Podmioty, które chcą uczestniczyć w zarobkowym przewozie drogowym, są zobowiązane spełnić wymogi określone w przepisach prawa krajowego i unijnego. Najważniejszym aktem prawnym regulującym zasady wykonywania transportu drogowego jest ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (dalej: utd) i rozporządzenie (WE) nr 1071/2009. 

To właśnie one wskazują, czym jest zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, jak można je uzyskać i na jakich zasadach. Jak wygląda proces ubiegania się o ten rodzaj pozwolenia w 2023 r.? 

Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego a licencja wspólnotowa 

Osoba, która chce podjąć się i wykonywać zarobkowy transport drogowy na obszarze kraju, musi legitymować się zezwoleniem na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego – wynika to bezpośrednio z art. 5 ust. 1 utd. Jest to zezwolenie, które uprawnia do legalnego wykonywania przewozów drogowych osób lub rzeczy tylko na terenie Polski. Wydaje się je na czas nieoznaczony.

Międzynarodowy transport drogowy może odbywać się z kolei wyłącznie po uzyskaniu licencji wspólnotowej. W obecnym stanie prawnym licencji wspólnotowej udziela się przedsiębiorcy, jeżeli posiada zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.

Należy przypomnieć, że od ubiegłego roku zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego wraz z licencją wspólnotową, są wymagane również w odniesieniu do transportu wykonywanego busami od 2,5 do 3,5 tony, w przewozie rzeczy na terenie UE. Wcześniej obowiązek posiadania tych dokumentów spoczywał wyłącznie na podmiotach uczestniczących w tak zwanym transporcie ciężkim, powyżej 3,5 tony. 

Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego – wymogi na 2023 r. 

Zgodnie z treścią art. 5 ust. 2 zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego udziela się przedsiębiorcy, jeżeli spełnia wymagania określone w rozporządzeniu (WE) nr 1071/2009. Jest to odpowiednio obowiązek:  

a) posiadania rzeczywistej i stałej siedziby w jednym z państw członkowskich; 

b) cieszenia się dobrą reputacją; 

c) posiadania odpowiedniej zdolności finansowej; 

d) posiadania wymaganych kompetencji zawodowych. 

Wszystkie z powyższych wymogów zostały rozszerzone w art. 5 – 8 rozporządzenia nr 1071/2009 oraz art. 5 ust. 2a – 2d utd.

Przedsiębiorca jest ponadto zobowiązany do wyznaczenia przynajmniej jednej osoby fizycznej – zarządzającego transportem – która będzie cieszyć się dobrą reputacją i spełniać określone wymogi w zakresie kompetencji zawodowych, a w dodatku, która: 

a) w sposób rzeczywisty i ciągły zarządza operacjami transportowymi tego przedsiębiorstwa; 

b) ma rzeczywisty związek z przedsiębiorstwem, polegający na przykład na tym, że jest jego pracownikiem, dyrektorem, właścicielem lub udziałowcem lub nim zarządza lub, jeżeli przedsiębiorca jest osobą fizyczną, jest tą właśnie osobą; 

c) posiada miejsce zamieszkania na terenie Wspólnoty. 

Warunki związane z wymogiem zdolności finansowej

Jednym z najważniejszych wymogów związanych z ubieganiem się o zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego jest posiadanie przez taką osobę odpowiedniej zdolności finansowej. Rozporządzenie nr 1071/2009 doprecyzowuje ten warunek w art. 7, odnosząc się zarówno do przewoźników w transporcie ciężkim, jak również busiarzy. 

Wymagana zdolność finansowa przewoźników w transporcie ciężkim 

W odniesieniu do pierwszej grupy przedsiębiorca, na podstawie rocznych sprawozdań finansowych poświadczonych przez audytora lub odpowiednio upoważnioną osobę, jest zobowiązany wykazać, że każdego roku dysponuje kapitałem i rezerwami w łącznej wysokości co najmniej: 

a) 9 000 EUR na pierwszy wykorzystywany pojazd; 

b) 5 000 EUR na każdy dodatkowy wykorzystywany pojazd lub zespół pojazdów, których dopuszczalna masa całkowita przekracza 3,5 tony; 

c) 900 EUR na każdy dodatkowy wykorzystywany pojazd lub zespół pojazdów, których dopuszczalna masa całkowita przekracza 2,5 tony, ale nie przekracza 3,5 tony.

