REGULAMIN

świadczenia usług prawnych przez

Kancelarię Transportową LEGALTRANS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z dnia 20 stycznia 2017 r.

 

I.     Postanowienia ogólne:

1. Usługi prawne świadczone są przez Kancelarię Transportową LEGALTRANS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnowie, ul. Batalionu „Barbara” 13, 33-101 Tarnów, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000395357.

2. Świadczenie Usług Prawnych odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie.

II.     Definicje:

Określenia użyte w niniejszym Regulaminie mają następujące znaczenie:

Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia Usług Prawnych przez LEGALTRANS.

LEGALTRANS – Kancelaria Transportowa LEGALTRANS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnowie.

Użytkownik – podmiot zainteresowany zawarciem z LEGALTRANS Umowy.

Klient – Użytkownik, który zawarł z LEGALTRANS Umowę.

Formularz – formularz dostępny na stronie internetowej LEGALTRANS, umożliwiający Użytkownikowi przekazanie LEGALTRANS danych niezbędnych do świadczenia Usług Prawnych przez LEGALTRANS, do których należy w szczególności: imię i nazwisko lub nazwa Użytkownika, adres do korespondencji oraz adres elektroniczny.

Usługi Prawne – usługi świadczone w języku polskim przez LEGALTRANS w postaci udzielanych Porad Prawnych. Usługi Prawne świadczone są ze szczególną starannością, na wysokim poziomie jakiego należy oczekiwać od osób zajmujących się profesjonalnie świadczeniem obsługi prawnej.

Pytanie – zagadnienie prawne zgłoszone przez Użytkownika.

Porada Prawna – rezultat Usługi Prawnej świadczonej w oparciu o Pytanie zadane przez Użytkownika. Przekazane w jej ramach informacje podlegają ochronie praw autorskich i nie mogą być publikowane ani przekazywane podmiotom trzecim wbrew woli LEGALTRANS.

Umowa – umowa o świadczenie Usług Prawnych przez LEGALTRANS, zawarta z Klientem na warunkach i w trybie określonym w Regulaminie, której zawarcie jest równoważne z uzyskaniem przez Użytkownika indywidualnego upoważnienia do dostępu do Usług Prawnych świadczonych przez LEGALTRANS.

Baza Danych Użytkowników – zbiór danych dotyczących Użytkowników.

Baza Danych – zbiór Pytań oraz Porad Prawnych stanowiący własność LEGALTRANS.

Informacje Poufne – informacje z Bazy Danych Użytkowników oraz z Bazy Danych.

Poczta Elektroniczna – adres poczty elektronicznej kancelaria@kt-legaltrans.pl

Dni Robocze – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 

III.     Korzystanie z Usług Prawnych

1. Z Usług Prawnych może korzystać Użytkownik, który zgodnie z Regulaminem zawarł Umowę z LEGALTRANS.

2. Umowa zostaje zawarta po wyczerpaniu następującej procedury:

a) Użytkownik zadaje Pytanie dotyczące możliwości udzielenia Porady Prawnej;

b) LEGALTRANS, po otrzymaniu Pytania oraz ewentualnych informacji uzupełniających, przesyła/przekazuje wycenę udzielenia Porady Prawnej. Oferta złożona przez LEGALTRANS przestaje wiązać LEGALTRANS po upływie 2 Dni Roboczych;

c) Użytkownik akceptuje ofertę złożoną przez LEGALTRANS poprzez udzielenie, w tym w formie elektronicznej jednoznacznej pozytywnej odpowiedzi na uzyskaną ofertę oraz uiszczenie wynagrodzenia za Poradę Prawną w oparciu o wystawioną fakturę VAT. Odpowiedź winna zawierać również dane identyfikujące Użytkownika takie jak: firma, adres, nr NIP. Wprowadzenie jakichkolwiek zmian w treści oferty złożonej przez LEGALTRANS poczytuje się jako odmowę jej przyjęcia bądź też nową ofertę złożoną przez Użytkownika.

3. Umowa zostaje zawarta w momencie złożenia przez Użytkownika oświadczenia o zaakceptowaniu oferty złożonej przez LEGALTRANS.

4. W przypadku niewyczerpania procedury opisanej w ust. 2, a w szczególności nieudzielenia jednoznacznej pozytywnej odpowiedzi wskazanej w ust. 2 c) powyżej, umowa nie zostaje zawarta.

