Przewoźnicy w transporcie międzynarodowym często zastanawiają się, czy opuszczając granicę kraju, są zobowiązani posiadać w swoim pojeździe dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego (OC PPM). Na przykładzie wybranych państw postaramy się przedstawić aktualny stan prawny.

Kontrola ubezpieczeń komunikacyjnych pojazdów za granicą 

Na początku artykułu, warto wspomnieć o Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/103/WE z dnia 16 września 2009 roku. Dyrektywa odnosi się do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych i egzekwowania obowiązku ubezpieczania od takiej odpowiedzialności.

Wspomniany dokument wprowadza zakaz prowadzenia systematycznych kontroli ubezpieczeń komunikacyjnych względem pojazdów:

 • które mają zwykłe miejsce postoju na terytorium innego państwa członkowskiego,
 • które mają zwykłe miejsce postoju na terytorium państwa trzeciego, ale wjeżdżają z terytorium innego państwa członkowskiego. 

Dozwolone są tylko niesystematyczne, niedyskryminacyjne kontrole, dokonywane w ramach kontroli, której wyłącznym celem nie jest kontrola ubezpieczenia.

Ubezpieczenie OC PPM za granicą. Co warto wiedzieć?

Wspomina powyżej Dyrektywa, przyznała również państwom członkowskim dowolność w sprawie zniesienia kontroli Zielonej Karty dla samochodów normalnie przebywających w państwie członkowskim oraz wjeżdżających na terytorium drugiego państwa członkowskiego. 

Powstałe w wyniku tego porozumienie, wielostronne obejmuje uczestników systemu Zielonej Karty.  Porozumienie przewiduje, że kierowcy pojazdów zarejestrowanych w państwach, w których biura narodowe są sygnatariuszami porozumienia, mogą poruszać się na terytorium tych krajów bez konieczności posiadania Zielonej Karty. Zastosowanie znajduje w tym miejscu domniemanie posiadania ważnego ubezpieczenia OC PPM zawartego w kraju rejestracji pojazdu. 

Strony uczestniczące w porozumieniu to m.in.:

 • Austria, 
 • Belgia, 
 • Czechy, 
 • Francja, 
 • Hiszpania, 
 • Holandia, 
 • Luksemburg, 
 • Niemcy, 
 • Portugalia, 
 • Słowacja, 
 • Szwajcaria 
 • Włochy. 

Zważając na powyższe, kierowcy z Polski podróżujący przez te kraje nie są więc zobowiązani do posiadania potwierdzenia zawarcia umowy OC PPM. W praktyce jednak czasami może okazać się ono potrzebne i wymagane.

OC PPM w Austrii

Austria nie wymaga posiadania potwierdzenia zawarcia umowy OC PPM wydanego przez kraj rejestracji pojazdu. Ze względów czysto praktycznych austriacki Klub Automobile zaleca jednak zagranicznym samochodom posiadanie takiego dokumentu, ponieważ w razie wypadku są w nim wymienione wszystkie dane niezbędne w postępowaniu. Potwierdzenie może mieć formę papierową lub elektroniczną.

OC PPM w Belgii

Inaczej sytuacja wygląda w Belgii, gdzie kierowcy są zobowiązani do posiadania potwierdzenia zawarcia umowy OC PPM. Nie musi być to wersja papierowa, która od 2020 r. nie jest już drukowana w kolorze zielonym, a forma elektroniczna, na przykład na telefonie.

OC PPM w Czechach

Kierowcy w Republice Czeskiej, podobnie jak w Belgi, również mają obowiązek posiadania dowodu ważnego ubezpieczenia samochodu od odpowiedzialności cywilnej sporządzonego w formie pisemnej. Najprostszym sposobem na udowodnienie tego jest posiadanie Zielonej Karty.

OC PPM we Francji

Kierowca wjeżdżający do Francji powinien przechowywać w pojeździe dowód posiadania ważnego ubezpieczenia OC samochodu, w szczególności podczas kontroli drogowej, sporządzony w formie papierowej.

OC PPM w Hiszpanii

Przejeżdżając przez Hiszpanię, kierowcy nie muszą dysponować potwierdzeniem zawarcia umowy OC PPM. Tak jak w Austrii, tutaj również władze rekomendują jednak, aby posiadać taki dokument. Hiszpańskie władze mają dostęp do rejestru pojazdów ubezpieczonych (DRIV), w którym mogą sprawdzać także informacje o zagranicznych samochodach z EOG. 

