Niemal 18 mln Polaków odczuje korzystne zmiany w podatkach, które zostaną wprowadzone w ramach Polskiego Ładu. Dzięki podniesieniu kwoty wolnej od podatku i drugiego progu podatkowego w kieszeniach podatników pozostanie więcej pieniędzy – tak zapowiada rząd. Rozwiązania wprowadzane w ramach projektu zmiany przepisów podatkowych odbijają się dzisiaj głośnym echem nie tylko w kręgach specjalistów, ale również głównych „beneficjentów”. Na jakie zmiany powinniśmy się przygotować? Poniżej przedstawiamy niektóre spośród nich.

Kwota wolna od podatku z 8 000 zł do 30 000 zł

Z 8 000 zł do 30 000 zł wzrośnie kwota wolna od podatku. Będzie ona dotyczyć wszystkich podatników, którzy rozliczają się na zasadach ogólnych i to niezależnie od osiąganych przez nich przychodów. Konieczność zapłacenia podatku odnosi się tylko do nadwyżki od 30 000 zł rocznie. Na tym rozwiązaniu skorzystają osoby, które zarabiają najmniej, a także emeryci, którzy w dużej części zostaną zwolnieni z podatku PIT od emerytur. 

Wzrost progów podatkowych z 85 000 do 120 000 zł

Kolejną ze zmian, którą można ocenić jako korzystną, jest podwyższenie progów podatkowych. Przypomnijmy, że aktualnie wynoszą one:

  • I próg podatkowy – do 85 528 zł (do tej kwoty stosuje się podatek ze stawką 17%)
  • II próg podatkowy – powyżej 85 528 zł (osoby zarabiające powyżej tej kwoty są opodatkowane stawką 32%).

Polski Ład podwyższa próg podatkowy z 85 528 zł do 120 000 zł. Oznacza to, że przy rocznych dochodach nieprzekraczających 120 000 zł zastosujemy stawkę 17%. Podatek w wysokości 32% będzie obliczany od nadwyżki.

Zakaz odliczania składki zdrowotnej od podatku

Aktualnie składkę zdrowotną odlicza się w większości przypadków od podatku dochodowego. Odliczeniu podlega jednak tylko jej część (7,75% podstawy wymiaru). Cała składka zdrowotna to natomiast 9% podstawy wymiaru.

Zmiany, które mają zostać wprowadzone w ramach Nowego Ładu, zakładają wyłączenie możliwości odliczania składki zdrowotnej od podatku PIT, co stanie się dodatkowym obciążeniem dla podatników. Dotknie to wszystkie osoby zobowiązane do opłacania składek zdrowotnych oraz spowoduje wzrost należnego podatku o 7,75% podstawy takiej składki.

Projekt przewiduje w tym miejscu dodatkowe komplikacje w postaci:

  • Zmiany stałej składki zdrowotnej na zryczałtowaną u przedsiębiorców rozliczających się na zasadach ogólnych i podatku liniowym – podstawą jej wymiaru ma stać się rzeczywisty dochód.
  • Osoby rozliczające się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych zapłacą składkę zdrowotną w wysokości 1/3 należnego podatku.

Jest to zdecydowanie jedna z największych proponowanych zmian, działająca na niekorzyść przedsiębiorców i pracowników, na których zostaną nałożone dodatkowe obciążenia. Dla wielu z nich brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej przyćmi dwie najkorzystniejsze reformy Nowego Ładu, czyli podwyższenie kwoty wolnej od podatku i progów podatkowych.

Ryczałt dla przychodów z najmu

Zmiany dotkną również podatników osiągających przychody z najmu prywatnego. Do tej pory mogli oni wybierać pomiędzy dwoma formami opodatkowania, tj. rozliczaniem podatku na zasadach ogólnych lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Od 2022 r. opodatkowanie przychodów z najmu indywidualnego będzie możliwe tylko w drugiej z wymienionych form. Co to oznacza?

Podatek zapłacimy nie od dochodu, ale od wszystkich przychodów, ponieważ przy rozliczaniu podatku w sposób zryczałtowany nie bierze się pod uwagę kosztów.

Ulga dla osiągających przychody ze stosunku pracy

Ulga dla osiągających przychody ze stosunku pracy, określana także jako tzw. ulga dla klasy średniej przysługuje osobom zatrudnionym na podstawie stosunku pracy, których roczny przychód mieści się w przedziale od 68 412 do 133 692 zł, czyli 5 700zł – 11 140 zł miesięcznie.

Ulga została jednak skonstruowana w taki sposób, że wystarczy przekroczenie podanych progów zaledwie o 1 zł, aby przepadła. Może prowadzić do sytuacji, w której pracownicy nie będą chcieli przyjmować dodatków, podwyżek, czy nagród, ponieważ w zeznaniu rocznym, przy przekroczeniu progów będą oni zobowiązani do zwrotu tego, co zaoszczędzili.

Niekorzystne mechanizmy zastosowane w uldze dla klasy średniej to również:

  • Faworyzowanie tylko określonych grup (głównie pracowników) – ulgą nie zostaną objęci zatrudnieni na podstawie np. umowy zlecenia i o dzieło, osoby wykonujące wolne zawody, a także przedsiębiorcy.
  • Niejasny i skomplikowany algorytm obliczania ulgi.
  • Podział podatników, jak i całego społeczeństwa na podstawie osiąganych przez nich przychodów.

Ulga dla emigrantów wracających do Polski

Polski Ład przewiduje ulgę dla osób pracujących i zamieszkujących za granicą przez minimum 3 lata, które zdecydowały się na stanie się polskimi rezydentami podatkowymi. Ulga przyznaje im niższy podatek dochodowy przez 4 lata od powrotu do Polski.

Aby skorzystać z ulgi należy:

  • Posiadać status polskiego rezydenta podatkowego,
  • Uzyskać dochody z określonych źródeł (działalność gospodarcza, stosunek pracy, pozarolnicza działalność gospodarcza).

Wysokość odliczenia ma być zależna od kwoty podatku należnego za rok podatkowy, w którym nastąpiła zmiana rezydencji podatkowej lub podatku należnego za następny rok podatkowy (następujący po roku zmiany rezydencji).

Ulga dotyczy także składek na ubezpieczenia społeczne, zezwalając na ich opłacanie w preferencyjnej wysokości.

Przekształcenie w spółkę kapitałową jako odpowiedź na zapowiadane zmiany

Wraz z wejściem w życie w/w projektu ustawy, prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej na podatku liniowym (19%) w zasadzie będzie równoznaczne z obciążeniem publicznoprawnym na poziomie 28% (19% podatku dochodowego + 9% składki zdrowotnej). Odpowiedzią na powyższe z pewnością w dalszym ciągu będzie prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki kapitałowej. Pomimo wielu dotychczasowych zalet prowadzenia działalności w tej formie, od stycznia 2022 powstaną kolejne argumenty (w tym podatkowe) przemawiające za właśnie tą formą. Jako Kancelaria LEGALTRANS od wielu lat specjalizujemy się w przekształcaniu jdg w spółki z o.o.

Powrót do listy aktualności

Facebook