Jeżeli dłużnik nie wykazuje chęci do współpracy, wierzycielowi nie pozostaje nic innego, jak podjąć się bardziej radykalnych działań zmierzających do odzyskania długu. W przypadku, gdy próby polubownego załatwienia sprawy zakończą się fiaskiem, kolejnym, naturalnym krokiem jest rozpoczęcie windykacji sądowej. W związku jednak z tym, że teraz dochodzenie należnych roszczeń będzie odbywać się już przed sądem, etap ten wymaga odpowiedniego, starannego przygotowania. O czym warto więc pamiętać, rozpoczynając windykację sądową i jak najskuteczniej windykować faktury transportowe?

Windykacja sądowa jest drugim z etapów windykacji, której celem pozostaje uzyskanie przez wierzyciela tytułu egzekucyjnego wraz z klauzulą wykonalności. Sprawa wcale nie kończy się jednak w tym miejscu, ponieważ interes wierzyciela będzie mógł zostać zaspokojony dopiero na skutek działań komornika, w postępowaniu egzekucyjnym.

Kiedy można rozpocząć windykację sądową?

W razie napotkania na swojej drodze nierzetelnego kontrahenta, który uchyla się od spełnienia świadczenia, pierwszymi działaniami, jakich podejmuje się wierzyciel, są najczęściej: e-maile i telefony przypominające o uregulowaniu płatności, osobiste spotkania z dłużnikiem, pisemne wezwania do zapłaty. Etap ten nie podlega żadnej szczególnej procedurze i odbywa się bez ingerencji sądu, za to przy możliwym wsparciu prawników lub firm windykacyjnych. Postępowanie polubowne (windykacja miękka) nie zawsze kończą się jednak sukcesem w postaci nakłonienia dłużnika do współpracy i uregulowania przez niego powstałej zaległości. Jeżeli problem nie został rozwiązany, wierzyciel zostaje zmuszony do wystąpienia na drogę sądową. Windykację sądową rozpoczyna się tym samym w momencie, w którym mimo wystosowania formalnego wezwania do zapłaty i podjęcia innych działań polubownych, dłużnik nadal pozostaje bierny.

Dlaczego do windykacji sądowej trzeba się przygotować?

O ile windykację polubowną można prowadzić bez większego przygotowania, czy nawet specjalistycznej wiedzy (choć zdecydowanie nie rekomendujemy takiej postawy), zupełnie inaczej będzie wyglądać to w przypadku windykacji sądowej. Dlaczego? Głównie z tego względu, że windykacja sądowa to przede wszystkim proces formalny, który odbywa się w ramach określonego systemu prawno-sądowego. Podlega przez to konkretnym przepisom, procedurom, terminom, które dla osoby niemającej z nimi wcześniej do czynienia, nie będą niestety łatwe do przyswojenia w stopniu, który pozwoli sprawnie zakończyć całe postępowanie.

W związku z tym, że sprawa toczyć będzie się przed sądem, na powodzie spoczywa w szczególności obowiązek zebrania kompletnego materiału dowodowego i zapewnienia sobie rekomendowanej na tym etapie profesjonalnej reprezentacji. Ponadto, zanim wierzyciel zdecyduje się w ogóle skierować sprawę do sądu, powinien dokładnie przeanalizować sytuację faktyczną, w jakiej się znalazł. Na tej podstawie dowie się chociażby tego, czy może skorzystać z instytucji elektronicznego postępowania upominawczego przed e-sądem, czy też będzie podlegać trybowi zwykłemu.

Windykacja sądowa – jakie działania powinny ją poprzedzać?

Wkroczenie na drogę sądową, a więc rozpoczęcie tak zwanej windykacji twardej, powinno w każdym przypadku zostać poprzedzone:

  • Ustaleniem sądu właściwego do rozpoznania sprawy, a także, czy możliwe będzie skorzystanie z postępowania elektronicznego, czy zwykłego.

Windykację sądową można przeprowadzać nie tylko w ramach postępowania zwykłego, ale i na drodze elektronicznej, przed e-sądem (elektroniczne postępowanie upominawcze, EPU). W takiej sytuacji właściwym do rozpoznania sprawy jest Sąd Rejonowy w Lublinie, którego właściwość rzeczowa obejmuje cały kraj, i to również w sprawach, w których wartość sporu jest wyższa niż 75 tys. zł (a więc podlegających standardowo sądom okręgowym). Elektroniczne postępowanie upominawcze kończy się wydaniem nakazu zapłaty, który to jednak może zostać wydany tylko wtedy, gdy powód będzie dochodził roszczenia pieniężnego, a doręczenie pozwanemu takiego nakazu nastąpi w granicach kraju. Co więcej, w elektronicznym postępowaniu upominawczym mogą być dochodzone roszczenia, które stały się wymagalne w okresie trzech lat przed dniem wniesienia pozwu. Najczęściej EPU znajduje zastosowanie w sprawach nieskomplikowanych, niewymagających przeprowadzania postępowania dowodowego.

