tyś osób.

„Wszystkie osoby, które do wczoraj były objęte kwarantanną, zostały poddane testom. Stąd ten przyrost pewnie gwałtowniejszy, niż w poprzednich dniach osób chorych. Pewnie też będzie dzisiaj ten przyrost bardzo wyraźny, w tej chwili jest ponad 100 osób ze zdiagnozowanym koronawirusem” – powiedział Dworczyk.

Kary za złamanie odbywania kwarantanny, zgodnie z art.  116.  kodeksu wykroczeń za nieprzestrzeganie nakazów lub zakazów o zapobieganiu chorobom, podlega karze grzywny od 20,00 zł do 5 000,00 zł albo karze nagany.  Tej samej karze podlega, kto, sprawując pieczę nad osobą małoletnią lub bezradną, nie dopełnia obowiązku spowodowania, aby osoba ta zastosowała się do określonych w  nakazów, zakazów, wskazań lub zarządzeń leczniczych. Jednocześnie, należy podkreślić, że gdy osoba świadoma tego, że jest chora na chorobę zakaźną, naruszy nakazy, zakazy, wskazania lub zarządzenia medyczne w taki sposób, iż sprowadzi bezpośrednie niebezpieczeństwo zarażenia innej osoby tą chorobą właściwą będzie kwalifikacja czynu z art. 161 kodeksu karnego, w którym mowa o każe ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do jednego roku. Przestępstwo o którym mowa w kodeksie karnym należy do grupy bezwzględnie wnioskowych, do wszczęcia postępowania karnego niezbędny jest wniosek pokrzywdzonego. Ponad to, na podstawie ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej,  kto utrudnia lub udaremnia działalność organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, podlega karze aresztu do 30 dni, karze ograniczenia wolności albo karze grzywny.

Ustawa o zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi wskazuje w art. 50 że podmiot, który wbrew obowiązkowi, nie wdraża lub nie stosuje procedur zapewniających ochronę przed zakażeniami oraz chorobami zakaźnymi, nie przestrzega wymagań higieniczno-sanitarnych, podlega również karze grzywny.

Poddanie się kwarantannie powinno wynikać z moralnego obowiązku każdego z nas nie zaś z przymusu. Jednocześnie jesteśmy przekonani, że sankcje będą nakładane sporadycznie w wyjątkowych sytuacjach.

Powrót do listy aktualności

Facebook