Znane od kilku lat polskiemu ustawodawstwu przepisy restrukturyzacyjne zostały wprowadzone do naszego porządku prawnego, aby umożliwić dłużnikom podjęcie próby ratowania swojego niewypłacalnego lub zagrożonego niewypłacalnością przedsiębiorstwa. Podstawowym celem postępowania restrukturyzacyjnego jest tym samym uniknięcie ogłoszenia upadłości. Niestety nie zawsze działania te kończą się sukcesem. Jeżeli postępowanie restrukturyzacyjne zostało umorzone lub też sąd odmówił zatwierdzenia układu, dłużnik może wystąpić z uproszczonym wnioskiem o ogłoszenie upadłości.

Procedura występowania z uproszczonym wnioskiem o ogłoszenie upadłości została uregulowana w ustawie z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne, w art. 334 – 337. Uproszczony wniosek o ogłoszenie upadłości rozpoznaje sąd upadłościowy, zgodnie z przepisami Prawa upadłościowego.

Kiedy składa się uproszczony wniosek o ogłoszenie upadłości?

Uproszczony wniosek o ogłoszenie upadłości, zgodnie z treścią art. 334, składa się w przypadku:

  • umorzenia postępowania restrukturyzacyjnego albo
  • odmowy zatwierdzenia układu przez sąd – postępowanie o zatwierdzenie układu, będące jednym z czterech rodzajów postępowań restrukturyzacyjnych, umożliwia zawarcie układu w wyniku samodzielnego zbierania głosów wierzycieli przez dłużnika, bez udziału sądu. Może być prowadzone, jeżeli suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem nie przekracza 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem.

Do umorzenia postępowania restrukturyzacyjnego dochodzi, jeżeli m.in. prowadzenie takiego postępowania zmierzałoby do pokrzywdzenia wierzycieli, układ nie został przyjęty, dłużnik wniósł o umorzenie postępowania i zezwoliła na to rada wierzycieli. Sąd może umorzyć postępowanie również wtedy, gdy z okoliczności sprawy, w szczególności z zachowania dłużnika, wynika, że układ nie zostanie wykonany, a ponadto, jeżeli dłużnik nie wykonuje poleceń sędziego-komisarza i zezwoliła na to rada wierzycieli (art. 325).

Z odmową zatwierdzenia układu spotkamy się natomiast, gdy w szczególności będzie naruszać on prawo, a także, jeżeli oczywiste jest, że układ ten nie zostanie wykonany. Sąd może odmówić zatwierdzenia układu również w sytuacji, gdy m.in. jego warunki są rażąco szkodliwe dla wierzycieli, którzy głosowali przeciw układowi i zgłosili zastrzeżenia (art. 165).

Kto może złożyć uproszczony wniosek o ogłoszenie upadłości?

Z uproszczonym wnioskiem o ogłoszenie upadłości może wystąpić każda osoba, która jest uprawniona do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika zgodnie z przepisami Prawa upadłościowego. W tym miejscu musimy odwołać się więc do przepisów drugiej z ustaw, a dokładnie art. 20. Zgodnie z treścią tego przepisu, wniosek o ogłoszenie upadłości może złożyć przede wszystkim dłużnik, jak również każdy z jego wierzycieli osobistych.

Przepisy przyznają to prawo także m.in.: każdemu ze wspólników odpowiadających bez ograniczenia za zobowiązania spółki (w stosunku do spółki jawnej, spółki partnerskiej, spółki komandytowej oraz spółki komandytowo-akcyjnej), czy każdemu, kto na podstawie ustawy, umowy spółki lub statutu ma prawo do prowadzenia spraw dłużnika i do jego reprezentowania, samodzielnie lub łącznie z innymi osobami (w stosunku do osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną).

W jakim terminie wnosi się uproszczony wniosek o ogłoszenie upadłości?

Uproszczony wniosek o ogłoszenie upadłości składa się w terminie przewidzianym do złożenia zażalenia na postanowienie o umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego albo postanowienie o odmowie zatwierdzenia układu.

