Przewoźnik, na mocy art. 65 ust. 1 Prawa przewozowego, odpowiada za opóźnienia w dostawie, dlatego jednym z jego podstawowych obowiązków jest przewiezienie przesyłki w oznaczonym terminie. W rzeczywistości, podczas wykonywania przewozu drogowego, może jednak dojść do różnego rodzaju zdarzeń, skutkujących niemożnością dotrzymania pierwotnych ustaleń. Natomiast nie wszystkie opóźnienia w dostawie będą przesłanką do wystąpienia przez uprawnionego z określonymi roszczeniami. W przepisach przewidziano bowiem sytuacje, wiążące się z koniecznością przedłużenia terminu przewozu i prowadzące zarazem do zmiany treści stosunku prawnego, jaki łączy przewoźnika z nadawcą.

Kiedy dochodzi do przedłużenia terminu przewozu przesyłki?

Kwestie związane z przedłużeniem terminu przewozu przesyłki reguluje art. 49 ust. 2 Prawa przewozowego. Przedłużenie terminu przewozu przesyłki jest możliwe:

  • o okres jej zatrzymania oraz
  • jeżeli nie zachodzi wina przewoźnika.

Do przesłanek, które będą skutkować przedłużeniem terminu przewozu przesyłki o okres jej zatrzymania i prowadzić do zmiany treści stosunku prawnego między nadawcą a przewoźnikiem, należą:

1) sprawdzenie, w którego wyniku stwierdzono niezgodność z danymi z listu przewozowego, albo niezachowanie przepisów dotyczących rzeczy dopuszczonych do przewozu na warunkach szczególnych,

2) wykonywanie czynności wymaganych w przepisach szczególnych,

3) zmiana umowy przewozu albo przeszkody w przewozie lub wydaniu przesyłki,

4) przeładowanie lub konieczność poprawienia załadowania,

5) wykonywanie szczególnych czynności dotyczących przesyłki,

6) ograniczenia wprowadzone na podstawie art. 8.

Gdyby przewoźnik nie wykonywał przewozów w dni wolne od pracy, bieg terminu przewozu należy na ten czas zawiesić. Tego rodzaju informacje mogą wynikać między innymi z regulaminów przewoźnika lub innych wiadomości podawanych przez niego i dostępnych publicznie.

Udowodnienie zaistnienia jednego z powyższych zdarzeń jest obowiązkiem przewoźnika, który to powinien również wskazać w liście przewozowym przyczynę i czas przedłużenia oraz zawieszenia biegu terminu przewozu. Umieszczenie takiej wzmianki nie ma jednak charakteru dowodowego, a wyłącznie porządkowy.

Przedłużenie terminu przewozu przesyłki nie w każdym przypadku

Powołanie się na art. 49 ust. 2 Prawa przewozowego nie będzie możliwe, jeżeli do wymienionych zdarzeń dojdzie z winy przewoźnika. Udowodnienie istnienia takiej winy po stronie przewoźnika spoczywa jednak na uprawnionym. W doktrynie podkreśla się w tym miejscu niespójność, jaka zachodzi między art. 49 Prawa przewozowego a art. 65 ust. 1 i 2, ustanawiającym odpowiedzialność przewoźnika za opóźnienia w przewozie towaru na zasadzie ryzyka.

Z winą przewoźnika możemy mieć do czynienia, jeśli na przykład podda się on kontroli drogowej (co może stanowić przesłankę z pkt 2, czyli wykonywanie czynności wymaganych w przepisach szczególnych), w wyniku której dojdzie jednak do stwierdzenia naruszeń uniemożliwiających dalszą jazdę, takich jak znajdowanie się przez przewoźnika w stanie po spożyciu alkoholu lub poruszanie się przez niego niesprawnym pojazdem.

Przepis ten nie znajdzie w dodatku zastosowania, jeżeli strony umowy, ustalając termin przewozu przesyłki, wzięły w nim już pod uwagę powyższe okoliczności, to znaczy uwzględniły na przykład konieczność przeładowania towaru i czas, jaki będzie na to potrzebny. Może wynikać to bezpośrednio z treści umowy lub innych dokumentów i wiadomości, które przewoźnik przekazał nadawcy.

Stała obsługa prawna dla firm transportowych

Znajomość przepisów ustawy przewozowej to bez wątpienia jeden z podstawowych wymogów związanych z prowadzeniem własnej działalności transportowej. Nie są to jednak wyłączne regulacje, jakim podlega ta branża. Jeśli to właśnie kwestie prawne spędzają Państwu sen z powiek i przysparzają najwięcej trudności w codziennym zarządzaniu firmą, zapraszamy do współpracy z naszą kancelarią prawną LEGALTRANS. Wybór stałej obsługi prawnej daje Państwu maksimum korzyści i bezpieczeństwa oraz gwarancję fachowej i szybkiej pomocy z każdym napotkanym problemem!

Powrót do listy aktualności

Facebook