Nierzetelni kontrahenci, uchylający się od obowiązku zapłaty za wykonaną usługę, to powszechny problem przedsiębiorców z wielu branż. Nie inaczej jest w przypadku firm transportowych, które regularnie stają przed z reguły wcale nie prostym zadaniem w postaci odzyskania należnych pieniędzy. Niektórzy próbują działać tu na własną rękę, co oczywiście nie jest złą decyzją, ponieważ lepiej podjąć jakiekolwiek kroki niż cierpliwie czekać i liczyć na to, że druga strona postanowi dobrowolnie uregulować swój dług. W pewnych jednak przypadkach zdecydowanie lepszym i skuteczniejszym rozwiązaniem będzie natychmiastowe zwrócenie się o pomoc do zewnętrznego podmiotu. Mogą być to zarówno firmy windykacyjne, jak i kancelarie prawne, takie jak nasza, LEGALTRANS, która specjalizuje się w windykacji faktur transportowych.

To, co charakteryzuje branżę transportową, to wydłużone terminy płatności, wynoszące najczęściej 60 dni. W praktyce jednak zdarza się, że kontrahenci regulują swoje należności znacznie później, nawet po 90 lub 120 dniach. Problem opóźnień w płatnościach potęgowany jest przez fakt, iż nie wszyscy wierzyciele decydują się podejmować odpowiednie kroki natychmiast. Ich opieszałość często prowadzi w rezultacie do tego, że odzyskanie pieniędzy może nastąpić dopiero po wielu miesiącach.

Dlaczego nie powinno się zwlekać z działaniami windykacyjnymi?

Przede wszystkim dlatego, że niepotrzebna zwłoka zmniejsza skuteczność czynności windykacyjnych i szanse na pełne zaspokojenie swoich roszczeń. Dzieje się tak, ponieważ w tym czasie dłużnik może podejmować działania, które w jeszcze większym stopniu będą pogarszać jego sytuację finansową, prowadząc go nawet do upadłości i konieczności zamknięcia firmy. Dłużnik może ponadto próbować wyzbyć się posiadanego majątku lub ukryć go, aby w ten sposób utrudnić wierzycielowi możliwość odzyskania długu. Należy także pamiętać, że jeśli dłużnik popadł w naprawdę poważne problemy finansowe, najpewniej nie zalega z wypłatą wyłącznie jednej firmie, co oznacza, że z roszczeniami będzie występować przeciwko niemu wielu wierzycieli.

W czasie, w którym wierzyciel zwleka z podjęciem odpowiednich działań, a następnie zaczyna wreszcie windykować, jego bieżące zobowiązania względem innych klientów, przedsiębiorców,  czy pracowników, nie zostają zamrożone. O ile w przypadku dużych firm transportowych nierzetelni, opóźniający się z płatnościami kontrahenci, najczęściej nie wpływają w znacznym stopniu na ich płynność finansową, o tyle dla mniejszych lub średnich przedsiębiorców jest to o wiele większy, poważniejszy problem, mogący grozić nawet popadnięciem w kłopoty finansowe przez samych wierzycieli.

To, o czym należy również pamiętać, gdy zaczniemy podejrzewać, że dany kontrahent może mieć problem z terminową spłatą zobowiązania, to krótkie terminy przedawnienia, jakie obowiązują w transporcie. Roszczenia dochodzone na podstawie ustawy przewozowej lub przepisów wydanych w jej wykonaniu przedawniają się co do zasady z upływem roku. Przedawnienie dla roszczeń z tytułu zapłaty lub zwrotu należności biegnie od dnia zapłaty, a gdy jej nie było – od dnia, w którym powinna była nastąpić. Z upływem roku przedawniają się także roszczenia wynikające z przewozów międzynarodowych. Wyjątek stanowi przypadek złego zamiaru lub niedbalstwa przewoźnika, które według prawa obowiązującego sąd rozpatrujący sprawę uważane jest za równoznaczne ze złym zamiarem – wtedy też termin przedawnienia wynosi trzy lata.

Czy warto windykować samodzielnie?

Za decyzją o tym, by prowadzić windykację samodzielnie, stoją w większości przypadków koszty. Wielu wierzycielom zdaje się, że w ten sposób nie narażą się na dodatkowe wydatki, które wiążą się z zatrudnieniem profesjonalnych windykatorów. W ogólnym rozrachunku samodzielna windykacja faktycznie może okazać się rozwiązaniem tańszym, jednakże tylko pod warunkiem, że sprawa nie jest sporna, wierzyciel posiada odpowiednią, obszerną wiedzę dotyczącą windykacji (jej narzędzi, metod, sposobów), bardzo dobrze orientuje się w obowiązujących przepisach, ma umiejętności negocjacyjne, jest konsekwentny i stanowczy, a w dodatku dysponuje sporą ilością wolnego czasu. Wszystkie te przesłanki w przypadku skutecznej, samodzielnej windykacji muszą zostać spełnione łącznie. W praktyce zatem samodzielna windykacja być może i pozwoli zaoszczędzić trochę pieniędzy, ale zabierze coś równie cennego, o ile nie cenniejszego – czas. Będzie kosztować nas także sporo stresu i nerwów.

Korzyści związane ze zleceniem windykacji zaległych faktur transportowych kancelarii LEGALTRANS

Niezwłoczne powierzenie zadań z zakresu windykacji zewnętrznemu, profesjonalnemu podmiotowi, to podstawowy krok, aby przyspieszyć odzyskiwanie należności w transporcie i uzyskać pełną kwotę wymaganego zobowiązania. Do głównych korzyści wynikających ze współpracy z naszą kancelarią transportową, należą:

  • biegła znajomość nie tylko krajowych i międzynarodowych przepisów transportowych, ale i procedury postępowania cywilnego i egzekucyjnego, która chroni przed ryzykiem naruszenia obowiązujących norm i narażeniem się na negatywne konsekwencje prawne, a przy tym pozwala nam działać sprawnie i efektywnie w każdej sprawie,
  • wieloletnie doświadczenie w windykowaniu faktur transportowych, dzięki któremu wiemy, jakie działania będą najskuteczniejsze względem różnych typów dłużników,
  • umiejętności negocjacyjne, które są niezbędne, aby zmusić dłużnika do współpracy,
  • konsekwencja i stanowczość w podejmowanych działaniach, których brak może stanowić dla dłużnika sygnał, że wierzycielowi wcale nie spieszy się z odzyskaniem swoich należności lub nie do końca wie, czy postępuje właściwie,
  • większy autorytet windykatora – wielu dłużników jest bardziej skorych do współpracy, gdy w roli windykatora występuje profesjonalista, znający procedury i przepisy,
  • gwarancja bezpieczeństwa finansowego i prawnego, wynikająca z naszego doświadczenia, a także wykonywanej profesji,
  • pomoc w sprawach spornych, w których dłużnik na etapie windykacji podnosi zarzut naruszenia postanowień zawartej umowy.

Jeżeli chcą Państwo szybko odzyskać należną kwotę bez poświęcania na ten cel swojego cennego czasu i nerwów, zachęcamy do kontaktu z naszą kancelarią LEGALTRANS! Windykowanie zaległych faktur transportowych jest jedną z podstawowych usług, która pomaga polskim przewoźnikom zachować ich płynność finansową i nie popaść w niepożądane kłopoty. Jesteśmy gotowi wesprzeć Państwa zarówno na etapie polubownym, jak i na drodze sądowej!

Powrót do listy aktualności

Facebook