W dniu 13 lipca 2022 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 30 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej. Postanowiono w nim o zwiększeniu wysokości diety z tytułu przebywania w krajowej podróży służbowej.

Nowa kwota diety

Dieta w czasie podróży krajowej jest przeznaczona na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia i obecnie wynosi 30 zł za dobę podróży. Po zmianie kwota ta zostanie zwiększona do 38 zł za dobę.

Zmiana dotyczy tylko podróży krajowej

Podróż krajowa to podróż wykonywana na obszarze Polski. Zwyczajowo nazywa się ją delegacją. Jednak nie każdy przejazd wykonany w Polsce jest podróżą służbową. Dla kierowców stworzono odrębną definicję tej podróży. Podróż służbowa kierowcy to każde zadanie służbowe w ramach krajowych przewozów drogowych polegające na wykonywaniu, na polecenie pracodawcy przewozu drogowego poza miejscowość, w której siedzibę ma pracodawca, na rzecz którego kierowca wykonuje swoje obowiązki, oraz inne miejsce prowadzenia działalności przez pracodawcę, w szczególności filie, przedstawicielstwa i oddziały lub wyjazdu poza te miejscowości w celu wykonania przewozu drogowego. Natomiast realizacja zadań służbowych w ramach międzynarodowych przewozów drogowych nie może być uznana za przebywanie w podróży służbowej. Za przejazd po Polsce, który jest częścią przewozu międzynarodowego, kierowcy nie należy się więc dieta i ryczałt noclegowy.

Oprócz diety wzrośnie ryczałt za nocleg i ryczałt na pokrycie kosztów dojazdów komunikacją miejscową

Wzrost kwoty diety krajowej przekłada się na zwiększenie ryczałtu noclegowego w krajowej podróży służbowej. Wzrośnie też limit zwrotu kosztów noclegu stwierdzonych rachunkiem. Za nocleg podczas podróży krajowej w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie pracownikowi przysługuje zwrot kosztów w wysokości stwierdzonej rachunkiem, jednak nie wyższej za jedną dobę hotelową niż dwudziestokrotność stawki diety. Tylko w uzasadnionych przypadkach pracodawca może wyrazić zgodę na zwrot kosztów noclegu stwierdzonych rachunkiem w wysokości przekraczającej ten limit. Po zmianie będzie on wynosił 760 zł. Jeżeli pracownikowi nie zapewniono bezpłatnego noclegu i pracownik nie przedłożył rachunku, to przysługuje mu ryczałt za każdy nocleg w wysokości 150% diety. Obecnie jest to kwota 45 zł. Po zmianie będzie on wynosił 57 zł. Istotne jest, że ryczałt za nocleg w podróży krajowej przysługuje, jeżeli trwa co najmniej 6 godzin pomiędzy godzinami 21:00 i 7:00. Ta zasada nie ulegnie zmianie. Z wysokością diety powiązana jest także wartość ryczałtu na pokrycie kosztów dojazdów środkami komunikacji miejscowej. Wynosi on 20% diety i wypłacany jest za każdą rozpoczętą dobę w podróży krajowej. Po zmianie będzie to kwota 7,60 zł. Ryczałtu nie wypłaca się, jeżeli pracownik nie ponosi kosztów dojazdów lub jeżeli na wniosek pracownika pracodawca wyrazi zgodę na pokrycie udokumentowanych kosztów dojazdów środkami komunikacji miejscowej.

Kiedy zmieni się wysokość diety i ryczałtu za nocleg?

Zmiany wejdą w życie 28 lipca 2022 r., czyli po upływie 14 dni od dnia ogłoszenie rozporządzenia w Dzienniku Ustaw.

Czy zmiana wysokości diety spowoduje konieczność aneksowania umów o pracę lub regulaminów?

Możliwe, że tak. Odpowiedzi na to pytanie można udzielić po sprawdzeniu zapisów aktualnie obowiązujących dokumentów. Pracodawca spoza sfery budżetowej może ustalić warunki wypłacania pracownikowi należności z tytułu podróży służbowej w regulaminie wynagradzania albo w umowie o pracę, jeżeli nie jest obowiązany do ustalenia regulaminu wynagradzania. Możliwe jest także uregulowanie tej kwestii w układzie zbiorowym pracy. Jeżeli w tych dokumentach znajdują się zapisy przyznające wprost pracownikowi 30 zł tytułem diety krajowej lub 45 zł tytułem ryczałtu noclegowego, to należy je zaktualizować. Jeżeli natomiast zastosowano zapis odsyłający do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej, bez wskazywania konkretnych kwot, to nie ma konieczności przygotowywania aneksów do takich dokumentów.

Powrót do listy aktualności

Facebook