Kierowcy świadczący usługi przewozu towaru i osób, zarówno na terenie kraju, jak i poza jego granicami są zobowiązani posiadać w swoim pojeździe pokaźny zestaw dokumentów niezbędnych podczas kontroli. W ostatnim czasie w związku z ograniczeniami i obostrzeniami covidowymi lista ta została dodatkowo poszerzona. Jakie dokumenty powinny znaleźć się w takim razie w samochodzie kierowcy wykonującego przewozy krajowe i międzynarodowe?

Podział dokumentów obowiązujących w przewozie drogowym na 4 grupy 

Dokumenty, jakie powinny znaleźć się w pojeździe każdego kierowcy wykonującego transport drogowy, możemy podzielić na 4 główne grupy, dotyczące:

 • Pojazdu – m.in. dowód rejestracyjny, ubezpieczenie OC, upoważnienie do korzystania z pojazdu. 
 • Kierowcy – m.in. prawo jazdy, karta kierowcy, zaświadczenie o ważnych badaniach lekarskich, świadectwo kierowcy, zaświadczenie o kwalifikacjach.
 • Dostępu do rynku przewozowego – jest to licencja na wykonywanie transportu drogowego rzeczy, zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencja wspólnotowa.
 • Przewożonego ładunku – list przewozowy i świadectwo pochodzenia towarów. Zalecane jest także posiadanie faktur VAT. W zależności od specyfiki i rodzaju przewożonych towarów wymagane mogą być ponadto inne dokumenty, świadectwa i zezwolenia.

Jakie dokumenty podlegają kontroli podczas wykonywania przewozu drogowego?

a) W przypadku kierowców wykonujących przewóz drogowy osób są to:

 • odpowiednie zezwolenie lub wypis z zezwolenia wraz z obowiązującym rozkładem jazdy (przy wykonywaniu przewozów regularnych i regularnych specjalnych),
 • odpowiednie zezwolenie lub formularz jazdy (przy wykonywaniu międzynarodowych przewozów wahadłowych lub okazjonalnych),
 • formularz jazdy (przy wykonywaniu międzynarodowych przewozów na potrzeby własne),
 • oryginał albo kserokopia decyzji, o której mowa w art. 20a „odstąpienie od wymogu stosowania warunków zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych i przewozów regularnych specjalnych ust. 2”,
 • dokumenty wymagane w publicznym transporcie zbiorowym,
 • kopia umowy na realizowany przewóz (przy wykonywaniu przewozów okazjonalnych, o których mowa w art. 18 ust. 4b w pkt. 2 zezwolenie na wykonywanie przewozów regularnych i przewozów regularnych specjalnych).

b) Kierowcy wykonujący przewóz drogowy rzeczy są zobowiązani posiadać:

 • dokumenty związane z przewożony ładunkiem,
 • odpowiednie zezwolenie wymagane w międzynarodowym transporcie drogowym,
 • świadectwo wymagane zgodnie z umową o międzynarodowych przewozach szybko psujących się artykułów żywnościowych i o specjalnych środkach transportu przeznaczonych do tych przewozów
 • zezwolenie na przejazd pojazdu z ładunkiem lub bez ładunku, o masie, naciskach osi lub wymiarach przekraczających wielkości określone w odrębnych przepisach,
 • dokumenty wymagane przy przewozie zwierząt,
 • dokumenty wymagane przy przewozie odpadów,
 • certyfikat potwierdzający spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu, jeżeli jest wymagany,
 • dokumenty związane z transgranicznym przemieszczaniem organizmów genetycznie zmodyfikowanych,
 • deklarację, o której mowa w art. 31a ust. 1.

c) Kierowcy w międzynarodowym transporcie drogowym, jeżeli jest to wymagane, muszą posiadać ponadto świadectwo kierowcy. Jest ono potrzebne w międzynarodowym transporcie rzeczy, jeśli kierowca nie posiada obywatelstwa żadnego z państw członkowskich UE, jednak pozostaje zatrudniony przez przedsiębiorcę mającego siedzibę na tym terytorium.  

Dokumenty przewoźnika w przewozach międzynarodowych

W zależności od kraju dokumentacja przewoźnika delegowanego do pracy w innym państwie UE, poza podstawowym zakresem dokumentów, może obejmować również dodatkowe zaświadczenia.

Wspólne pozycje obejmują najczęściej:

 • Ważne zaświadczenie oddelegowania / poświadczenie zgłoszenia delegacji
  Umowę o pracę przetłumaczoną na język urzędowy danego kraju; 
 • Zaświadczenie ZUS A1.

Na przykładzie wybranych państw wymagana dokumentacja podczas delegowania przewoźnika do pracy za granicą prezentuje się następująco:

Niemcy – zaświadczenie ZUS A1, umowa o pracę, potwierdzenie zgłoszenia do MiLoG, poświadczenie dni wolnych lub urlopów, zapisy czasu pracy z ostatnich 28 dni, kopię poświadczenia ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (kabotaż).

Austria – umowa o pracę, zaświadczenie ZUS A1, kopia zgłoszenia delegacji, poświadczenie dni wolnych lub urlopów, zapisy czasu pracy z ostatnich 28 dni.

Francja – zaświadczenie o oddelegowaniu, zaświadczenie ZUS A1, umowa o pracę, indywidualna książeczka kontroli.

Włochy – zgłoszenie, zaświadczenie ZUS A1, umowa o pracę, paski wynagrodzeń wraz z potwierdzeniami wypłat, stawka godzinowa brutto.

Czechy – zaświadczenie ZUS A1, umowa o pracę.

Belgia – zaświadczenie ZUS A1, zaświadczenie oddelegowania oraz opcjonalnie umowa o pracę i pasek wynagrodzeń.

Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej na temat zasad obowiązujących kierowców świadczących usługi przewozu towaru i osób, zarówno na terenie kraju, jak i poza jego granicami, skontaktuj się z Kancelarią Transportową LEGALTRANS.

Powrót do listy aktualności

Facebook