Polskie małe i średnie przedsiębiorstwa mogą uzyskać dofinansowanie w ramach tegorocznej edycji Funduszu UE na rzecz MŚP do zgłoszeń znaków towarowych i wzorów przemysłowych w kwocie 1000 euro, zarówno w przypadku ubiegania się o ochronę w kraju, jak i za granicą. Jak informuje jednak Urząd Europejski ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), ilość środków jest ograniczona, a dotacje przyznaje się zgodnie z kolejnością zgłoszeń. Wnioski można składać tylko do grudnia 2023 r. Zdecydowanie nie warto więc zwlekać z podjęciem działań mających na celu ochronę własności intelektualnej swojej marki! 

Właśnie trwa nabór wniosków o dofinansowanie do znaków towarowych i wzorów przemysłowych, z którymi mogą występować MŚP mające swoją siedzibę na terytorium państw członkowskich UE. Fundusz Ideas Powered For Business jest inicjatywą KE, realizowaną przez EUIPO i mającą na celu ochronę praw własności intelektualnej MŚP. Program ten działa od stycznia do grudnia 2023 r.

Jakie zasady obowiązują przy ubieganiu się o dofinansowanie?

Unijny Fundusz MŚP przewiduje voucher o wartości 1000 euro (znaki towarowe i wzory) lub 1500 euro (patenty), stanowiący formę dofinansowania do zgłoszeń o zastrzeżenie znaku towarowego, wzoru lub patentu na poziomie UE, krajowym lub międzynarodowym. Środki te są przyznawane na poczet pokrycia należności związanych z wymaganymi, kwalifikowalnymi opłatami administracyjnymi. Przykładowo, dokonanie zgłoszenia znaku towarowego UE drogą online za jedną klasę to koszt 850 euro, z kolei za opłatę na papierowym zgłoszeniu należy zapłacić o 150 euro więcej.

Wsparcie to kierowane jest do MŚP z siedzibą w UE. Z wnioskiem może wystąpić właściciel, pracownik lub upoważniony przedstawiciel firmy. Złożenie takiego wniosku wymaga zarejestrowania się i utworzenia konta w Funduszu MŚP oraz wypełnienia dostępnego tam formularza.

Bony są ważne jedynie przez 2 miesiące od momentu otrzymania dotacji. Okres ich ważności można jednak przedłużyć o kolejne 2 miesiące, z tym że musi to nastąpić w okresie ich pierwotnej ważności. Ich wygaśnięcie bez przedłużenia lub aktywacji spowoduje, że uprawniony nie będzie mógł ubiegać się o zwrot opłaty.

Chcąc otrzymać zwrot kosztów poniesionych na czynności związane z własnością intelektualną, zainteresowany powinien wystąpić o taki zwrot po uprzednim zapłaceniu opłaty, za pośrednictwem wniosku dostępnego na koncie Funduszu MŚP. Gdy bon zostanie aktywowany, wnioskodawca może przystąpić do jego realizacji, a więc ubiegać się o zwrot poniesionych wydatków, w terminie 6 miesięcy w przypadku wnioskowania o zastrzeżenie znaku towarowego i wzoru lub 12 miesięcy w przypadku patentów.

Do składanego wniosku należy dołączyć, w formacie PDF, wyciąg z rachunku bankowego firmy, zawierający jej nazwę, numer IBAN, kod kraju i kod BIC/SWIFT, zaświadczenie VAT oraz oświadczenie upoważnionego przedstawiciela, jeśli to on reprezentuje przedsiębiorstwo.

Więcej informacji na ten temat jest dostępnych pod adresami:

Znak towarowy jako oznaczenie handlowe

Stosunki w zakresie znaków towarowych, wzorów przemysłowych i użytkowych, czy wynalazków, są normowane przez ustawę z dnia 30 czerwca 2000 r.  Prawo własności przemysłowej. Za znak towarowy, zgodnie z art. 120, uznaje się każde oznaczenie umożliwiające odróżnienie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa oraz możliwe do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych w sposób pozwalający na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu udzielonej ochrony. Znak towarowy to tym samym specjalny rodzaj oznaczenia funkcjonującego w handlu, które pozwala na identyfikację produktów (usług) danego przedsiębiorcy i odróżnienie ich od produktów (usług) innego przedsiębiorcy.

Znakiem towarowym w rozumieniu powyższej definicji może być w szczególności wyraz (włącznie z nazwiskiem), rysunek, litera, cyfra, kolor, forma przestrzenna, w tym kształt towaru lub opakowania, a także dźwięk. Możemy wyróżnić zatem różne rodzaje znaków towarowych – słowne, graficzne, graficzno-słowne, przestrzenne, dźwiękowe.

Jeżeli prawo ochronne na znak towarowy ma być skuteczne wyłącznie w granicach RP, organem odpowiedzialnym za udzielenie takiej ochrony będzie Urząd Patentowy RP. Poza systemem krajowym przedsiębiorcy mogą również zastrzec swój znak towarowy na terenie całej UE (poprzez EUIPO) lub na arenie międzynarodowej (poprzez WIPO).

Dlaczego warto zastrzec znak towarowy?

Wsparcie finansowe oferowane w tym roku w ramach Funduszu MŚP dla przedsiębiorstw z UE to bardzo dobry pretekst do tego, aby rozważyć zastrzeżenie znaku towarowego również w swojej firmie.

Zastrzeżenie znaku towarowego wiąże się dla przedsiębiorstwa z kilkoma zasadniczymi korzyściami, takimi jak:

  • Rejestracja znaku towarowego oznacza, że właściciel uzyskuje na objęte nim produkty lub usługi ochronę prawną. W razie naruszenia prawa do znaku towarowego może on zatem wystąpić z roszczeniami odszkodowawczymi. Wszystko odbywa się tu na prostych, przejrzystych zasadach. Stanowi on tym samym silne narzędzie do walki z nieuczciwymi konkurentami.
  • Zarejestrowany znak towarowy daje także jego właścicielowi monopol na posługiwanie się nim, m.in. w postaci umieszczania go na swoich produktach.
  • Znak towarowy stanowi jeden z elementów identyfikujących markę, pozwalając budować jej rozpoznawalność i reputację na rynku.
  • Znak towarowy można postrzegać również jako wartość biznesową dla firmy. Chroniony znak towarowy jest aktywem (wykazywanym jako składnik wartości niematerialnych i prawnych). Na podstawie licencji istnieje ponadto możliwość udzielenia prawa do korzystania z objętych znakiem towarowym towarów lub usług przez inną firmę, co stanowi z kolei dla przedsiębiorstwa dodatkowe źródło dochodów.

Jeżeli rozważają Państwo zastrzeżenie znaku towarowego w swoim przedsiębiorstwie transportowym, jednakże obawiają się wiążących się z tą czynnością formalności, zapraszamy do kontaktu i skorzystania z pomocy prawnej naszej kancelarii LEGALTRANS!

Powrót do listy aktualności

Facebook