Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Adam Abramowicz, wystosował apel do Premiera, zawierający propozycję zniesienia na okres 6 miesięcy obowiązkowego uiszczania składek na ZUS z zachowaniem obowiązku wpłat jedynie składek zdrowotnych. Rzecznik ponadto wskazuje, że chęć skorzystania przedsiębiorcy z takiej formy pomocy powinno odbyć się przez zwykłe zgłoszenia przy wykorzystanie poczty e-mail lub telefonicznie, oczywiście będzie się to wiązać z obniżeniem wysokości wypłacanej w przyszłości emerytury.
Aktualnie przepisy również dają możliwość ZUSowi zastosowanie ulgi w stosunku do przedsiębiorcy, w ramach wszczętego na wniosek postępowania. Decyzja, która powinna być wydana w terminie do dwóch miesięcy, jest wydawana w trybie określonym w uchwale zarządu ZUS „Jednolite standardy udzielania ulg i umorzeń należności z tytułu składek” z odpowiednim zastosowaniem KPA.
Przedsiębiorca jako płatnika jest obowiązany do prawidłowego i terminowe opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne. Jeżeli jednak przedsiębiorca jako płatnik składek nie jest w stanie wywiązać się z tego obowiązku z uwagi na przejściowe trudności finansowe, przepisy przewidują możliwość skorzystania z ulg, która może przyjąć następującą postać:
• umorzenia należności,
• wprowadzenie systemu ratalnego,
• odroczenie terminu płatności składek
Ulga w postaci, wdrożenia układu ratalnego ma zastosowanie do zaległości już istniejących powstałych przed rozpoczęciem się pandemii koronowirusa powodującego chorobę COVID 19, z systemu ratalnego można skorzystać w późniejszym terminie. Składając wniosek przed powstaniem zaległości, które przewidujemy w związku ze spowolnieniem gospodarczym na skutek epidemii i wprowadzonych ograniczeń, powinniśmy wnioskować o odroczenie terminu płatności składek bieżących i przyszłych. Odroczenie terminu płatności należności oraz rozłożenie należności na raty następuje w formie umowy. O umorzenie należności tytułem składek można wnioskować jeśli poniesiono straty finansowe i istnienie firmy jest zagrożone na skutek zdarzeń nie przewidywalnych takich właśnie jak epidemia. Umorzenie dotyczy wyłącznie składek opłacanych przez samego przedsiębiorcę za siebie. Nie można umarzać części składek finansowanych przez ubezpieczonych, którzy nie są płatnikami składek (pracownicy). Umorzone składki i okres nie będą się liczyć przy ustalaniu prawa do świadczeń.
Należy podkreślić, iż na chwilę obecną czyli przed wejściem w życie ewentualnych odgórnych zasad przyznawania ulg samo złożenie wniosku nie gwarantuje otrzymania pomocy Państwa, co więcej złożenie wniosku nie skutkuje wstrzymaniem postępowań egzekucyjnych.

Powrót do listy aktualności

Facebook