Zgodnie z preambułą pkt. (4) Dyrektywy 96/71/WE, każdy pracownikowi przebywającemu na terenie Niemiec w celach wykonywania pracy, w Państwa przypadku rozładunku lub załadunku towaru jest objęty zapisami w/w dyrektywy.

„(4) Świadczenie usług może polegać albo na wykonywaniu prac przez przedsiębiorstwo na własny rachunek i pod własnym kierownictwem w ramach umowy zawartej między tym przedsiębiorstwem i odbiorcą usług, albo na wynajęciu pracowników innemu przedsiębiorstwu w ramach umowy prawa publicznego lub prywatnego.”

Zgodnie z art. 1 ust. 1 oraz ust. 3 Dyrektywy 96/71/WE, taki pracownik staje się pracownikiem delegowanym czasowo, a co za tym idzie podlega pod przepisy dyrektywy ale co ważne również obostrzeń kraju do którego jest delegowany.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 Dyrektywy 96/71/WE pracownik delegowany, to pracownik, który przez ograniczony czas wykonuje Swoją prace na terytorium innego Państwa Członkowskiego, niż Państwo w którym zwyczajowo pracuje.

„art. 1 ust. 1. Niniejszą dyrektywę stosuje się do przedsiębiorstw prowadzących działalność w Państwie Członkowskim, które w ramach świadczenia usług poza jego granicami delegują pracowników zgodnie z ust. 3 na terytorium innego Państwa Członkowskiego.”

„art. 1 ust. 3. Niniejszą dyrektywę stosuje się wówczas, gdy przedsiębiorstwa wymienione w ust. 1 podejmują następujące środki, wybiegające poza granice państwowe: a) delegują pracowników na własny rachunek i pod swoim kierownictwem na terytorium Państwa Członkowskiego, w ramach umowy zawartej między przedsiębiorstwem delegującym a odbiorcą usług, działającym w danym Państwie Członkowskim, o ile istnieje stosunek pracy pomiędzy przedsiębiorstwem delegującym a pracownikiem w ciągu okresu delegowania lub; b) delegują pracowników do zakładu albo przedsiębiorstwa należącego do grupy przedsiębiorców na terytorium Państwa Członkowskiego, o ile istnieje stosunek pracy między przedsiębiorstwem delegującym a pracownikiem w ciągu okresu delegowania lub;”

Zgodnie z art. 3 ust. 1 „Państwa Członkowskie zapewnią, że bez względu na to jakie prawo stosuje się w odniesieniu do stosunku pracy przedsiębiorstw, o których mowa w art. 1 ust. 1, będą gwarantowały pracownikom delegowanym na ich terytorium warunki zatrudnienia, obejmujące następujące zagadnienia, które w Państwie Członkowskim, gdzie wykonywana jest praca, ustalone są przez min:
– przepisy prawne, rozporządzenia lub przepisy administracyjne;
– minimalne stawki płacy, wraz ze stawką za nadgodziny;
– maksymalne okresy pracy i minimalne okresy wypoczynku.”

Dla celów niniejszej dyrektywy pojęcie minimalnej stawki płacy jest zdefiniowane przez prawo krajowe i/lub przez praktykę Państwa Członkowskiego, na którego terytorium pracownik jest delegowany.

Dodatkowo treść § 16 MiLoG, czyli obowiązek zgłoszenia przewiduje, że trzeba zgłosić osobę, która będzie pracować na terenie Niemiec. Obowiązek ten odnosi się wyłącznie do pracodawców zatrudniających pracowników w branżach wymienionych w § 2a Schwarzarbeitsgesetz (niemieckiej ustawy o pracy na czarno), czyli w:
– budownictwie,
– gastronomii i hotelarstwie,
– sektorze transportu pasażerskiego,
– spedycji,
– transporcie i przemyśle związanym z logistyką,
– urządzaniu rozrywek na wolnym powietrzu (cyrki, wesołe miasteczka),
– przedsiębiorstwach leśnych,
– sprzątaniu budynków,
– montażu i demontażu targów oraz wystaw,
– przemyśle mięsnym.

Firma, która prowadzi przewozy na potrzeby własne, a przynajmniej jej główna działalność nie dotyczy żadnej z wymienionych branż, nie musi zgłaszać kierowców do niemieckich władz. Jednak brak tego obowiązku nie należy utożsamiać z tym, że nie trzeba wypłacać kierowcom stawki minimalnej. Pracowników wykonujących na terenie Niemiec muszą zgłaszać pracodawcy prowadzący działalność w zakresie związanym z branżami wymienionymi w § 2a Schwarzarbeitsgesetz. Obowiązek zapewnienia stawki minimalnej dotyczy natomiast wszystkich pracowników niezależnie od branży, w której pracują.

Biorąc pod uwagę powyższe oraz doświadczenie w kontrolach MiLOGu zalecamy dokonać zgłoszenie, zwłaszcza, że można to zrobić raz na pół roku dla wszystkich pracowników, a na pewno unikniecie Państwo kłopotliwych pytań ze strony Urzędu Niemieckiego, który jest odpowiedzialny za kontrolę i prawidłowość wypłacania przez firmy płacy minimalnej.

Jarosław Bokiewicz

Powrót do listy aktualności

Facebook