Czas oczekiwania jest jednak w tym przypadku wydłużony do około 20 dni, co wynika z konieczności przesłania niezbędnych danych przez odpowiedni organ kraju, w którym pojazd uczestniczący w zdarzeniu został zarejestrowany.

OC PPM w Holandii

Taka sama sytuacja jak w Hiszpanii ma także miejsce w Holandii i podobnie jak powyżej, władze zalecają, aby na wszelki wypadek zawsze mieć przy sobie odpowiednie zaświadczenie. Może być ono sporządzone w formie elektronicznej.

OC PPM w Luksemburgu

Luksemburg wymaga dysponowania pisemnym dowodem posiadania ważnego ubezpieczenia OC samochodu, szczególnie podczas kontroli policyjnej. Konieczna jest w tym przypadku wersja papierowa.

OC PPM w Niemczech

Zgodnie z treścią niemieckiego rozporządzenia w sprawie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej pojazdów silnikowych i przyczep samochodowych za granicą zaświadczenie o ubezpieczeniu nie jest wymagane dla pojazdów silnikowych lub przyczep pojazdów mechanicznych, które posiadają obowiązkowe tablice rejestracyjne niektórych krajów europejskich, chyba że pojazdy te są pojazdami sił zbrojnych podlegającymi umowom międzynarodowym. 

Na liście tych krajów znalazła się m.in. Polska, co oznacza, że przejeżdżając przez Niemcy, kierowcy nie są zobowiązani do posiadania potwierdzenia zawarcia umowy OC PPM.

OC PPM w Portugalii

Jednym z krajów wymagających dysponowania potwierdzeniem zawarcia umowy OC PPM jest Portugalia. Poza samą dokumentacją w formie papierowej władze portugalskie nakładają również na kierowców obowiązek naklejenia małej winiety ubezpieczeniowej na przednią szybę samochodu (w prawym dolnym rogu), która jest już dołączona do polisy ubezpieczeniowej.

OC PPM w Słowacji

Kierowcy poruszający się po Słowacji są zobowiązani posiadać zaświadczenie o ważnym ubezpieczeniu OC samochodu uzyskanym w kraju jego rejestracji, które mają obowiązek okazać na żądanie członka Policji.

Dopuszczalna jest tylko wersja papierowa. Mimo że może zdarzyć się, że organ kontrolny zaakceptuje na miejscu również wersję elektroniczną, zaleca się pozostać przy formie papierowej.

OC PPM w Szwajcarii

Na liście krajów niewymagających posiadania potwierdzenia zawarcia umowy OC PPM znajduje się także Szwajcaria. Jeśli pojazd pochodzi z państwa, którego narodowe biuro ubezpieczeń jest sygnatariuszem umowy wielostronnej, uzyskuje wystarczającą ochronę ubezpieczeniową na wypadek nieszczęśliwych wypadków mających miejsce na terytorium Szwajcarii. Poza byciem stroną porozumienia konieczne jest również posiadanie ważnych tablic rejestracyjnych.

OC PPM we Włoszech

Włosi nie wymagają dysponowania zaświadczeniem potwierdzającym zawarcie umowy OC PPM. W praktyce może jednak zdarzyć się, że zostaniemy o nie poproszeni przez Policjanta. Do celów dowodowych, usprawnienia kontroli lub postępowania na skutek kolizji i wypadku, rekomenduje się posiadanie stosownego dokumentu w formie papierowej lub elektronicznej.

Obsługa firm transportowych w kraju i za granicą z kancelarią LEGALTRANS

Nasza kancelaria prawna LEGALTRANS świadczy kompleksową pomoc wszystkim firmom działającym w branży transportowej. Jeśli mają Państwo problem ze skompletowaniem wymaganej dokumentacji lub potrzebują pomocy w trakcie kontroli drogowej swojego kierowcy bądź wystąpienia szkody komunikacyjnej, zapraszamy do niezwłocznego kontaktu. Oferujemy stałą obsługę prawną, jak i pomoc doraźną w zdarzeniach nagłych.

Powrót do listy aktualności

Facebook