Wymagana zdolność finansowa przewoźników w transporcie od 2,5 do 3,5 tony

Przedsiębiorcy, którzy wykonują zawód przewoźnika drogowego rzeczy z wykorzystaniem pojazdów silnikowych lub zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej od 2,5 tony do 3,5 tony, są zobowiązani wykazywać co roku na podstawie rocznych sprawozdań finansowych poświadczonych przez audytora lub odpowiednio upoważnioną osobę, że na każdy rok dysponują kapitałem i rezerwami w łącznej wysokości co najmniej: 

a) 1 800 EUR na pierwszy wykorzystywany pojazd; 

b) 900 EUR na każdy dodatkowy wykorzystywany pojazd.

Kto wydaje zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego?

Organem uprawnionym do wydawania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego (jak również jego cofnięcia, zmiany, zawieszenia) jest co do zasady starosta właściwy dla siedziby przedsiębiorcy wskazanej w KRS lub adresu stałego miejsca wykonywania działalności, określonego w CEIDG – warto również przeczytać artykuł dotyczący tego, jak założyć firmę transportową.

Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w określonych przypadkach może wydać także GITD. Będzie mieć to miejsce w sytuacji ubiegania się o licencję wspólnotową, jeżeli przedsiębiorca nie występował wcześniej z wnioskiem o wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego przez starostę. 

Jak wystąpić o zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego? 

Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie powinien złożyć wniosek w postaci pisemnej (papierowej) lub w wersji elektronicznej, po uiszczeniu odpowiednich opłat. 

Wniosek zawiera:

  • oznaczenie przedsiębiorcy, jego adres i siedzibę określoną w KRS albo CEIDG oraz adresy lokali, o których mowa w art. 5 ust. 1 lit. a rozporządzenia (WE) nr 1071/2009;
  • informację o wpisie do CEIDG albo numer w KRS, jeżeli są wymagane; 
  • numer identyfikacji podatkowej (NIP); 
  • określenie rodzaju transportu drogowego; 
  • określenie rodzaju i liczby pojazdów samochodowych, które przedsiębiorca będzie wykorzystywał do wykonywania transportu drogowego; 
  • imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer certyfikatu kompetencji zawodowych osoby zarządzającej transportem, o której mowa w art. 4 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 albo osoby, o której mowa w art. 4 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009; 
  • określenie liczby wypisów z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub z licencji wspólnotowej; 
  • w przypadku licencji wspólnotowej – określenie czasu, na który ma być ona udzielona.

Do wniosku o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego dołącza się również szereg załączników, których kompletny wykaz zawiera art. 7a ust. 3 utd. Jest on także dostępny na stronie rządowej: https://www.biznes.gov.pl/pl/opisy-procedur/-/proc/1600

To m.in. oświadczenie osoby zarządzającej transportem o pełnieniu tej roli, dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów zdolności finansowej, oświadczenie przedsiębiorcy, że dysponuje bazą eksploatacyjną wraz ze wskazaniem adresu bazy, jeżeli adres ten jest inny. 

Ile kosztuje zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w 2023 r.?

Koszt wydania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego to 1000 zł. W przypadku zgłoszenia we wniosku jednego lub więcej pojazdów, do sumy tej należy dodać po 100 zł za każdy pojazd podlegający zgłoszeniu. Dodatkowo płatne jest także uzyskanie wypisu z zezwolenia dla każdego pojazdu wymienionego we wniosku. Cena za każdy wypis to 10 zł. 

Wpłaty dokonuje się na konto starostwa powiatowego właściwego do wydania zezwolenia. Przedsiębiorcy, którzy są reprezentowani przez pełnomocnika, powinni pamiętać ponadto o opłacie skarbowej w wysokości 17 zł. 

Uzyskaj zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego z LEGALTRANS

Zważając na to, że zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego stanowi najważniejszy, podstawowy dokument w transporcie drogowym, zachęcamy Państwa, aby przy ubieganiu się o to pozwolenie, skorzystać z pomocy ekspertów. 

Firmy bardzo chętnie decydują się na taki ruch, ponieważ w praktyce okazuje się, że uzupełnienie dostępnego wniosku oraz skompletowanie wszystkich wymaganych załączników, nie należy wcale do zadań łatwych. Tym bardziej, gdy zależy Państwu na czasie. Wszelkie braki lub nieprawidłowości w tym zakresie mogą spowodować, że proces ubiegania się o zezwolenie znacznie się przeciągnie. Nasza kancelaria transportowa LegalTrans wielokrotnie uczestniczyła już w tej procedurze i przeprowadzała przez nią różnych klientów, dlatego doskonale wiemy, jak załatwić tę sprawę sprawnie i bez zbędnej zwłoki!

Powrót do listy aktualności

Facebook