Kancelaria Transportowa Legaltrans od lat pomaga przewoźnikom w uzyskaniu licencji na świadczenie usług transportowych. Poniżej kilka najistotniejszych informacji o warunkach jakie należy spełnić aby otrzymać licencje lub zezwolenie.

Warunkiem niezbędnym do wykonywania usług transportowych, nie na potrzeby własne, jest posiadanie licencji wspólnotowej na wykonywanie międzynarodowego zarobkowego przewozu rzeczy lub krajowego zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy.

Licencja transportowa jest decyzją administracyjną wydawaną na wniosek przedsiębiorcy przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego (z siedzibą w Warszawie, al. Jerozolimskie 94) , natomiast krajowe zezwolenie transportowe jest decyzją administracyjną wydawaną na wniosek przedsiębiorcy przez starostwo powiatowe właściwe ze względu na siedzibę firmy.

Podmiot ubiegający się o licencje międzynarodową musi posiadać zezwolenie krajowe, jeśli nie posiada zezwolenia krajowego, może jednocześnie z wnioskiem o licencje międzynarodową złożyć wniosek o zezwolenie krajowe do GITD.

Realizacja transportu drogowego bez posiadania licencji zgodnie z  art. 92a ust. 1 załącznik 3 lp. 1 punkt 1.1 ustawy o transporcie drogowym jest zagrożone sankcją w wysokości 12 000,00 zł.

Wnioskujący o licencję przedsiębiorca, rozumiany jako osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą musi wylegitymować się zaświadczeniem o niekaralności. Jeśli o licencję występuje osoba prawna ( np. spółka z organiczną odpowiedzialnością), zaświadczeniem o niekaralności musi wylegitymować się każda osoba uprawniona do reprezentacji spółki ( np. członek zarządu, prezes zarządu). Ustawa o transporcie drogowym enumeratywnie wymienia, przestępstwa, których popełnienie uniemożliwia otrzymanie zezwolenia, mianowicie:

 1. art. 173-175, art. 178-180, art. 189a, art. 218-221, art. 296-306 i art. 308 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1600, z późn. zm.);
 2. art. 586-589 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 505, 1543, 1655 i 1798);
 3. art. 522 i art. 523 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 498, 912, 1495, 1655 i 1802);
 4. art. 53-64 i art. 68 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2019 r. poz. 852, 1655 i 1818);
 5. art. 399 i art. 400 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 243, 326, 912, 1655 i 1802).

Przedsiębiorca, aby uzyskać zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu drogowego musi posiadać lub zatrudnić osobę posiadającą certyfikat kompetencji zawodowych, która będzie zarządzać w sposób ciągły operacjami transportowymi. Zarządzający transportem może być zatrudniony na umowę o pracę lub na umowę cywilną.

Egzamin na certyfikat kompetencji zawodowych, potocznie zwany CKZ, jest przeprowadzany kilka razy do roku przez regionalne jednostki Instytutu Transportu Drogowego. Podczas egzaminy badaniu podlega wiedza między innymi z zakresu: prawa cywilnego, prawa handlowego, prawa podatkowego, prawa socjalnego, dostępu do rynku transportowego, bezpieczeństwa drogowego, norm technicznych, prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania finansami w przedsiębiorstwie. Za naruszenia obowiązków lub zasad transportu drogowego zarządzający transportem może zostać ukarany grzywną na równocześnie z przedsiębiorca i kierowcą.

Kolejnym warunkiem uzyskania zezwolenia jest posiadania dobre sytuacji finansowej, według ustawy oznacza to posiadanie zabezpieczenia w kwocie 9000 euro na pierwszy pojazd samochodowy  i 5000 euro na każdy następny pojazd. Sytuację finansową można udokumentować: 

 1. rocznym sprawozdaniem finansowym wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta (jeśli sprawozdanie podlega takiemu badaniu),
 2. gwarancją bankową,
 3. ubezpieczeniem, w tym ubezpieczeniem odpowiedzialności zawodowej.

Należy posiadać bazę eksploatacyjną, według ustawy może nią być miejsce wyposażone w odpowiedni sprzęt techniczny i urządzenia techniczne umożliwiające prowadzenie działalności transportowej w sposób zorganizowany i ciągły, w skład której wchodzi co najmniej jeden z następujących elementów: miejsce postojowe, miejsce załadunku, rozładunku lub łączenia ładunków, miejsce konserwacji lub naprawy pojazdów.

Po uzyskaniu zezwolenia, a w przypadku równoległego złożenia wniosku o zezwolenie i licencje wspólnotową jednocześnie z wnioskiem, należy złożyć wykaz pojazdów którymi będzie realizowany transport.

Koszty:

 1. Opłata za zezwolenie 1000,00 zł
 2. Opłata za licencje 4000,00 zł do 5 lat,
 3. Opłata za licencje 8000,00 zł do 10 lat,
 4. Opłata 440,00 zł za każdy wypis  przy licencji do 5 lat,
 5. Opłata 880,00 zł za każdy wypis przy licencji do 10 lat ,
 6. Polisa na kwotę gwarancyjną 9 tyś euro i 5 tyś euro – około 300,00 zł netto od pojazdu .

Termin realizacji: od 2 do 6 tygodni.

Wniosek składa się na formularzu, może zostać złożony przez pełnomocnika, wniosek o zezwolenie może zostać złożony online.

Powrót do listy aktualności

Facebook