  • Zgromadzeniem materiału dowodowego i niezbędnej dokumentacji.

Przez materiał dowodowy należy rozumieć w szczególności umowę zawartą z dłużnikiem lub fakturę, z których wynikać będzie to, że zobowiązał się on do spełnienia określonego świadczenia, jego wysokość i termin. Materiałem dowodowym będzie również dokumentacja przygotowana i przesłana przez wierzyciela w ramach działań polubownych, a więc korespondencja e-mailowa, SMS-y, pisemne wezwania do zapłaty.

Należy pamiętać, że na mocy art. 187 KPC, jednym z wymogów stawianych przed pozwem, jest zawarcie w nim informacji, czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, a w przypadku gdy takich prób nie podjęto, wyjaśnienie przyczyn ich niepodjęcia.

  • Ustaleniem, czy sprawa nie jest sporna.

Zanim sprawa zostanie skierowana do sądu, warto zastanowić się, czy aby na pewno nie jest to tak zwana sprawa sporna, a więc taka, w której dłużnik mógłby podważyć istnienie zobowiązania. Gdyby okazało się, że ma on podstawy, aby nie uznawać żądania wierzyciela, wtedy też należy przygotować się na to, że postępowanie będzie o wiele bardziej skomplikowane, złożone. W przypadku spraw spornych jedną z podstawowych czynności, o której powinna pamiętać strona zamierzająca wystąpić na drogę sądową, jest zastanowienie się z wyprzedzeniem (poza skompletowaniem materiału dowodowego) nad listą ewentualnych świadków.

  • Sporządzeniem pozwu.

Skierowanie sprawy na drogę sądową wymaga sporządzenia pozwu, a więc oficjalnego pisma, które wszczyna proces sądowy. Zgodnie z treścią art. 187 KPC, pozew powinien przede wszystkim czynić zadość warunkom pisma procesowego, a więc zawierać m.in. oznaczenie sądu, do którego jest skierowany, imiona i nazwiska lub nazwy stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników, oznaczenie rodzaju pisma, osnowę wniosku lub oświadczenia (art. 126 KPC). W pozwie, poza wspomnianą już powyżej informacją o tym, czy strony podjęły próbę polubownego załatwienia sprawy, powinno wskazać się ponadto dokładnie określone żądanie, a w sprawach o prawa majątkowe także oznaczenie wartości przedmiotu sporu, chyba że przedmiotem sprawy jest oznaczona kwota pieniężna, oznaczenie daty wymagalności roszczenia oraz wskazanie faktów, na których powód opiera swoje żądanie.

Jeżeli pismo procesowe zawiera braki formalne, wtedy też nie można nadać mu prawidłowego biegu – przewodniczący wzywa w takiej sytuacji stronę, pod rygorem zwrócenia pisma, do ich poprawienia lub uzupełnienia w terminie tygodniowym. Po bezskutecznym upływie terminu przewodniczący zwraca pismo stronie. Pismo zwrócone nie wywołuje tym samym żadnych skutków, jakie ustawa wiąże z wniesieniem pisma procesowego do sądu.

Profesjonalna pomoc prawna

Poza powyższymi krokami przygotowawczymi, które powinny poprzedzać rozpoczęcie windykacji sądowej, rekomendujemy również, aby na tym etapie dochodzenia należnych roszczeń zainteresować się współpracą ze specjalistami, a więc zaufaną kancelarią prawną. Tylko pomoc doświadczonych prawników, którzy zapewnią stronie profesjonalną reprezentację przed sądem, daje gwarancję sprawnego, szybkiego zakończenia całego postępowania w korzystny dla wierzyciela sposób. Samodzielne zmagania przed wymiarem sprawiedliwości, przy braku doskonałej znajomości przepisów i doświadczenia w podobnych sprawach, mogą z kolei znacząco rozciągnąć w czasie całą procedurę, a w dodatku narazić powoda na niepotrzebny stres i zdenerwowanie. Będą wiązać się ponadto z ogromnymi nakładami czasu i pracy.

Windykacja faktur transportowych z kancelarią LEGALTRANS

Jeżeli sprawa dotyczy roszczeń pieniężnych wynikających z umów transportowych, jednym z podmiotów, który może wspomóc Państwa w windykowaniu faktur transportowych, jest nasza kancelaria prawna LEGALTRANS, działająca na rzecz firm z tego sektora. Klienci, z którymi współpracujemy, otrzymują od nas kompleksową, profesjonalną pomoc w przygotowaniu się do windykacji sądowej, a następnie we wszystkich czynnościach przed sądem, gdzie reprezentujemy ich interesy. Dzięki naszemu wsparciu unikną Państwo w szczególności ryzyka wystąpienia w pozwie błędów formalnych, przeoczenia ustawowych terminów, czy też braków w materiale dowodowym, generujących opóźnienia i narażających powoda na negatywne konsekwencje prawne. Zapraszamy do kontaktu.

Powrót do listy aktualności

Facebook