5. Uiszczenie wynagrodzenia, od którego uzależnione jest zawarcie Umowy winno nastąpić przelewem bankowym na rachunek bankowy LEGALTRANS wskazany na fakturze VAT oraz w terminie w niej oznaczonym. Faktura jest przesyłana Użytkownikowi na wskazany przez niego adres mail oraz na jego życzenie listem za pośrednictwem Poczty polskiej S.A.

6. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym, zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2b ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002.144.1204 z późn. zm.).

7. Akceptując ofertę złożona przez LEGALTRANS Użytkownik jest zobowiązany do złożenia oświadczenia, że zapoznał się z Regulaminem oraz, że akceptuje postanowienia w nim zawarte.

8. Użytkownikowi przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 2 miesięcy od dnia zawarcia Umowy (lub wystawienia faktury VAT)

9. Treść Regulaminu zostanie Użytkownikowi przesłana wraz z ofertą, o której mowa w ust. 2 b) powyżej.

10. LEGALTRANS może odmówić świadczenia Usług Prawnych na rzecz Użytkownika. Informacja o odmowie świadczenia Usług Prawnych jest kierowana do Użytkownika przed zawarciem Umowy. Podstawą odmowy może być w szczególności:

a) odmowa bądź nieprzekazanie informacji lub dokumentów niezbędnych do udzielenia Porady Prawnej;

b) wystąpienie konfliktu interesów między Użytkownikiem a podmiotem, na rzecz którego LEGALTRANS świadczyła lub świadczy pomoc prawną, bądź inną osobą związaną z LEGALTRANS;

c) przekazanie LEGALTRANS danych mających charakter bezprawny;

d) wystąpienie przez Użytkownika z Pytaniem wykraczającym poza zakres Usług Prawnych;

e) niewyrażenie zgody przez Użytkownika na wykonanie przez LEGALTRANS Usługi Prawnej. Wówczas oferta LEGALTRANS przestaje obowiązywać.

f) brak kontaktu z Użytkownikiem lub Klientem przez okres 24/48 godzin.

11. W przypadku wystąpienia po zawarciu umowy okoliczności będących podstawą do odmowy świadczenia Usług Prawnych, o których mowa w ust. 10 powyżej, LEGALTRANS ma prawo do odstąpienia od Umowy niezwłocznie. Jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn zawinionych przez Użytkownika albo Klienta, LEGALTRANS zachowuje prawo do zatrzymania całości uzyskanego wynagrodzenia.

12. Jeżeli jest to uzasadnione ochroną danych osobowych bądź innych informacji przekazanych LEGALTRANS, które są objęte tajemnicą zawodową oraz wystąpienia sytuacji, o której mowa w pkt 10 albo 11 LEGALTRANS ma prawo odmówić podania uzasadnienia odstąpienia od umowy odmowy świadczenia Usług Prawnych.


IV.     Zasady udzielania Porad Prawnych

1. Zgłaszanie Pytań przez Klienta i udzielanie Porad Prawnych przez LEGALTRANS odbywa się osobiście oraz przy wykorzystaniu Poczty Elektronicznej.

2. W przypadku przeprowadzenia konsultacji prawnej w siedzibie Klienta bądź  LEGALTRANS, Klient ma prawo do zaliczenie wynagrodzenie z tytułu takiej konsultacji (100 EUR za każda rozpoczęta godzinę) na poczet przyjętego do realizacji zlecenia będącego przedmiotem niniejszej konsultacji. Zaś w przypadku późniejszego zrezygnowania ze świadczenia usług przez LEGALTRANS, honorarium z tytułu odbytej konsultacji prawnej staje się wymagalne w terminie 7 dni od tejże rezygnacji.

3. Zgłoszenie Pytania przez Klienta będzie uznane za dokonane, jeżeli Klient prawidłowo sformułuje Pytanie lub wyśle Pytanie na Pocztę Elektroniczną.

4. Pytanie winno być sformułowane w sposób konkretny i ścisły, niestwarzający wątpliwości czego dotyczy problem. Pytanie powinno wskazywać wyczerpująco wszystkie istotne okoliczności faktyczne mogące mieć wpływ na sposób interpretacji przepisów i udzielenie Porady Prawnej.