Zażalenie na umorzenie postępowania restrukturyzacyjnego wnosi się w terminie 2 tygodni (art. 327 ust. 3). Taki sam termin obowiązuje w przypadku zażalenia na odmowę zatwierdzenia układu (art. 165 ust. 7).

W praktyce zatem z wnioskiem uproszczonym o ogłoszenie upadłości dłużnik powinien wystąpić w terminie 2 tygodni od dnia otrzymania postanowienia o umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego albo postanowienia o odmowie zatwierdzenia układu.

W tym miejscu warto przypomnieć także o treści art. 9a Prawa upadłościowego, który wskazuje, że nie jest możliwe ogłoszenie upadłości od otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego do jego zakończenia lub prawomocnego umorzenia. W innym przypadku wniosek będzie podlegać odrzuceniu. Natomiast w przypadku złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości i wniosku restrukturyzacyjnego, w pierwszej kolejności rozpoznany zostanie wniosek restrukturyzacyjny.

Jakie wymagania formalne powinien spełniać uproszczony wniosek o ogłoszenie upadłości?

Uproszczony wniosek o ogłoszenie upadłości, jak sugeruje jego nazwa, jest wnioskiem mniej skomplikowanym i złożonym niż standardowy wniosek o ogłoszenie upadłości. W art. 334 ust. 2 wprost wskazano, że do uproszczonego wniosku o ogłoszenie upadłości nie stosuje się przepisów art. 22–25 Prawa upadłościowego. Do takiego wniosku dłużnik nie musi dołączać tym samym m.in. aktualnego wykazu majątku z szacunkową wyceną jego składników, bilansu dla celów postępowania, czy spisu wierzycieli z podaniem ich adresów, wysokości wierzytelności każdego z nich oraz terminów zapłaty.

Uproszczony wniosek o ogłoszenie upadłości powinien:

  • spełniać wymogi formalne pisma procesowego, a także
  • zawierać żądanie ogłoszenia upadłości.

Wymogi formalne pism procesowych regulują przepisy ustawy Kodeks postępowania cywilnego, w art. 126. Należą do nich w szczególności: oznaczenie sądu, do którego pismo jest skierowane, imiona i nazwiska lub nazwy stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników, oznaczenie rodzaju pisma, wskazanie faktów, na których strona opiera swój wniosek lub oświadczenie, oraz wskazanie dowodu na wykazanie każdego z tych faktów (gdy jest to konieczne), podpis strony (albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika), wymienienie załączników.

Kiedy następuje wstrzymanie rozpoznania uproszczonego wniosku o ogłoszenie upadłości?

Jeżeli dłużnik w tym samym czasie wystąpi zarówno z uproszczonym wnioskiem o ogłoszenie upadłości, jak i zażaleniem na postanowienie w przedmiocie umorzenia postępowania restrukturyzacyjnego lub postanowienie o odmowie zatwierdzenia układu, następuje wstrzymanie rozpoznania uproszczonego wniosku o ogłoszenie upadłości do czasu rozpoznania zażalenia na jedno z powyższych postanowień.

Ile kosztuje uproszczony wniosek o ogłoszenie upadłości?

Za uproszczony wniosek o ogłoszenie upadłości pobiera się opłatę stałą w wysokości 200 zł, co wynika z treści art. 75 pkt 7 ustawy o Kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Restrukturyzacje i upadłości przedsiębiorstw z kancelarią LEGALTRANS

Nasza kancelaria prawna LEGALTRANS poza wsparciem firm transportowych z zakresu prawa przewozowego specjalizuje się także w postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych. Jeżeli Państwa firma znalazła się w niepewnej sytuacji finansowej i boryka się z problemem terminowych spłat swoich zobowiązań, zachęcamy do niezwłocznego kontaktu z naszym zespołem. Im szybciej wspólnie zastanowimy się nad niezbędnymi krokami i wdrożymy odpowiednie działania, tym też znacząco zwiększają się szanse, aby przyniosły one pożądane skutki w postaci uniknięcia konieczności występowania z wnioskiem o upadłość. Zapraszamy do kontaktu i powierzenia spraw swojego przedsiębiorstwa w ręce doświadczonych w tym obszarze ekspertów!

Powrót do listy aktualności

Facebook