5. W przypadku uznania przez LEGALTRANS, iż informacje uzyskane od Użytkownika są niewystarczające do świadczenia Usługi Prawnej, LEGALTRANS wystąpi o przekazanie dodatkowych informacji. Informacje przesłane LEGALTRANS we wskazanym trybie nie stanowią nowego Pytania z zastrzeżeniem ust. 5.

6. Jeżeli w związku z prośbą LEGALTRANS o przekazanie dodatkowych informacji Użytkownik zmieni zadane LEGALTRANS Pytanie wycena przekazana mu przez LEGALTRANS będzie obejmowała również modyfikacje dokonane przez Użytkownika, chyba że Użytkownik zmieni zadanie zez skutkiem takim, Że zwiększeniu ulegnie zakres zleconych do wykonania czynności.

7. W przypadku uznania przez LEGALTRANS po zawarciu Umowy, iż informacje uzyskane od Użytkownika są niewystarczające do udzielenia Porady Prawnej LEGALTRANS wystąpi o przekazanie dodatkowych informacji. Informacje przesłane LEGALTRANS we wskazanym trybie nie stanowią nowego Pytania z zastrzeżeniem pkt 7 i 8.

8. Jeżeli w związku z prośbą LEGALTRANS o przekazanie dodatkowych informacji Klient zada LEGALTRANS nowe, dodatkowe Pytanie, tzn. takie, które swym zakresem wykracza poza zakres pierwotnie zleconej usługi, LEGALTRANS ma prawo do przekazania Klientowi wyceny uzupełniającej. W przypadku niezaakceptowania przez Klienta wyceny uzupełniającej LEGALTRANS świadczy Usługę Prawną według zawartej umowy, tzn. bez uwzględnienia nowego Pytania zadanego przez Klienta, chyba że świadczenie Usługi Prawnej nie jest możliwe bez uwzględnienia dodatkowego Pytania. W takim wypadku Użytkownik lub Klient jest zobowiązany zapłacić dodatkowe wynagrodzenie ustalane przez LEGALTRANS proporcjonalnie do poprzedniego uiszczonego wynagrodzenia.

9. Jeżeli w związku z prośbą LEGALTRANS o przekazanie dodatkowych informacji Klient zmieni zadane LEGALTRANS Pytanie, a zmiana ta ma istotny wpływ na kształt bądź nakład pracy niezbędny do rzetelnego wykonania Usługi Prawnej, LEGALTRANS ma prawo do modyfikacji przesłanej mu uprzednio wyceny. Nowa wycena stanowi ofertę zawarcia umowy o zmienionej treści, od której przyjęcia uzależnione jest dalsze świadczenie Usługi Prawnej przez LEGALTRANS. W przypadku niewyrażenia zgody na zawarcie umowy w zmienionej treści Klient ma prawo do wypowiedzenia zawartej umowy, jednakże LEGALTRANS zachowuje prawo do zryczałtowanego wynagrodzenia odpowiadającego kosztom poniesionych w związku umową wypowiedzianą przez Klienta w wysokości 100,00 EURO. Wypowiedzenie umowy powinno nastąpić wraz z przekazaniem informacji o niewyrażeniu zgody na zawarcie umowy o zmienionej treści. Niewyrażenie zgody na zawarcie umowy o zmienionej treści oraz brak wypowiedzenia dotychczasowej umowy oznacza, iż LEGALTRANS jest obowiązana świadczenia Usługi Prawnej w pierwotnym jej kształcie, tzn. bez uwzględnienia modyfikacji Pytania zadanego przez Klienta.

10. W sytuacji wypowiedzenia umowy, o którym mowa w ust. 8 LEGALTRANS zwraca Klientowi wpłaconą przez niego opłatę za świadczenie Usługi Prawnej po potrąceniu przysługującej jej części wynagrodzenia.

11. LEGALTRANS udziela odpowiedzi na Pytanie na podstawie przesłanych danych oraz stanu prawnego aktualnego na dzień udzielania odpowiedzi. LEGALTRANS nie ponosi odpowiedzialności za negatywne konsekwencje nieprzekazania bądź nieprecyzyjnego przekazania przez Użytkownika albo Klienta informacji mogących mieć wpływ na treść udzielonej Porady Prawnej, w tym w szczególności dotyczących stanu faktycznego.

12. Termin udzielenia Porady Prawnej w ramach świadczonych przez LEGALTRANS Usług Prawnych zostanie wskazany Użytkownikowi każdorazowo wraz z przesłaną ofertą. Do biegu terminu nie wlicza się okresu prowadzonej z Klientem korespondencji dotyczącej świadczonej Usługi Prawnej a w szczególności dotyczącej zagadnień określonych w ust. 5 – 8.

13. Zakończenie świadczenia Usługi Prawnej przez LEGALTRANS następuje w momencie przekazania osobiście lub przesłania Porady Prawnej w postaci elektronicznej na wskazany przez Klienta wskazany w Pytaniu.

14. Udzielenie Porady Prawnej w postaci elektronicznej nie wymaga złożenia podpisu przez osobę udzielającą Porady Prawnej na dokumencie, o którym mowa w ust. 12.

 

V.     Opłaty i rozliczenia

1. LEGALTRANS w terminie 2 Dni Roboczych od otrzymania Pytania przedstawi Klientowi jego wycenę wraz z warunkami wykonania usługi. LEGALTRANS będzie związana przedstawioną ofertą przez okres 2 Dni Roboczych od chwili jej wysłania.

2. Opłata, od której uiszczenia uzależnione jest zawarcie umowy winna zostać uiszczona na rachunek bankowy LEGALTRANS niezwłocznie po otrzymaniu przez Użytkownika faktury VAT.

3. Opłatę poczytuje się za uiszczoną w całości, jeżeli rachunek LEGALTRANS zostanie uznany, o kwotę wskazaną w fakturze Vat oraz wcześniejszej wycenie przesłanej do Użytkownika.

4. Ryzyko walutowe i opłaty bankowe obciążają Użytkownika.

5. Kancelaria wyśle na adres Klienta fakturę VAT niezwłocznie po złożenia przez Użytkownika oświadczenia o akceptacji oferty Akceptując niniejszy Regulamin Klient oświadcza, że wyraża zgodę na wystawienie faktury bez podpisu odbiorcy.

 

VI.     Reklamacje

1. Klient, który ma zastrzeżenia od strony merytorycznej albo terminu wykonania Usługi Prawnej może złożyć reklamację, w terminie 7 dni od wykonania Usługi Prawnej. Reklamacja pod rygorem nieważności musi zostać złożona w formie elektronicznej na adres email: kancelaria@kt-legaltrans.pl wraz z oznaczeniem reklamowanej Porady Prawnej.

2. Reklamacja w sprawie Usługi Prawnej złożona zgodnie z wymogami wynikającymi z ust. 1 zostanie rozpatrzona przez LEALTRANS w terminie 14 dni roboczych od jej otrzymania.

3. W przypadku uwzględnienia reklamacji Usługi Prawnej, LEGALTRANS wykona ponownie Usługę Prawną, nie pobierając dodatkowej opłaty.

4. Brak zrealizowania trybu reklamacyjnego uniemożliwia Użytkownikowi lub Klientowi możliwość wystąpienia z roszczeniami przeciwko LEGALTRANS na drogę postępowania sądowego.

VII.     Poufność

1. LEGALTRANS jest zobowiązana zachować w tajemnicy wszystko, o czym dowiedziała się w związku ze świadczeniem Usług Prawnych bądź w związku z Pytaniem, chyba że Klient dane te uprzednio udostępnił publicznie lub wyraził zgodę na takie udostępnienie.

2. LEGALTRANS informuje, że przekazywanie informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej nie gwarantuje zachowania poufności w przekazywaniu informacji objętych tajemnicą zawodową. Niezastosowanie przez Użytkownika lub Klienta wystarczających i aktualnych zabezpieczeń może skutkować uzyskaniem informacji poufnych przez osoby trzecie wbrew woli Użytkownika lub Klienta.

3. Przekazywanie informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej następuje za zgodą i na wyłączne ryzyko Użytkownika lub Klienta.

4. Uzyskanie informacji poufnych przez osoby trzecie, które miało miejsce w związku z posługiwaniem się środkami komunikacji elektronicznej nie może być podstawą do formułowania roszczeń wobec LEGALTRANS.


VII.     Obowiązywanie Regulaminu

1. Regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania na stronie internetowej LEGALTRANS.

2. Kancelaria zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu i zakresu świadczonych Usług Prawnych, w tym usług świadczonych drogą elektroniczną . Zmiany są wiążące z chwilą ich opublikowania na stronie internetowej, lecz nie mają wpływu do treść zawartych już Umów.

Facebook